Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка17/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

Напрямок діяльності: забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.


1.29.1 Ціль: покращення криміногенної ситуації на території Сумської області.
Заходи на реалізацію цілі:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення нарад під керівництвом голови Сумської обласної державної адміністрації з керів-никами правоохо-ронних органів

Щотижня

протягом 2017 рокуУправління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Інформування керів-ництва Сумської об-ласної державної ад-міністрації про кримі-ногенну ситуацію в області. Надання право-охоронним органам рекомендацій та дору-чень, спрямованих на покращення криміно-генної ситуації в обл-асті. Дієвий контроль за суспільно-політичною ситуацією в області, оперативне реагування на резонансні події

Протягом 2017 року було проведено 41 нараду з керівництвом правоохо-ронних органів під керівництвом голови Сумської обласної державної адміністрації. Надані реко-мендації щодо контролю та покращення криміногенної обстановки, приділення уваги антитерористичній загрозі. Ви-конання завдань з набору громадян на військову службу за контрактом у 2017 році виконано: I квартал на 81%; II квартал на 100%; III квартал на 100%; IV квартал на 100%
2.

Проведення наради з питань діяльності громадських форму-вань з охорони громадського поряд-ку, у тому числі їх участі в охороні державного кордону


Квітень 2017 року

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.


Визначення пробле-матики діяльності громадських форму-вань в населених пунктах області та розроблення плану заходів щодо їх вирішення. Залучення громадян до активної роботи за напрямком забезпечення громад-ського порядку

Питання щодо діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щотижня розглядаються на засіданні оперативного штабу з координації роботи у галузі законності, правопорядку та обороноздатності в Сумській області при голові Сумської ОДА

3.

Проведення наради з питань придбання та встановлення камер відео спостереження на території Сум-ської області

Лютий

2017 рокуУправління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Встановлення до кінця 2017 року камер відео-спостереження у містах та районах Сумської області (на в’їздах, виїздах, в місцях масового скупчення людей, орієнтовна мі-німальна кількість камер, яка додатково буде встановлена на території Сумської об-ласті складає 75 штук)

Питання встановлення камер відеонагляду розглядалося на засіданні оперативного штабу з координації роботи правоохо-ронних органів, контролюючих органів, місцевих органів державної влади та підрозділів ДСНС України, а також безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфра-структури Сумщини» при голові Сумської ОДА (30.01.2017 та 24.03.2017, 19.06.2017, 28.08.2017), при заступнику голови Сумської обласної державної адміністрації Бор-шошу І.С. (24.01.2017).

За результатами наради надані доручення головам районних державних адміністрації та міським головам активізувати та посилити роботу в даному напрямку.

Протягом 2017 року на території Сумської області встановлено 143 камери відеоспостереження в місцях найбільшого скупчення людей. З місцевих бюджетів на ці цілі виділено 1 млн. 546 тис. 960 грн


4.

Проведення наради з питання відокрем-лення Гамаліївсь-кого Харлампієвсь-кого жіночого мо-настиря від Шост-кинської виправної колонії № 66

Лютий

2017 рокуУправління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С

Відокремлення до кінця 2017 року Гамаліївсь-кого Харлампієвського монастиря від Шост-кинської чоловічої виправної колонії № 66 (за умови наявності відповідного фінансу-вання з державного та місцевих бюджетів)

Нарада з питання відокремлення Гамаліївського Харлампієвсь-кого жіночого монастиря від Шосткинської виправної колонії № 66 відбулася під час засідання Сумської обласної спостережної комісії 23.02.2017 протокол № 2. У зв’язку з тим, що не розроблений план проектно-кошторисної доку-ментації, рішення про відо-кремлення не приймалося

5.

Здійснення переві-рок районних дер-жавних адміністра-цій щодо повнова-жень у галузі обо-ронної роботи, за-безпечення закон-ності, правопорядку (Тростянецька РДА – березень, Красно-пільська РДА - травень, Сумська РДА - вересень, Білопільська РДА –жовтень).

Перевірки діяльності виконавчих комі-тетів міських рад щодо здійснення делегованих повно-важень у галузі оборонної роботи, забезпечення закон-ності, правопорядку, охорони прав, сво-бод і законних інтересів громадян (ВК Охтирської мі-ської ради - квітень, ВК Сумської міської ради - червень)Січень - грудень

2017 рокуУправління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Отримання інформації про реальний стан виконання районними державними адмініс-траціями/виконавчими комітетами делегова-них повноважень у галузі оборонної ро-боти, забезпечення законності, правопо-рядку, надання кон-сультативно-методич-ної та практичної допомоги районним державним адміністра-ціям з цих питань

Протягом 2017 року було проведено 11 перевірок район-них державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад щодо здійснення деле-гованих повноважень у галузі оборонної роботи, забезпечення законності, право-порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Довідки про перевірки державних районних адмініс-трацій (Тростянецької РДА від 10.04.2017, Роменської РДА від 15.04.2017, Лебединської РДА від 31.05.2017, Шосткинської РДА від 02.08.2017, Глухівської РДА від 12.09.2017, Кроле-вецької РДА від 07.11.2017, Липоводилинської РДА від 20.11.2017) та діяльності виконавчих комітетів міських рад (Лебединської МР від 14.03.2017, Шосткинської та Глухівської МР від 21.09.2017, Охтирської МР від 05.12.2017) були надані організаційному відділу апарату Сумської ОДА у встановлений термін


    1. Напрямок діяльності: організація та проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.


1.30.1 Ціль: виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.Проведення засідань Сумської обласної призовної комісії.


Квітень – травень (по 3 засідання щомісяця), жовтень – листопад (по 3 засідання щомісяця) 2017 року

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 


Видання відповідного розпорядження голови Сумської ОДА, спрямо-ваного на організацію виконання планових завдань з призову на строкову військову службу. Відповідно у квітні – травні та жовтні – листопаді 2017 року

Протягом 2017 року було проведено 7 засідань Сумської обласної призовної комісії з питань організації виконання чергового призову громадян України на строкову військову службу (від 19.04.2017, 27.04.2017, 17.05.2017, 25.05.2017, 25.10.2017, 03.11.2017, 22.11.2017).

Виконання завдань з набору гро-

мадян на військову службу за контрактом у 2017 році виконано: I квартал на 81%; II квартал на 100%; III квартал на 100%; IV квартал на 100%

2.

Підготовка відповід-них розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації

Березень, вересень 2017 року

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 


Організація виконання планових завдань з виконання призову на строкову військову службу

Протягом 2017 року видано два розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2017 № 122-ОД «Про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу у квітні-травні 2017 року» та від 11.09.2017 № 505-ОД «Про підготовку та проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2017» року, яким затверджено заходи щодо належного виконання планових показників з призову громадян на строкову військову службу у 2017 році районами та містами області.

Виконання завдань з набору громадян на військову службу за контрактом у 2017 році виконано: I квартал на 81%; II - IV квартали на 100%.3.

Проведення інструк-торсько-методичних занять з членами обласної, районних, міських призовних комісій з питань організації чергового призову громадян України на строкову службу

Березень, вересень 2017 року

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 


Обговорення проблем-них питань, які ви-никають під час вико-нання планових завдань з призову на строкову військову службу, на-дання відповідних до-ручень місцевим ор-ганам виконавчої влади, органам місцевого са-моврядування та ор-ганам військового уп-равління щодо їх усунення

За 2017 рік було проведено з головами районних та міських призовних комісій інструк-торсько-методичні збори з питань підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні – травні 2017 року та у жовтні - листопаді 2017 року (3.03.2017 та 26.09.2017)


1.31 Напрямок діяльності: інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону.
1.31.1 Ціль: здійснити заходи з інженерного облаштування державного кордону.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Виконання завдань, визначених розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 14 травня № 439-р «Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування україн-сько-російського

Протягом

2017 рокуУправління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 


Створення системи суцільних земляних споруд (утримання контрольно-слідових смуг – 218,2 км).

Облаштування підроз-ділів Сумського при-кордонного загону:

сучасними засобами спостереження, сигналі-


Протягом 2017 року державне фінансування пунктів плану, заходів щодо інженерно-технічного облаштування україн-сько-російського державного кордону та місць несення служби не проводилося. Проте, Сум-ським прикордонним загоном побудовано майже 17 кілометрів загороджень з колючого дроту, 6,2 км металевих сітчастих заго-
державного кордону, територій прилеглих до районів прове-дення антитерорис-тичної операції та Автономної Респуб-ліки Крим»


зації та ураження (встановлення на виз-начених напрямках комплектів відспосте-реження - 18 одиниць;

встановлення на виз-начених напрямках веж спостереження та зв’язку - 80 одиниць;

встановлення бойових дистанційних модулів, обладнання в підроз-ділах кордону центрів спостереження - 84 одиниці)


роджень, облаштовано більше 110 км протитранспортних ровів
    1. Напрямок діяльності: виконання завдань територіальної оборони.


1.32.1 Ціль: підготовка території області до оборони в особливий період, організація та проведення заходів, пов'язаних з територіальною обороною області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань ради оборони області

Протягом 2017 року за окремим графіком (не рідше 1 разу на квартал)

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 


Підготовка території області до оборони, забезпечення умов для надійного функціо-нування органів дер-жавної влади, органів військового управління, організація охорони та оборони важливих об’єктів та комунікацій,

Протягом 2017 року було проведено 4 засідання Ради оборони області: 30.01.2017, 27.02.2017, 03.05.2017, 06.12.2017. Крім того, питання обороноздатності області пос-тійно розглядалися на засіданнях оперативного штабу при голові Сумської ОДА
підготовка до форму-вання частин (загонів, підрозділів), що перед-бачені для виконання завдань територіальної оборони в особливий період.

1.33 Напрямок діяльності: організація системи координації і контролю надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській області.
1.33.1 Ціль: забезпечити допомогу учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань ради ветеранів та учасників АТО при Сумській обласній державній адмініс-трації

При необ-хідності (не рідше 1 ра-зу на квар-тал)

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення надання допомоги учасникам антитерористичної опе-рації щодо вирішення їх питань та питань членів їх сімей

Протягом 2017 року було проведено 2 засідання Ради ветеранів та учасників анти-терористичної операції (протокол № 1 від 20.02.2017; протокол № 2 від 06.04.2017).). За результатами засідання надані доручення


1.34 Напрямок діяльності: шефська допомога Збройним Силам України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України.
1.34.1 Ціль: підвищення боєздатності військових частин.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Виконання завдань визначених Указом Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу Збройним Силам України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України»

Щопівроку

Управління вза-ємодії з право-охоронними ор-ганами та обо-ронної роботи Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С. 

Підвищення боєздат-ності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Сумського прикордонного загону, що дислокуються на території Сумської об-ласті, за рахунок шефської допомоги продовольчими това-рами, паливно-мас-тильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, фінансами, ремонтом техніки та облаштуванні військо-вих містечок, яка надається районними державними адміністра-ціями, міськими радами області, волонтерами, підприємствами, устано-вами, організаціями

Задля підвищення боєздатності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Сумського прикор-донного загону, що дислоку-ються на території Сумської області, районними державними адміністраціями, міськими ра-дами області, волонтерами, підприємствами, установами організаціями постійно надається шефська допомога продово-льчими товарами, паливно-мастильними матеріалами, ма-теріально-технічними засобами, фінансами, ремонтом техніки та облаштуванні військових міс-течок. За 2017 рік підшефним військовим частинам надана шефська допомога на суму орієнтовно 7 млн. гривень


1.35 Напрямок діяльності: реалізація державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.35.1 Ціль: збереження сімейного середовища для дитини та запобігання вилученню дитини з сім'ї.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг та аналіз інформації, внесеної до Єдиної інфор-маційно - аналітичної системи «Діти» щодо дітей, які відібрані від батьків без позбавлення бать-ківських прав

Щомісяця

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, які відібрані від батьків

Забезпечено соціально-правовий захист 62 дітей, відібраних від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Протягом 2017 року подано 111 позовів про позбавлення батьків батьківських прав

2.

Моніторинг та аналіз інформації внесеної до Єдиної інфор-маційно- аналітичної системи «Діти» щодо дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Щомісяця

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо подолання сім’єю складних жит-тєвих обставин

На обліку служби у справах дітей протягом 2017 року перебувало 790 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Кожна ситуація розглянута на засіданні комісій з питань захисту прав дитини. Ініційовано соціальні супроводи даних сімей

3.

Інформування Сум-ського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про дітей, які відібрані від батьків та дітей, які опинилися в склад-них життєвих обста-винах

Щокварталу

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення соціаль-ний супровід сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

З метою організації соцсуп-роводу сімей, надана інформація про 505 дітей, взятих службами у справах дітей на облік дітей, які опинилися в складниї життєвих обставинах

4.

Узагальнення інфор-мації щодо звернень та повідомлень щодо вчинення насильства над дітьми в сім’ї

Щокварталу

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які зазнали насильства в сім’ї

Всього на облік дітей СЖО взято 505 дітей. З них із причини вчинення насильства – 39 дітей

5.

Перевірка стану соціально-правового захисту дітей, які влаштовані до Сум-ського обласного спеціалізованого бу-динку дитини

Квітень,

листопад


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечено надання соціально-правового статусу дітям, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків

Надано соціально-правовий статус 282 дітям. 91,5 % дітей влаштовано до сімейних форм виховання

6.

Моніторинг та аналіз інформації про дітей, що скоїли криміналь-ні правопорушення, що засуджені до покарання, не пов’я-заного з позбавлен-ням волі та перебу-вають на обліку в територіальних ор-ганах пробації, звільнених із закладів соціальної реабілі-тації та місць позбав-лення волі

Червень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Налагодження взаємодії органів та служб щодо попередження правопо-рушень та рецидивів серед дітей

Налагоджено взаємодію органів та служб щодо попередження правопорушень та рецидивів серед дітей

7.

Проведення на те-риторії області Все-українського рейду «Урок»

Вересень-жовтень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Залучення дітей шкіль-ного віку до навчання, повернення дітей, які не навчаються, до навчаль-них закладів

Проведено. Виявлено 23 дитини, яка не приступила до занять в ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, з них з причин:

1 – матеріальні;

8 – невиконання батьками своїх обов’язків;

3 – самовільне залишення дитиною навчального закладу;

0 – знаходиться під слідством;

1 – змінили місце проживання;

2 – знаходяться за межами України.

Повернуто на навчання 19 дітей8.

Контроль за умовами утримання та вихо-вання, терміном пе-ребування дітей у центрах соціально-психологічної реабі-літації дітей області

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення надання вихованцям закладів комплексної соціальної, психологічної, педаго-гічної, медичної, пра-вової допомоги

Протягом 2017 року до центрів соціально-психологічної реабі-літації дітей області влаштовано 315 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

9.

Узагальнення ін-формації щодо пе-ревірки стану со-ціально-правового захисту, виховання та утримання дітей в інтернатних закладах області системи МОН, МСП

Жовтень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення права дитини на сімейне виховання, захист жит-лових та майнових прав та прав дітей на соціальні виплати. Внесення коректив у роботу служб у справах дітей районних дер-жавних адміністрацій та міських рад

Забезпечено право дитини на сімейне виховання, захист житлових та майнових прав та прав дітей на соціальні виплати. Внесені корективи у роботу служб у справах дітей районних державних адміністрацій та міських рад

10.

Аналіз діяльності центрів соціально-психологічної реабі-літації дітей області

Грудень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Повернення дітей до біологічної родини, надання дітям соціаль-но-правового статусу, влаштування дітей до сімейних форм вихо-вання. Внесення корек-тив у роботу служб у справах дітей районних державних адміністра-цій та міських рад

Звіт про стан діяльності центрів соціально-психологічної реабілі-тації дітей області направлено до Мінсоцполітики

11

Відкриття центру соціально-психоло-гічної реабілітації дітей області (с. Хо-ружівка, Недригай-лівського району)

І квартал

2017


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення соціально-психологічної реабілі-тації дітей області

Виконано. Хоружівський центр соціально-психологічної реабілі-тації дітей області (с. Хору-жівка,Недригайлівського району) відкрито 1 квітня 2017 року


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка