Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка18/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

1.35.2 Ціль: контроль та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно всіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Засідання Колегії служби у справах дітей обласної дер-жавної адміністрації

Березень,

червень,


вересень,

листопад


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення контролю та координації діяль-ності служб у справах дітей області, причетних структур щодо захисту прав дітей

Проведено 4 Колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Рішення Колегій прийняті до виконання

2.

Моніторинг виконан-ня рішень Колегії служби у справах дітей Сумської об-ласної державної адміністрації.

Березень,

червень,


вересень,

листопад


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення контролю за виконанням рішень та належний стан вико-навської дисципліни служб у справах дітей районних державних адміністрацій та міських рад

Відповідальною за виконання рішень Колегій призначено заступника начальника служби у справах дітей Сумської ОДА


3.

Моніторинг виконан-ня наказів служби у справах дітей Сум-ської обласної дер-жавної адміністрації

Щокварталу

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення контролю за виконанням нап-рямків державної полі-тики у сфері охорони дитинства

Контролює виконання наказів служби начальник ССД Сумської облдержадміністрації

4.

Розгляд звернень громадян

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення реалізації права громадян на звернення з питань захисту прав та законних інтересів дітей

Протягом 4 кварталу забезпечено вчасний розгляд 42 звернення громадян


5.

Надання публічної інформації

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації

Протягом 2017 року надійшов 1запит публічної інформації. Відповідь надана у визначений законодавством термін

6.

Семінар-нарада для працівників служб у справах дітей області щодо запровадження в області настав-ництва

Листопад

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Підвищення науково-методичного та фахо-вого рівня працівників служб у справах дітей

Питання впровадження настав-ництва висвітлено на семінарі 15 листопада 2017 року

7.

Навчально-методич-ний семінар для працівників служб у справах дітей області, прийомних батьків, батьків-вихователів ДБСТ

Червень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Налагодження ефектив-ної взаємодії прийомних батьків та батьків-вихователів ДБСТ з органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль стану утримання та виховання влаштованих дітей

Учасників ознайомлено зі змінами в законодавстві щодо функціонування сімейних форм виховання сиріт
  1. Напрямок діяльності: вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей.


1.36.1 Ціль: забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Забезпечення ве-дення Єдиної інфор-маційно-аналітичної системи «Діти»

Січень-грудень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Створення регіональ-ного банку даних дітей соціально-незахищених категорій

Вчасно вноситься інформація до Єдиної інформаційно-аналітич-ної системи «Діти»

2.

Моніторинг та аналіз інформації, внесеної до Єдиної інфор-маційно- аналітичної системи «Діти» щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, усиновлених, влаш-тованих до прийом-них сімей, дитячих будинків сімейного типу

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Охоплення сімейними формами виховання

90 % статусних дітейВідповідно до доручення першого заступника голови ОДА здійснюється щомісячний мо-ніторинг влаштування до сімейних форм. Станом на 31.12.2017 року цей показник в області складає 92,1%

3.

Моніторинг вчасного внесення інформації до ЄІАС «Діти» про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування

Щотижня

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення вчасного надання соціально-правового статусу дітям та їх влаштування до сімейних форм

Працівниками ССД Сумської ОДА щотижня здійснюється моніторинг внесення інформації до ЄІАС «Діти» про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування

4.

Консультативні зус-трічі з кандидатами в усиновлювачі, при-йомні батьки, батьки вихователі щодо порядку влаштуван-ня дітей та встанов-лення контакту

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення розвитку сімейних форм вихо-вання

Проведено 86 консультативних зустрічей з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі щодо порядку влаштування дітей та встанов-лення контакту

5.

Моніторинг влашту-вання до сімейних форм дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання

Щомісяця

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення пріори-тетного права дитини на усиновлення, влашту-вання в сім’ї родичів

Моніторинг здійснюється що-місяця. 92,1 % - показник влаштування до сімейних форм в області станом на 31.12.2017

6.

Наповнення та по-новлення інформації на веб-сайті служби у справах дітей облдержадміністрації

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечено інформу-вання громадськості про стан охорони дитинства в області

Протягом звітного періоду на веб-сайті служби у справах дітей ОДА розміщено 147 інформацій-них матеріалів

7.

Наповнення Всеук-раїнського націо-нального порталу «sirotstvy.net» інфор-мацією про дітей, які можуть бути уси-новлені

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Розміщення інформації про дітей, які мають правові підстави для усиновлення

Пролонговано договір про співпрацю.

На порталі розміщено інформацію щодо 365 дітей, що мають підстави для усиновлення Оновлено інформацію стосовно 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування8.

Аналіз стану утри-мання дітей, які виховуються в сім’ях усиновлювачів, опі-кунів, піклуваль-ників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

Раз на рік

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях

Щорічні звіти надані службами у справах дітей області, узагалі-нений звіт направлений до Мінсоцполітики та Управлінння статистики у Сумській області

9.

Перевірка відповід-ності оформлення анкет на дітей, які перебувають на об-ліку з усиновлення

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації


Боршош І.С.

Забезпечення права дитини на усиновлення

В області на кінець 2017 року 509 дітей підлягають усинов-ленню. Анкети на 6 дітей з обліку усиновлення повернуто на доопрацювання з поясненнями

10.

Взяття дітей на регіональний облік з усиновлення

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення права дитини на усиновлення на регіональному рівні

Всього на регіональному обліку з усиновлення в області перебуває 509 дітей

11.

Підготовка анкет дітей для направлен-ня для взяття на централізований об-лік з усиновлення

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення право дитини на усиновлення на централізованому рівні

Анкети направляються вчасно, у результаті такої роботи в області протягом 2017 року усиновлено 38 дітей

12.

Перевірка відповід-ності висновку про стан здоров’я дити-ни, яка підлягає усиновленню до переліку кодів зах-ворювань ( МКХ-10)

Постійно

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення належного інформування кандида-тів в усиновлювачі про стан здоров’я дитини

Забезпечено належний рівень інформування кандидатів в усиновлювачі про стан здоров’я дитини. Перевірено 69 висновків про стан здоров’я дітей, які підлягають усиновленню

13

Узагальнення інфор-мації щодо звітів про стан виховання та утримання усинов-лених дітей

Раз на рік

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення захисту прав дітей, які були усиновлені

Виконано. Звіти вчасно направлені до Департаменту захисту прав дітей та усиновлення

14.

Моніторинг за ста-ном призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, грошового забезпечення бать-кам-вихователям та прийомним батькам

Щомісяця

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення контролю за своєчасною виплатою соціальної допомоги на дітей у прийомних сім’ях, дитячих будин-ках сімейного типу

Заборгованості виплат державної соціальної допомоги не виявлено

15.

Моніторинг здій-нення виплати дер-жавної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, над якими встанов-лено опіку, піклуван-ня

Щопівроку

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення контролю за своєчасною виплатою соціальної допомоги на дітей у сім’ях опі-кунів/піклувальників

Заборгованості виплат державної соціальної допомоги не виявлено

16.

Моніторинг здій-нення виплати одноразової грошо-вої допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років

Щоквар-тально

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення контролю за своєчасною виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років

Затримок вказаних виплат не виявлено

18.

Заходи до Міжнарод-ного Дня захисту дітей (тематична зустріч з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей за участю керівників громадських органі-зацій області)

01.06.2017Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення підтримки громадських ініціатив соціального спряму-вання, з метою за без-печення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей


Проведено 3 заходи за участю керівників обласних громадських організацій (на базі закладів соціального захисту дітей області)

19.

Заходи до Дня уси-новлення

30.09.2017

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання

На базі трьох центрів соціально-психологічної реабілітації про-ведені заходи, до яких залучені батьки дітей, які опинилися в СЖО

20.

Заходи до Дня спільних днів в інтересах дітей


20.11.2017

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання

Захід відбувся за участю заступника голови Сумської ОДА І.С. Боршоша на базі Сумського ЦСПРД (інформація про заходи розміщена сайті служби у справах дітей)

21.

Новорічно-Різдвяні заходи

Грудень-січень 2017

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання

Заходи відбулися за участю голови Сумської ОДА М.О. Клочка на базі Сумського ЦСПРД. (інформація про заходи розміщена сайті служби у справах дітей)


1.36.2 Ціль: захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Аналіз стану пору-шення житлових та майнових прав дітей

Січень,

липень


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Відновлення порушених житлових та майнових прав дітей

Виявлено 4 випадки порушення житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На-правлені матеріали до органів прокуратури. Права відновлено.

2.

Моніторинг та аналіз діяльності служб у справах дітей області щодо постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування на квартирний облік

Січень,

липень


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення права дитини-сироти на отримання житла

Станом на 31.12.2017 на квартирному обліку перебуває 186 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.

Моніторинг та аналіз інформації про захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьків-ського піклування

Лютий

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Збереження права дітей на власність, на право користування житловим приміщенням, отриман-ня пенсій, соціальних виплат, оформлення та реєстрацію спадкових прав

Виявлено 4 випадки порушення житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На-правлені матеріали до органів прокуратури. Права відновлено

4.

Моніторинг та аналіз діяльності служб у справах дітей області щодо захисту прав дітей-сиріт на зе-мельні частки (паї)

Червень,

листопад


Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Оформлення та реєст-рація права власності дітей на земельні частки (паї), отримання оренд-ної плати за корис-тування земельною власністю дітей

Виявлено та попереджено 2 випадки порушення житлових і майнових прав дітей, позбав-лених батьківського піклування
  1. Каталог: images -> docs
   docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
   docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
   docs -> 2013 загальні положення
   docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
   docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
   docs -> Час змін у ядерній енергетиці
   docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
   docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
   docs -> Рецензенти: н 34


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка