Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка1/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Голові Сумської обласної державної адміністрації

Клочку М.О.

Звіт


про виконання плану роботи

Сумської обласної державної адміністрації

за 2017 рік


    1. Напрямок діяльності: бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів.


1.1.1 Ціль: реалізація основних напрямків державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Координація діяль-ності усіх учасників бюджетного процесу щодо дотримання бюджетного законо-давства

Щомісяця

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Сталий бюджетний процес

Забезпечена координація усіх учасників бюджетного процесу. Проведені 3 колегії Депар-таменту фінансів та 3 селекторні наради з питань стану виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ області, стану виконання доходної частини місцевих бюджетів та формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік; 39 нарад під головуванням першого заступника голови Сумської ОДА з питань виконання доходної та видаткової частинимісцевих бюджетів, їх збалан-сування до кінця року та ефективного використання бюд-жетних коштів для забезпечення виконання вимог ст.77 БКУ. Проведені 4 виїзні наради у форматі «круглого столу» з питань планування та виконання місцевих бюджетів отг; 1 нарада з питань формування місцевих бюджетів об`єднаних терито-ріальних громад на 2018 рік; 2 перевірки стану виконання повноважень у галузі бюджету Кролевецькою РДА та Липо-водолинською РДА

2.

Моніторинг основних показників виконання доходної та видат-кової частини міс-цевих бюджетів, підготовка відповід-них інформаційно-аналітичних матеріа-лів

Щомісяця

Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка та прогноз вико-нання доходної та видат-кової частини місцевих бюджетів

До загального фонду місцевих бюджетів області (без ураху-вання трансфертів) на-дійшло 4786,5 млн. гривень, що стано-вить 106,5% до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з 2016 роком приріст склав 1184,5 млн. гривень або 32,9%. Здійснено моніторинг розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів, коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів, загального фінансу-вання і спрямування коштів на оплату праці та її виплату працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків бюджет-них установ за енергоносії, фактичних витрат на 1 учня по освіті та 1 жителя по охороні здоров`я. Підготовлено відпо-відні аналітичні матеріали

3.

Оцінка ризиків ви-конання місцевих бюджетів


Щомісяця


Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Збалансовані місцеві бюд-жети, виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, своєчасна оплата енергоносіїв

Щомісячно здійснювався моні-торинг виконання статті 77 Бюджетного кодексу України. Забезпечено у повному обсязі видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та своєчасну оплату бюджетними установами енер-гоносіїв. Заборгованість по вказаних видатках відсутня

4.

Проведення експер-тизи рішень район-них та міських (міст обласного значення) , сільських та селищ-них рад про затверд-ження бюджету та внесення змін до нього щодо відпо-відності бюджетному законодавству

Протягом року по мірі надходжен-ня рішень

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при формуванні та вико-нанні місцевих бюджетів, забезпечення виконання вимог статті 122 Бюджет-ного кодексу України

Перевірено 384 рішення район-них, міських (міст обласного значення) та ОТГ рад про відповідні місцеві бюджети та внесення змін до них За наслідками проведеної експер-тизи направлялися відповідні висновки на адресу керівників фінансових органів області


1.1.2 Ціль: забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Комплекс заходів з

формування проекту обласного бюджету Сумської області на 2018 рік та прогноз-них показників на наступні за плановим два бюджетні пері-одиДо 25 груд-ня 2017 ро-ку

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Затверджений обласний бюджет та стабільне фінансування бюджетних установ і регіональних програм, забезпечено вико-нання вимог статті 77 Бюджетного кодексу Укра-їни

Підготовлено та надано проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет Сумської області на 2018 рік», (лист ОДА від 12.12.2017 № 01-19/11505), який розглянуто та затверджено на сесії Сумської обласної ради 20.12.2017

2.

Складання розпису обласного бюджету Сумської області на 2017 рік

Січень

2017 рокуДепартамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Затверджений розпис об-ласного бюджету Сумської області на 2017 рік, забезпечено виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до вико-нання кошторисів бюджет-них установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 та статті 78 Бюджетного кодексу України

Підготовлено та затверджено розпис обласного бюджету Сумської області на 2017 рік

3.

Внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2017 рік

Протягом

року


Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Ефективне використання коштів обласного бюджету

Підготовлені проекти рішень обласної ради «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 25.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік». Рішення прийняті 24.02.2017 та 28.04.2017

4.

Проведення перевір-ки правильності планування видатків у кошторисах бюд-жетних установ, що утримуються за ра-хунок коштів об-ласного бюджету

Протягом року

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Ефективне використання бюджетних коштів, забез-печення виконання вимог Порядку складання, роз-гляду, затвердження та основні вимоги до ви-конання кошторисів бюд-жетних установ, затверд-жених постановою КМУ від 28.02.2002 № 228

Протягом 2017 року проведено 17 перевірок бюджетних уста-нов, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету. Виявлено порушень на загальну суму 570,5 тис. гривень

5.

Фінансування бюд-жетних установ, які утримуються за ра-хунок коштів об-ласного бюджету та субвенцій, що пере-даються з держав-ного бюджету

По мірі над-ходження пропозицій та відповід-но до за-реєстрова-них зобо-в`язань

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Функціонування бюджетних установ та здійснення заходів

Фінансування бюджетних уста-нов проводилось вчасно, згідно зареєстрованих зобов’язань, або відповідно до пропозицій го-ловних розпорядників коштів обласного бюджету

6.

Здійснення аналізу стану виконання дохідної частини обласного бюджету Сумської області у розрізі податків і зборів

Щомісяця

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Офіційний висновок про перевиконання чи недовчи-конання дохідної частини загального фонду обласного бюджету, забезпечення виконання вимог статті 78 Бюджетного кодексу Ук-раїни

На підставі здійсненого аналізу виконання дохідної частини обласного бюджету підго-товлені офіційні висновки про перевиконання дохідної час-тини загального фонду обласного бюджету, які надані доповідними записками пер-шому заступнику голови Сумської ОДА 03.07.2017, 03.07.2017, 02.11.2017 та 05.12.2017

7.

Підготовка звітів про виконання обласного бюджету Сумської області за 2016 рік, за І квартал 2017 року, за перше півріччя 2017 року, за 9 місяців 2017 року

У двомісяч-ний термін після завер-шення від-повідного бюджетного періоду

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Затверджені звіти про виконання обласного бюд-жету Сумської області за 2016 рік, за І квартал 2017 року, за перше півріччя 2017 року, за 9 місяців 2017 року, забезпечення виконання вимог статті 80 Бюджетного кодексу Укра-їни

Підготовлені та надані проекти рішень Сумської обласної ради:

1) «Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 2016 рік», який розглянутий і затверджений на черговій сесії Сумської обласної ради 24 лютого 2017 року.

2) «Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 1 квартал 2017 року», який розглянутий і затверд-жений на сесії Сумської обласної ради 07.07. 2017 року.

3) «Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 1 півріччя 2017 року», який розглянутий і затверд-жений на сесії Сумської обласної ради 15.09. 2017 року.

4) «Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 9 місяців 2017 року»
(лист ОДА від 30.10.2017 №01-19/9985), який розглянутий і затверджений на черговій сесії Сумської обласної ради 24.11.2017 року


1.2 Напрямок діяльності: реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області.
1.2.1 Ціль: реалізація трансфертної бюджетної політики в області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Аналіз розподілу та моніторинг за вико-ристанням коштів трансфертів з держав-ного бюджету

Щомісяця

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Справедливий і не уперед-жений розподіл фінансового ресурсу між територіаль-ними громадами

Здійснений справедливий і неупереджений розподіл фінан-сового ресурсу між територі-альними громадами

2.

Своєчасне перера-хування трансфертів з державного бюд-жету місцевим бюд-жетам на підставі Порядків та умов, затверджених Кабі-нетом Міністрів Ук-раїни

Щомісяця по мірі над-ходження коштів з державного бюджету

Департамент фінансів Сумсь-кої обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Вчасне відшкодування пільг, житлових субсидій, допомог, компенсаційних виплат; забезпечення стро-ків проведення трансакцій-них операцій, визначених постановами Кабінету Мі-ністрів України від 15.12.2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256

Виконано. Відшкодування пільг, житлових субсидій, допомог, компенсаційних виплат прове-дено вчасно, відповідно до строків, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12 2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256

1.2.2 Ціль: фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Розподіл доведених асигнувань держав-ного бюджету в розрізі розпоряд-ників коштів ниж-чого рівня за бюджетною програ-мою 7881010 «Здій-снення виконавчої влади у Сумській області»

Після дове-дення показ-ників Мініс-терством фі-нансів Укра-їни

Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Забезпечення виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до вико-нання кошторисів бюджет-них установ, затвердженого постановою Кабінету Мі-ністрів України від 28.02.2002 № 228

Розподіли асигнувань доведено лімітними довідками про бюджетні асигнування

2.

Розробка паспорту бюджетної програми

на 2017 рік за бюджетною програ-мою 7881010 «Здійс-нення виконавчої влади у Сумській області»Січень 2016 року (протя-гом 30 днів після набран-ня чинності законом про Державний бюджет Ук-раїни на 2016 рік)

Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Забезпечення відкритості планування коштів на утримання органів влади через програмно-цільовий метод бюджетування від-повідно до Правил скла-дання паспортів бюд-жетних програм та звітів про їх виконання, затвер-джених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098

Паспорт Бюджетної програми затверджено наказом МФУ від 09.02.2017 № 68 та роз поряд-женням голови Сумської ОДА від 30.01.2017 №48-ОД

3.

Складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми

за 2016 рік за бюджетною програ-мою 7881010 «Здійс-нення виконавчої влади у Сумській області»Лютий

2017 року
Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Забезпечення відкритості звіту про витрачання коштів на утримання органів влади через програмно-цільовий метод бюджетування від-повідно до Правил скла-дання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми складено та надано Мінфіну у визначений законодавством строк. Публічне представлення звіту про витрачання коштів відбулося 14 березня 2017 року

4.

Проведення експерт-тизи штатних роз-писів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду апаратів районних державних адміністрацій, струк-турних підрозділів обласної державної адміністрації

Щомісяця по мірі надход-ження доку-ментів

Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Упередження випадків порушення вимог законо-давства

Проведені експертизи 53 штатних розпису та змін до них, 78 кошторисів, планів асиг-нувань та змін до них. Порушень вимог законодавства не встановлено

5.

Розподіл відкритих асигнувань загаль-ного фонду держав-ного бюджету на фінансування місце-вих державних ад-міністрацій області за бюджетною про-грамою 7881010 «Здійснення вико-навчої влади у Сумській області»

Щомісяця по мірі надход-ження коштів

Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Фінансове забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади регіону в рамках виконання вимог Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407

Підготовлено 64 розподілів відкритих асигнувань загального фонду

6.

Розробка та подання Міністерству фіна-нсів України уза-гальненого бюджет-ного запиту до проекту державного бюджету на 2018 рік у частині видатків на утримання обласної та районних дер-жавних адміністра-цій

У встановлені Мінфіном строки

Департамент фінансів Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Дотримання вимог Бюджет-ного кодексу України, Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвер-дженої наказом Мінфіну 06.06.2012  № 687 та визначення реальної пот-реби органів влади у видатках на утримання для повноцінного виконання функцій і повноважень, визначених ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»

Бюджетний запит підготовлено та подано до Міністерства фінансів України 03.08.2017
    1. Напрямок діяльності: економічний розвиток Сумської області.


1.3.1 Ціль: реалізація державної регіональної економічної політики.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг реаліза-ції 36 технічних завдань, включених до Плану реалізації Стратегії регіональ-ного розвитку Сум-ської області на період до 2020 року
на 2015-2017 роки

Лютий 2017 року, щокварталу до 20 числа мі-сяця, що нас-тає за звітним

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Оцінка результативності реалізованих технічних завдань, виявлення нереалі-зованих та прийняття рішення щодо їх подальшої реалізації.

Підготовка звітів про резу-льтати реалізації проектів регіонального розвитку та висвітлення їх на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської областіУ лютому 2017 року підго-товлено звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сум-ської області на період до 2020 року за підсумками 2017 року. Звіт висвітлено на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області. Виконано 15 технічних завдань. На стадії реалізації перебуває 8 технічних завдань
2.

Моніторинг реалі-зації Державної стратегії регіональ-ного розвитку Ук-раїни та плану її заходів з реалізації відповідно до інди-кативних показників, визначених розпо-рядженням голови Сумської обласної державної адмініс-трації від 22.01.2016 № 18-ОД «Про план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального роз-витку України на період до 2020 року»

Лютий та сер-пень

2017 рокуДепартамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

За підсумками 2016 року та першого півріччя 2017 року підведення підсумків стану виконання індикаторів ре-зультативності 43 запла-нованих заходів та завдань Державної стратегії регіо-нального розвитку України на період до 2020 року в Сумській області (порів-няння базових і прогнозних значень). Підготовка звіту про виконання завдань Державної стратегії та з оцінки результативності її реалізації, подання його на затвердження голові Сум-ської обласної державної адміністрації, направлення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-подарства України та ви-світлення на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області

За підсумками 2016 року, першого півріччя 2017 року головою Сумської обласної державної адміністрації зат-верджено звіти (27.02.2017, 23.08.2017) про виконання завдань та з оцінки резуль-тативності Державної стратегії; підготовлено аналітичну записку про основні результати виконання завдань Державної стратегії; у встановлені строки направлено їх Міністерству регіонального розвитку, будів-ництва та житлово-кому-нального господарства України (листи Сумської ОДА від 28.02.2017 № 01-17/1682 та від 28.08.2017 № 01-17/7596) та оприлюднено на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в рубриці «Стратегії розвитку»

3.

Внесення змін до Програми економіч-ного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік

Постійно

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Підготовка та внесення на розгляд Сумської обласної ради змін до основних заходів Програми еконо-мічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік, що надасть можливість поліпшити результати діяльності в окремих сферах соціально-економічного розвитку регіону та вирішити актуальні проблемні питанні області

Підготовлено 8 рішень Сумської обласної ради від 20.02.2017, 13.04.2017, 30.06.2017, 17.08.2017, 08.09.2017, 09.11.2017, 20.11.2017, 07.12.2017 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік».

Щокварталу про стан виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік поінфор-мовано голову Сумської обласної державної адміністрації та Сумську обласну раду4.

Підготовка проекту Програми економіч-ного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік

Грудень
2017 року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Забезпечення стабільного розвитку економіки та підвищення добробуту громадян

Рішенням Сумської обласної ради від 20.12.2017 затверджено Програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік

5.

Виявлення тенденцій та проблемних пи-тань соціально-економічного роз-витку Сумської області, вирішення яких потребує до-помоги центральних органів виконавчої влади

Щомісяця

до 5 числаДепартамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

За результатами моніто-рингу визначення актуаль-них проблемних питань регіону з обґрунтуванням і пропозиціями та направ-лення їх центральним органам виконавчої влади для подальшого опра-цювання та прийняття відповідних управлінських рішень на державному рівні

Щомісяця проводився мо-ніторинг стану та тенденцій економічного і соціального розвитку Сумської області, визначались проблемні питання регіону. Проблемні питання з обґрунтуванням та пропозиціями центральним органам виконавчої влади щодо їх вирішення направлялись Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для подальшого опрацювання та прийняття відповідних управлінських рішень (у 2017 році надано
12 інформацій)

6.

Сприяння форму-ванню спроможних територіальних гро-мад в області відповідно до пер-спективного плану формування тери-торій громад Сум-ської області

Постійно

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Створення на території області об’єднаних терито-ріальних громад відповідно до перспективного плану формування територій гро-мад Сумської області, поліпшення їх соціально-економічного та культур-ного розвитку

В області протягом 2017 року створено 15 об’єднаних територіальних громад: Кро-левецька, Краснопільська, Віль-шанська, Бочечківська, Сте-панівська, Верхньосироватська, Коровинська, Комишанська, Буринська, Дубов’язівська, Чер-неччинська, Новослобід-ська, Тростянецька, Чупахівська, Андріяшівська. З них у 14 громадах пройшли перші місцеві вибори, а по Андріяшівській громаді Сумська обласна державна адміністрація у грудні 2017 року звернулася до ЦВК про призначення перших виборів, які відбудуться 29 квітня 2018 року. За даними загальнодержавного моніторин-гу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який прово-диться Мінрегіоном, Сумська область входить в першу десятку областей щодо формування об’єднаних територіальних гро-мад

7.

Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економіч-ного розвитку міст та районів області

Липень

2017 рокуДепартамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Запобігання поглибленню диспропорцій у розвитку регіонів області

За результатами проведеного аналізу визначено диспропорції в соціально-економічному роз-витку міст та районів області за показниками: обсяг капітальних інвестицій на одну особу, сума податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, мобілізованих органами Дер-жавної фіскальної служби (без урахувань бюджетного від-шкодування податку на додану вартість), на одну особу. За іншими показниками дифе-ренціація розвитку міст та районів області є помірною.

Підготовлено інформацію Мі-ністерству економічного роз-витку і торгівлі України лист ДЕРІТ від 23.06.2017 № 02-01/7348.

Формування та зат-вердження переліку об’єктів, фінансуван-ня яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету. Моніторинг ефектив-ного використання коштів обласного бюджету

Протягом

рокуДепартамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

Рішеннями Сумської обласної ради за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 82059,36 тис. гривень для виконання робіт на 90 об’єктах інженерно-тран-спортної та соціальної інфра-структури області

9.

Формування та зат-вердження переліку об’єктів, фінансуван-ня яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення за-ходів щодо со-ціально-економічно-го розвитку окремих територій.Моніто-ринг ефективного використання коштів державного бюджету

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

Розпорядженням КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвит-ку окремих територій» (зі змінами) було затверджено реалізацію 723 проектів Сумської області на суму 229798,466 тис. гривень

10.

Формування та затвердження пе-реліку об’єктів, фі-нансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального роз-витку.

Моніторинг ефектив-ного використання коштів державного бюджетуПротягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

Розпорядженням КМУ від 7 червня 2017 р. № 439-р «Про затвердження переліку інвести-ційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) було затверджено реалізацію 63 проектів Сумської області на суму 120089,735 тис. гривень

11.

Організація прове-дення конкурсного відбору інвестицій-них програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального ро-звитку у 2018 році

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

Конкурсний відбір інвести-ційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, планується провести протягом І кварталу 2018 року

12.

Реалізація швейцар-сько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (ІІІ фаза)

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Поліпшення базової міс-цевої інфраструктури у сфері водопостачання

У 2017 році було завершено реалізацію проекту DESPRO. Загалом протягом реалізації ІІІ фази (2014-2017) в Сумській області реалізовано мікропро-екти за всіма напрямками співпраці з проектом DESPRO.

За напрямком «сільське водопостачання» реалізовано 10 проектів із сільського водо-постачання в Роменському (Малі Бубни, Сулими, Анастасіївка, Червоне, Матлахове), Конотоп-ському (Пекарі, В’язове, Бондарі), Тростянецькому (Станова) та Краснопільському (Чернеччина) районах. Загальна вартість проектів склала – 9,8 млн. гривень, з яких кошти проекту DESPRO складають 3,2 млн. гривень, кошти місцевих бюджетів - 4,2 млн. гривень, кошти населення - 2,0 млн. гривень та 0,3 млн. грн. кошти державного бюджету. Загалом завдяки реалізації ініціатив громад побудовано 79 км водогінних мереж, відреконструйовано 9 джерел водопостачання (башти та свердловини), підключено до мережі водопостачання більше 1 тис. домогосподарств.

За напрямком «сільське водовідведення» в с. Вирівка Конотопського району побу-довано каналізаційну мережу. Загальна вартість мікропроекту склала 5,7 млн. гривень, прокладено 2,0 км каналіза-ційних мереж, підключено до каналізації майже 100 домогос-подарств.

За напрямком проекту «міське водопостачання» в місті Кролевець – побудовано магістральний водопровід про-тяжністю 0,7 км, придбано 2 насоси ЕЦВ.

За напрямком проекту «інтег-роване поводження з твердими побутовими відходами» (ІПТПВ) укладено договір про співко-бітництво територіальних гро-мад у формі спільного фінансування інфраструктурного об'єкта (полігона ТПВ) між Глухівською міською радою та Березівською сільською радою. Придбано та встановлено 20 металевихоцинкованихконтейнерів для збирання змішаних відходів, встановленоїх у визначенихмісцях. Придбано подрібнювач гілок. Створено пункт накопичення ресурс оцінних відходів в с.Слоут.

Також в Березівській ОТГ реалізовано мікропроект з підтримки ініціатив об’єднаних територіальних громад щодо розробки стратегії водопоста-чання та програм із модернізації та розвитку системи водо-постачання, завдяки якому в с. Слоут-Березівської ОТГ Глухів-ського району проведено капітальний ремонт та рекон-струкцію водогону централізо-ваної системи водопостачання, побудовано 11,3 км водогону13.

Реалізації спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – IІI»

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Поліпшення базової міс-цевої інфраструктури у сфері енергозбереження та енергозберігаючих техно-логій, водопостачання, охорони здоров’я, охорони природного середовища, підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогоспо-дарських/обслуговуючих кооперативів)

У 2017 році завершено реалізації ІІІ фази Проекту. Загалом для реалізації ініціатив громад в області було відібрано 38 громад у т.ч.: 33 громади – за «основною» квотою, 4 громади – за квотою «економічний компонент» у 8 районах області: Великописарівський, Глухівсь-кий, Лебединський, Липоводо-линський, Недригайлівський, Охтирський, Середино-Буд-ський, Шосткинський та 1 громада – для спеціального пілотування в Краснопільській ОТГ Краснопільського району.

Так, за «основною» квотою 8 громад обрали пріоритетом – забезпечення доступу до якісної питної води (водопостачання), 7 громад – енергозбереження в школах та дитячих садках (вікна, двері), 3 – реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих заходів, 10 – реконструкцію ФАПів та АЗПСМ, 8 громад – за напрямом «інноваційне енергозбереження» в школах та дитячих садках (реконструкція системи опа-лення з встановленням піроліз них котлів та утеплення фасадів будівель).

За «економічним компонентом» (створення сільськогосподарсь-ких обслуговуючих кооператив-вів) свої ініціативи реалізують 4 громади Глухівського та Недригайлівського районів, що направлені на обробіток сільськогосподарської землі в тому числі і вирощування картоплі.

У 2015 році було отримано 4 мікропроекти за «економічним компонентом» для Глухівського (2 МП) та Недригайлівського районів (2МП).

У 2016 році було отримано 6 мікропроектів за «економічним компонентом» для Глухівського (3 МП) та Недригайлівського районів (3МП).

У 2017 році було отримано 4 мікропроекти за «економічним компонентом» для Глухівського (2 МП) та Недригайлівського районів (2МП).

Таким чином, за «економічним компонентом» загалом реалізу-ється 14 мікропроектів.

Станом на 01.01.2018 реалізо-вано 51 мікропроект на загальну суму 17 362 642 гривень, де частки фінансування розпо-ділились таким чином:

ЄС/ПРООН – 11 352 611 гри-вень;

організації громад – 1 506 038 гривень;

кошти місцевих бюджетів – 4 435 898 гривень;

кошти приватного сектору

68 095 гривень.

Завдяки реалізації ініціатив громад дала змогу побудувати 16,9 км водогінних мереж; відреконструювати 7 джерел водопостачання (водонапірні башти та артезіанські смерд-ловини); поновити вуличне освітлення в 3 селах, провести заходи з енергозбереження в 15 дитячих навчальних закладах (школи та дитячі садки), в тому числі відреконструювати 7 котелень із встановленням котлів з використанням аль-тернативних видів опалення; придбати сільськогосподарське обладнання (понад 120 най-менувань) для 4 кооперативів; провести ремонт та придбати медичне обладнання в 10 ФАПах та АЗПСМах.

Також за напрямом «спеціальне пілотування» в Краснопільській ОТГ Краснопільського району створено мобільний підрозділ Краснопільського ЦНАПу, завдяки якому проводиться надання інклюзивних послуг населенню Краснопільської ОТГ та сусідній Міропілській ОТГ. В рамках мікропроекту придбано спеціалізований автомобіль та комп’ютерну техніку та обладнання з підключенням до мобільної мережі Інтернет для швидкого доступу до баз даних ЦНАПу. Даним видом послуг вже користуються мешканці вищезазначених ОТГ в т.ч. пенсіонери, інваліди та воїни АТО
14.

Формування відо-мостей про об’єкти державної власності

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Марченко О.О.

Облік об’єктів державної власності

Сформовано та надано до Фонду державного майна України відомості про об’єкти державної власності, що знаходяться в сфері управління Сумської обласної державної адмініст-рації, станом на 01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017 та 01.10.2017 для обліку в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка