Звіт про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва» Науковий керівник доц кафедри Економіки підприємства Гордійчук. А. С виконавець Ковальчук Т. ВСторінка1/15
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.43 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

УДК330.123.3:334.716

КПКовальчук Тетяна Василывна

33024 м. Рівне, Чорновола 55а.

тел. 80966427758

Звіт

про науково-дослідну роботу
«Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва»
Науковий керівник

доц. кафедри Економіки підприємства Гордійчук.А.С


Виконавець Ковальчук Т.В

студентка групи ЕП-25

Рукопис закінчено 15.05.2009 р


Рівне – 2009


РЕФЕРАТ

Звіт про науково – дослыдну роботу:41 c., 5 рис., 10 табл. 2 додатка, 10 джерел.Об’єкт дослідження: вибірка 25 підприємств машинобудівної галузі на основі статистичного спостереження за останні 5 років.

Мета роботи: дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів їх стану на ефективність виробництва підприємства.

Метод дослідження: економіко-статистичний аналіз рівня використання основних виробничих фондів їх стану та його вплив на ефективність виробництва підприємства. Поліпшення використання основних виробничих фондів є важливим чинником підвищення ефективності виробництва. Встановлено зв'язок між інтенсивністю використання основних виробничих фондів підприємства і результатами його діяльності, оскільки витрати на експлуатацію цих фондів у собівартості продукції становить більше 32 відсотки; показано вплив поліпшення використання основних виробничих фондів на збільшення обсягу виробництва продукції та зменшення частки витрат на експлуатацію основних фондів у собівартості одиниці продукції на 5-8 відсотка.

Упровадження запропонованих заходів забезпечить зниження собівартості продукції на 12 відсотків. Прогнозовані припущення щодо подальшого розвитку об’єкта передбачення впливу рівня використання та стану основних виробничих фондів на ефективність виробництва.

Звіт складається з двох частин:

- теоретичної- теоретичні основи підвищення ефективності ОВФ підприємства та його вплив на господарську діяльність;

- розрахункової - дослідження рівня використання ОВФ їх стану та їх впливу на ефективність виробництва.

А також містить статттю на тему: »Вплив стану ОВФ підприємства на його господарську діяльність» та рецензію до неї.

В даній науковій роботі досліджувались різні показники використання основних виробничих фондів, та їх впливу на ефективність виробництва.

ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ,ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, РІЧНИЙ ЗНОС, ФОНДОВІДДАЧА, ПРИДАТНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ,ЗНОШЕНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВ.[1, ст. 218]
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ВСТУП

РОЗДІЛ1.Теоретичні основи підвищення ефективності основних виробничих фондів підприємства та його вплив на господарську діяльність.


  1. Основні виробничі фонди як економічна категорія…………………………………6

  2. Механізм впливу основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства………………………………………………………………………….10

  3. Поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства і ефективність виробництва…………………………………………………………...13

РОЗДІЛ 2. Дослідження рівня використання основних виробничих фондів їх стану та їх впливу на ефективність виробництва.

2.1. Методика проведення дослідження………………………………………………….18

2.2. Характеристика об’єкту дослідження і вихідної інформації……………………….19

2.3.Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва………………………………………………………………………...20

2.4. Дослідження впливу стану основних виробничих фондів на ефективність виробництва………………………………………………………………………………………..26

2.4.1. Дослідження впливу зношення основних виробничих фондів на ефективність виробництва………………………………………………………………………………………..28

2.4.2.Дослідження впливу придатності основних виробничих фондів на ефективність виробництва………………………………………………………………………………………..33

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДодатокА Таблиця випадкових чисел

ДодатокБ Стандартне значення критерію t (критерій Сьюдента)


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ОФВ – основні виробничі фонди

Ов – обсяг виробництва продукції

Бв – балансова вартість

В – витрати виробництва

Рзн – річний знос

Фв – фондовіддача

Фє – фондоємність

Кпр – коефіцієнт придатності

Кзн – коефіцієнт зносу

Кон – коефіцієнт оновлення

В1грн – витрати на одну гривню виробленої продукції

№ п/п – номер по порядку

ВСТУП

Науково-дослідна робота виконана на основа техніко-економічного обґрунтування, використовуючи при цьому таблицю випадкових чисел(додаток А).

Матеріальною основою і технічною базою кожного суспільного виробництва є, насамперед, засоби праці, які відіграють визначну роль у розвитку суспільства. Засоби праці, що використовуються в процесі виробництва як елемент продуктивних сил , самі по собі не є економічною категорією. Економічною категорією є спосіб використання засобів праці, характер застосування яких визначається власністю на засоби виробництва і являє собою одне з відношень економічного ладу.

Насамперед слід сказати що, тема курсової є актуальною, саме в умовах ринкової економіки абсолютної актуальності набуває підвищення рівня економічної ефективності використання ОВФ. Кожному підприємству важливо знати якою ціною виробляється валовий продукт, скільки авансованих засобів брало участь у його створені. Поліпшення використання ОВФ означає що, за цієї самої їх величини збільшиться виробництво продукції, збільшиться маса чистого продукту. Тому від рівня використання ОВФ залежить господарська діяльність підприємства, а в подальшому його прибутковість та конкурентоспроможність, тому ця робота буде корисною для галузей господарської діяльності підприємства.

Задоволення потреб населення на ринку в тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від її пропозиції. Проте обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить не тільки від забезпечення підприємства основними виробничими фондами та іншими виробничими ресурсами, але й від того, наскільки основні виробничі фонди ефективно використовуються.[3, ст.63]

Мета мого дослідження заклечається у сформуванні економічного мислення, знань та практичних навичок щодо вирішення проблеми використання основних виробничих фондів, а саме поліпшення їх використання та значення як для підприємства так і для економіки в сучасних умовах.

Для досягнення мети написання роботи, необхідно вирішити такі завдання: - дослідити:


  1. Вплив фондовіддачі на ефективність виробництва підприємства;

  2. Вплив зношеності основних фондів на ефективність виробництва підприємства;

  3. Вплив придатності основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності основних виробничих фондів підприємства та його вплив на господарську діяльність


  1. Основні виробничі фонди як економічна категорія

Перш за все слід сказати що основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при наявності факторів виробництва, серед яких важливе місце займають засоби праці та предмети праці. Виражені у грошовій формі вони утворюють виробничі засоби підприємства. У процесі виробництва здійснюється їх споживання, в результаті чого створюються матеріальні блага. В залежності від характеру їх споживання, у процесі виробництва виробничі запаси поділяються на оборотні і основні.

Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів.
Рис. 1.1. Склад і взаємозв'язок засобів виробництва та виробничих фондів.
Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму

Також до основних виробничих фондів належать такі фонди, які беруть участь у процесі виробництва. Вони становлять приблизно 98 % загальної вартості основних фондів підприємства. Їх структура зображена на рис. 1.2.Оборотні фондиОсновні фонди

ОВФ


Основні фонди невиробничого призначення

Активна частинаПасивна частина

 • житлові будинки

 • культурно-побутові об”екти

 • комунальні споруди

 • будинки медичного призначення

 • багаторічні насадження
 • виробничі споруди, будівлі

 • передавальні пристрої

 • господарський інвентар

 • робочі машини та механізми

 • транспортні засоби

 • силові машини та устаткування

 • виробничий інвентар та інструмент

Рис. 1.2. Структура основних фондів підприємства.

Елементи основних фондів відіграють неоднакову роль у процесі виробництва. У зв'язку з цим важливе значення має їх поділ на активну та пасивну частини. А тепер більш детальніше розглянемо цю класифікацію.[7, ст115-125]

До активної частини основних виробничих фондів (ОВФ) відносять комплекс машин і механізмів, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (транспортні засоби, устаткування, виробничий інвентар та ін.). Вони забезпечують нормальне використання активної частини основних виробничих фондів (будинки, споруди).

Відношення вартості окремих видів основних виробничих фондів, виражене у відсотках, до їх загальної вартості на підприємстві визначає їх видову (технологічну) структуру. За інших рівних умов технологічна структура основних фондів тим прогресивніша та ефективніша, чим більша у їх складі питома вага активної частини.

Вона змінюється під впливом багатьох чинників:

- виробничо-технологічних особливостей підприємства;

- науково-технічного прогресу і зумовленого ним технічного рівня виробництва;

- ступеня розвитку різних форм організації виробництва;

- відтворювальної структури капітальних вкладень у створенні нових основних фондів;

- вартості будівництва виробничих об’єктів і рівня цін на технологічне устаткування;

- територіальне розміщення підприємства.

Структура основних виробничих фондів, як і структура матеріально-технічної бази підприємства, має галузевий характер. Так, наприклад, на транспорті транспортні засоби становлять 60-70%; будівлі, споруди, передавальні пристрої – 20-25%, силові, робочі машини і устаткування – 3-5%, тоді як в інших галузях економіки питома вага транспортних засобів становить 2-4% від загальної вартості основних виробничих фондів.

Загалом на промислових підприємствах України у структурі основних фондів питома вага окремих їх видів останніми роками коливалась у таких межах: будівель і споруд – 45-47%; машин і устаткування – 40-42%; транспортних засобів – 3-4%; силові та робочі машини і устаткування – 14-16%.

За принципом матеріально-натурального, складу і виробничого призначення основні фонди підрозділяються на:

1) будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, призначені для створення необхідних умов праці (виробничі корпуси цехів, гаражі, складські приміщення, виробничі лабораторії);

2) спорудження - інженерно-будівельні об'єкти, призначені для виконання тих чи інших технічних функцій, необхідних для процесу виробництва і не зв'язаних зі зміною предметів праці (насосні станції, тунелі, мости й очисні спорудження, резервуари і т.д.);

3) передаточні пристрої - пристрої, за допомогою яких передаються енергія різних видів, а також рідкі і газоподібної речовини (нафтопроводи, газопроводи і т.п.);

4) машини й устаткування в т.ч.:

а) силові машини й устаткування, призначені для вироблення і перетворення енергії (генератори,двигуни);

б) робочі машини й устаткування, які використовуються безпосередньо для впливу на предмет праці чи для його переміщення в процесі створення продукції чи надання послуг, тобто для особистої участі в технологічних процесах (верстати, преси, підйомно-транспорні механізми й ін.);

в) вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої, лабораторне устаткування і т.п.;

г) обчислювальна техніка;

д) інші машини й устаткування;

5) транспортні засоби, призначені для транспортування вантажів і людей у межах підприємства і поза ним;

6) інструменти усіх видів і пристосування, що прикріплюються до машин дляобробки виробу (затиски, тиски і т.д,);

7) виробничий інвентар, який використовують для проведення виробничих операцій (робочі столи), збереження рідких і сипучих тіл, охорони праці і т.п.;8) господарський інвентар ( меблі, офісне устаткування, факси, телефони, комп’ютери для проведення звітності та обліку, розмножувальна техніка, протипожежні засоби).

9) Робоча і продуктивна худоба.

10) Багаторічні насадження.

11) Капітальні витрати на поліпшення та рекультивацію земель.

12) Інші основні виробничі фонди.

Для встановлення норм амортизаційних відрахувань із розрахунків щорічних амортизаційних сум застосовують групову класифікацію основних виробничих фондів згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», яка охоплює засоби праці аналогічного виробничо-технологічного призначення з приблизно однаковими строками експлуатації.

Економічне значення основних фондів заключається в тому, що вони є мірилом розвитку процесу праці, визначають ступінь механізації виробництва, забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт (випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності живої праці. На базі зростання основних фондів збільшується економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, підвищується технічний рівень виробництва, що забезпечує збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці. Отож, проаналізувавши ОВФ як економічну категорію можна сказати, що жодне підприємство не може існувати без виробничого фонду, якою б діяльністю воно не займалося б ( чи то виробничою, чи ні).[3, ст..87]Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка