Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка11/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

Проведено позапланові заходи:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату

Цикл виїздів у рамках проекту «Волонтер-2017» громадською організаціэю «Волон-терський рух Сум-щини»

22.02-12.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток волонтерства, гуманітарна та психо-логічна підтримка бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної опе-рації (Донецька та Луганська області)

Надання гуманітарної та психологічної підтримки бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції (Донецька та Луганська області)Організація та прове-дення Всеукраїнської акції «Потяг Єднання «Труханівська Січ»

18.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Залучення молоді до створення демократич-ного громадянського суспільства, налагод-ження комунікацій серед різних верств населення та перетво-рення України на сучасну Європейську країну

Вивчення історії, пам’ятних місць, культурних надбань Сумщини студентською та учнівською молоддю-учас-никами акції з різних областей України (288 осіб)Розширена відеоселек-торна нарада з питань підготовки до прове-дення оздоровчо-від-починкової кампанії 2017 року

26.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

З’ясування стану підго-товки оздоровчо-від-починкової кампанії 2017 року

Членами обласної координат-ційної ради з оздоровлення, відпочинку та зайняості дітей, представниками районних державних адміністрацій, вико-навчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних гро-мад, керівниками (власниками) дитячих закладів відпочинку обговорено питання щодо стану підготовки, а також нагальні питання, що виникають під час підготовки до оздоровчо-відпочинкової кампанії 2017 ро-куЗасідання тендерного комітету щодо визна-чення переможців торгів щодо закупівлі послуг оздоровлення, відпочинку

13.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Контроль за цільо-вим використанням бюджет-них коштів та якісною організацією відпочинку та оздоровлення дітей

Торги відмінені у зв’язку з невідповідністю учасників, ого-лошено повторноМистецька акція «Моя земля талановита»

14.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчих ініціатив молоді, попу-ляризація ук-раїнських національних традицій, української культури

Проведено майстер-класи з виготовлення м’якої іграшки, бісероплетіння, паперопластики, ткацтва. Взяла участь молодь Охтирського району (70 осіб)Всеукраїнська акція Потяг Єднання «Тру-ханівська січ»

15.10-16.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення національ-но-патріотичної сві-домості молоді

Учнівською та студентською молоддю, а також представ-никами національно-патріотич-них організацій відвідано історичні пам'ятки Глухівщини та КонотопщиниРеалізація проекту «Волонтер 2017» ви-їзди в зону прове-дення антитерорис-тичної операції

29.10-04.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Організація поїздок до зони проведення анти-терористичної операції

Здійснено 2 поїздки до зони проведення антитерористичної операції та надано гуманітарну допомогу військовим частинам А1376 та А1476Туристично-краєзнав-чий похід

08.12-12.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення туристич-но-краєзнавчого походу стежками невідомої Сумщини

Активізація національно-па-тріотичного виховання на прикладах подвигів минулих поколінь у боротьбі за єдину і соборну Україну українського народу до волі й незалежностіВідзначення Всесвіт-нього Дня Волонтера

09.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення мотивації до волонтерської діяль-ності, розвиток со-ціальної активності

Визначення найкращих во-лонтерів, громадських діячів 2017 року


1.26.3 Ціль: надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату

Організація циклу тренінгів з питань менеджменту та пла-нування діяльності громадських організа-цій

26-27.01,

03.03,


31.03-02.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня про-фесійної компетентності голів та бухгалтерів інститутів громадянсь-кого суспільства

Проведено 2 семінари – навчання для 60 представників інститутів громадянського суспільства, які перемогли в обласному конкурсі проектів на 2017 рік; навчання інститутів громадянського сус-пільства основам менеджменту в їх діяльності - 20 осібОрганізація та прове-дення молодіжного обмінного проекту «Кордони України»02-04.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Обмін досвідом між осередками студентсь-кого самоврядування щодо розвитку моло-діжної політки 6 сту-дентів м Ужгород та 10 студентів м. Суми

Екскурсії та знайомство зі студентами Сумського націо-нального аграрного університету та Сумського державного університету, ефіри на теле-баченні UА-Суми, зустріч з державними структурами, май-стер клас акторської майс-терності, гра пейнтболПроведення інформа-ційної кампанії щодо діяльності управління та реалізації молодіж-ної політики в області

17.01

18.01


19.01

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збільшення щонаймен-ше на 20% кількості молоді, залученої до участі, ініціації. Органі-зації молодіжних за-ходів та проектів

17.01 – брифінг щодо підсумків обласного конкурсу з визначення проектів, розроблених інсти-тутами громадянського сус-пільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2017 рік, 18.01 - презентація результатів соціального дослід-ження «Молодь Сумщини» в телевізійному проекті на обласному телеканалі «UA: Суми»19.01 – презентація результатів обласного конкурсу проектів 2017 в телевізійному проекті на обласному телеканалі «UA: Суми»Створення он-лайн простору для молоді «Банк молодіжних ідей»

25.01

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення простору для поєднання можливостей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації молодіжних ідей

Створено он-лайн майданчик для пошуку реалізації молоді власних ідей, одна з яких впроваджена в дію – щотижня проводиться інтерактивна лекція громадськими діячами «Електро-лектор» (під час руху тролейбусу ведеться лекція з різних тематик для пасажирів)Здійснення презента-ційних та інформа-ційних заходів, у тому числі у форматі ство-рення відео-матеріалу, спрямованих на під-вищення ролі молоді Сумщини

Січень-березень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення та розпов-сюдження щонайменше 3 відео-роликів, спрямо-ваних на підвищення знань молоді щодо розвитку молодіжної політики в області

Транслювання відеороликів під час проведення масових заходівПроведення ярмарку громадських організа-цій

06.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Залучення молоді до членства в громадських організаціях, підвищен-ня рівня громадянської освіти

Підбиття підсумку роботи та презентація роботи громадських організацій, що працюють з молоддюТурнір юних журна-лістів

19-23.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка та стиму-лювання, профорієн-тація учнівської молоді, що планує займатися масмедійною та журна-лістською діяльністю

Підтримка журналістського потенціалу молоді, розвиток винахідливості в сучасній журна-лістиці, ознайомлення з поняттями джинса, плагіат, інше. Взяла участь учнівська молодь стар-шого шкільного віку до 150 осіб з понад 10 областей УкраїниЗаходи в рамках Днів Європи «Містечко європе-йських ініціа-тив»

20.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток та впрова-дження кращих прак-тик неформальної освіти, євроінтеграція молоді

Формування нового європей-ського світогляду, патріотичних почуттів, сприяння усвідом-ленню приналежності України до європейської сім'ї народів. В рамках проведення заходу створено інформаційну продук-цію з символікою членів Європейського Союзу, поши-рення матеріалу про Європей-ський Союз та Україну в ньомуОрганізація та прове-дення заходів в рамках сезону Об-ласної ліги КВН «Сумка»

22.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка КВНівсь-кого руху та близько 5000 молодих осіб, що є його активними учас-никами як окремого жанру молодіжної ку-льтури та неформальної освіти

Поширення та популяризація руху КВН в області, стимуляція творчо обдарованої молоді різних вікових та соціальних категорій для подальшого розвитку своїх творчих здібностейОрганізація та про-ведення тренінгів та семінарів для сту-дентської молоді «Роль та значення органів студентського самовря-дування» та «Молодіжна школа лідерства»

28-30.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підготовка та навчання близько 200 молодих лідерів з числа членів інститутів громадсь-кого суспільства та органів студентського самоврядування

Активний розвиток органів студентського самоврядування. Розроблено нові підходи у розвитку органів студентського самоврядування, обговорено сучасні методи роботи зі студентами. Взяли участь представники вищих навчальних зак-ладів області, України та Європи (100 осіб)Проведення інфор-маційної кампанії щодо діяльності уп-равління та реалізації молодіжної політики в області

03.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збільшення щонай-менше на 20% кількості молоді, залученої до участі, ініціації орга-нізації молодіжних заходів та проектів

Представниками громадськості, працівниками відділу молоді та спорту, громадською орга-нізацією «Бюро аналізу політики» проведено круглий стіл з питань реалізації державної молодіжної політикиПроведення інформу-вання молоді щодо розширення можли-востей он-лайн прос-тору для молоді «Банк молодіжних ідей»

Квітень – травень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення простору для поєднання можли-востей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації молодіжних ідей

Створено інформацій-ний он-лайн простір «Банк молодіжних ідей» для поєднання можли-востей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації мо-лодіжних ідейПроведення інформа-ційно-тренінгових навчальних виїздів в міста та райони області з метою підвищення кваліфіка-ційного рівня пра-цівників по роботі з молоддю

Березень – травень

згідно з графікомУправління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення квалі-фікаційного рівня 60 спеціалістів по роботі з молоддю в міс-тах, районах та об’єднаних територіальних грома-дах області

Проведено інформаційні тренінги з питань реалізації державної молодіжної політики в містах Глухів, Лебедин та в Сумському районіОрганізацію тренінго-вої програми у форматі «на траві» «Літня школа з прав студентів».

Реалізація проекту «Науковий пікнік»19.09

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня знань, умінь і навичок 40 осіб з числа лідерів студент-ського самоврядування

Набуття студентами знань, навичок та інших компетент-ностей поза системою освітиОрганізація та про-ведення тренінгів та семінарів для сту-дентської молоді «Роль та значення органів студентського самовряду-вання» та «Молодіжна школа лідерства».

Реалізація проекту «Школа студентських ініціатив»22.09-24.09

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підготовка та навчання близько 200 молодих лідерів з числа членів інститутів громадян-ського суспільства та органів студентського самоврядування

Посилення активної громадської позиції, соціального виховання і розвитку лідерських та кому-нікативних якостей студентської молодіПроведення інформа-ційної кампанії щодо діяльності управління та реалізації моло-діжної політики в області

Липень-вересень згідно з графіком

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збільшення щонаймен-ше на 20% кількості молоді, залученої до участі, ініціації. Органі-зації молодіжних за-ходів та проектів

Проведено інформаційні тре-нінги з питань реалізації державної молодіжної політикиСтворення он-лайн простору для молоді «Банк молодіжних ідей»

Липень-вересень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення простору для поєднання можливостей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації молодіжних ідей

Створено інформаційний он-лайн простір «Банк молодіжних ідей» для поєднання можли-востей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації мо-лодіжних ідейПроведення інфор-маційно-тренінгових навчальних виїздів в міста та райони області з метою підвищення кваліфі-каційного рівня працівників по роботі з молоддю.

Круглий стіл з питань реалізації молодіжної політики в Красно-пільському районі15.09Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення каліфі-каційного рівня 60 спеціалістів по роботі з молоддю в містах, районах та об’єднаних територіальних грома-дах області

Розглянуто основні проблемні моменти, які виникають в процесі реалізації молодіжної політики. Надано роз’яснення щодо особливостей створення громадських організацій та їх можливостей, які виникають в процесі реалізації державної молодіжної політики (прийняло участь 25 осіб з числа молоді Краснопільського району)


Проведено позапланові заходи:

з/п


Зміст

Заходу


Термін

ВиконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату

Тренінг для студент-ської молоді міста Конотоп, Конотопсь-кого району, міста Лебедин, Лебединсь-кого району щодо співпраці в рамках проекту Британської ради

02-03.02

09-10.02


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня обіз-наності та навчання молоді в галузі напи-сання проектів

Навчання молоді Конотопщини, Лебединщини (60 осіб) у сфері роботи з міжнародними гро-мадськими організаціями, по-дання заявок від місцевої молоді на фінансування проектів Британською радоюРеалізація проекту «Майстерня студент-ського лідера» гро-мадської організації «Студентське братство Сумщини»

10-12.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня ком-петентності студентів у питаннях законодавчого забезпечення їхніх прав, обізнаність у питаннях діяльності органів сту-дентського самовряду-вання

Цикл тренінгів для розвитку лідерства 50 студентів вищих навчальних закладів областіРеалізація проекту громадської органі-зації Сучасний формат «Танець – моє життя»

19.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток творчих іні-ціатив молоді, по пуля-ризація здорового спо-собу життя

Танцювальні змагання, розви-ваючі майстер класи сучасної танцювальної культури (діти та молодь області до 350 осіб)Прес-конференція що-до оголошення кон-курсу проектів інсти-тутів громадянського суспільства на 2018 рік

30.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка соціально-значущих проектів, спрямованих на форму-вання громадянської позиції і національно-патріотичне виховання дітей і молоді, здоровий спосіб життя молоді, розвиток неформальної освіти, зайнятість мо-лоді, партнерська під-тримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб

Ознайомлення громадськості щодо можливості участі у конкурсі проектів інститутів громадянського суспільства на 2018 рік (граничний обсяг фінансування 1 проекту 100 тис. гривень)Реалізація проекту «Охтирщина мистець-ка»

25.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Формування патрі-отизму шляхом привер-нення уваги молоді до національних символів та традицій

Шкільною та студентською молоддю області в рамках проекту проведено цикл мистецьких майстер-класівРеалізація проекту «Патріотичний розпис міст Шостка, Конотоп, Глухів, Кролевець»

27-28.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчих ініціатив молоді, попу-ляризація українських націо-нальних традицій

Студентською та шкільною молоддю області розмальовано чотири зупинки в патріотичному стилі в м. ШосткаРеалізація проекту громадською організа-цією Молодіжна пе-дагогічна спілка «Фес-тиваль «Ха-ха Шоу»

28.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Активний розвиток, самовдосконалення своїх творчих здіб-ностей, підтримка твор-чих ініціатив молоді

Проведено фестиваль гумору та творчості молоддю Сумської області (200 осіб)Реалізація проекту «Подих чистого по-вітря»

26.06-06.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення туристи-ного походу

Підвищення рівня фізичного здоров’я засобами спортивного туризму. Прийняло участь 30 осіб з числа студентської молоді


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка