Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка19/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Напрямок діяльності: додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування з питань охорони дитинства здійснення контролю з питань сім’ї, дитинства та неповнолітніх.


1.37.1 Ціль: забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дітей на повне державне утримання.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Здійснення контролю за умовами утриман-ня і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування,

Раз на рік

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення захисту прав та законних інте-ресів дітей

Виконано
спеціальних устано-вах і закладах соці-ального захисту для дітей незалежно від форми власності
2.

Координація та ме-тодичне забезпечення виконання делегова-них повноважень виконавчим коміте-том Роменської мі-ської ради

Лютий

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Дотримання Конститу-ції України та законів України, нормативних документів органами місцевого самовряду-вання та їх посадовими особами з питань охорони дитинства
3.

Координація та ме-тодологічне забезпе-чення виконання де-легованих повнова-жень виконавчим комітетом Сумської міської ради

Квітень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення дотриман-ня Конституції України та законів України, нормативних докумен-тів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з питань охорони дитин-ства
4.

Координація та ме-тодологічне забезпе-чення виконання делегованих повнова-жень виконавчим комітетом Червоно-озерської сільської ради Лебединського району

Травень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення дотриман-ня Конституції України та законів України, нормативних докумен-тів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з питань охорони дитин-ства
5.

Координація та ме-тодологічне забезпе-чення виконання делегованих повнова-жень виконавчим комітетом Глухівсь-кої міської ради

Червень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення дотриман-ня Конституції України та законів України, нормативних документ-тів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з питань охорони дитин-ства
6.

Координація та ме-тодологічне забезпе-чення виконання делегованих повно-важень виконавчим комітетом Колоди-нецької сільської ради Липоводолин-ського району

Липень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення дотриман-ня Конституції України та законів України, нормативних докумен-тів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з питань охорони ди-тинства
7.

Координація та ме-тодологічне забезпе-чення виконання де-легованих повнова-жень виконавчим комітетом Павленків-ської сільської ради Лебединського райо-ну

Вересень

Служба у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення дотри-мання Конституції України та законів України, нормативних документів органами місцевого самовряду-вання та їх посадовими особами з питань охо-рони дитинства    1. Напрямок діяльності: забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки регіону.
      1. Ціль: стабілізація цінової ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення продовольчої безпеки регіону.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст заходу

Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Обласні сільського-подарські виставки-ярмарки «Присадиб-не господарство Сумщини – 2017»

25.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Забезпечення населення продуктами харчування

саджанцями, розсадою,

птицею за цінами сільськогосподарських

товаровиробниківЗадоволення жителів міста та області в основних продуктах харчування безпосередньо від місцевого товаровиробника, стабілізація цінової ситуації на ринку продуктів
      1. Ціль підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств області, управлінь (відділів) агропромислового розвитку районних державних адміністрацій, вивчення сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст заходу

Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Департамен-ту «Про заходи забезпечення безава-рійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2017 року»

24.01.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Розгляд заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році

Надзвичайні події під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році відсутні

2.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Департамен-ту «Про виконання Комплексного плану заходів із забезпечен-ням техногенно-еко-логічної безпеки на потенційно-небезпеч-них об’єктах у 2017 році»

31.01.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Розгляд Комплексного плану заходів із за-безпеченням техноген-но-екологічної безпеки на потенційно-небезпеч-них об’єктах у 2017 ро-ці»

Надзвичайні події на по-тенційно-небезпечних об’єктах відсутні

3.

Семінар з питань обліку та оподатку-вання в сільського-подарських підприєм-ствах

02.02.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення праців-ників бухгалтерських служб аграрних підпри-ємств з актуальними змінами в податковому законодавстві, стандар-тами ведення бухгалтер-ського обліку, напряма-ми фінансової підтрим-ки агропромислового комплексу з Державного бюджету України у 2017 році

Підвищення правової та фінан-сової грамотності працівників бухгалтерських служб аграрних підприємств


4.

Майстер-клас на тему: «Основні олійні культури в області: особливості вирощу-вання, доробки, збе-рігання та перероб-ки»

09.02.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з сучас-ними технологіями ви-рощування та зберігання олійних культур, які сприятимуть підвищен-ню їх урожайності та можливості реалізації у зручний час для сіль-ськогосподарського то-варовиробника, впро-вадження у виробництво перспективних сортів сої, соняшнику, ріпаків

Розширення посівних площ сої до 128,3 тис. га (+9,1 тис. га до 2016 року)


5.

Майстер-клас на тему: «Шляхи стабі-лізації виробництва круп’яних культур: сорти, технології, переробка»

16.02.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з сучас-ними технологіями та ефективністю вирощу-вання круп’яних куль-тур

Розширення посівних площ круп’яних культур, зокрема гречки до 20 тис. га

6.

Засідання постійно діючої комісії Депар-таменту з питань охорони праці, по-жежної безпеки, безпеки дорожнього руху «Про затверд-ження та виконання заходів щодо попе-редження травматиз-му на період весняно-польових робіт у 2017 році»

21.02.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Розгляд заходів щодо попередження вироб-ничого травматизму на період весняно-по-льових робіт у 2017 році

Випадки виробничого травма-тизму під час проведення весняно-польових робіт у 2017 році відсутні

7.

Майстер-клас на те-му: «Кукурудза на Сумщині: гібриди, технологія вирощу-вання, доробка»

23.02.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з сучас-ними сортами та гібри-дами кукурудзи на зерно та технологіями їх вирощування

Впровадження у виробництво перспективних сортів та гібридів кукурудзи на зерно. Розширення посівної площі кукурудзи на зерно до 333 тис. га (+ 21 тис. га до 2016 року)

8.

Майстер-клас на тему: «Стан озимих зернових рослин та заходи щодо реалі-зації їх потенціалу в умовах 2017 року»

02.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Вивчення стану посівів озимих культур після відбору монолітів 25.01.2017 та визначен-ня агротехнічних прийомів за їх доглядом при відновленні веге-тації весною

2017 рокуВ запланованих обсягах проведено підживлення озимих зернових культур та їх боронування на площі 207,2 тис. га (100% до площ посіву )

10.

Майстер-клас на тему: «Сучасні аспекти утримання та годівлі великої ро-гатої худоби. Велике молоко – сучасні технології»

10.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з вимо-гами до раціонів годівлі великої рогатої худоби та технологіями утри-мання великої рогатої худоби

У сільськогосподарських під-приємствах області за 2017 року надій на корову збільшено до відповідного періоду 2016 року на 184 кг (або на 3,6  %) і становить 5276 кг. Валове виробництво молока збільши-лось у всіх категоріях господарств на 1,5 тис. тонн до відповідного періоду 2016 року

11.

Семінарське заняття на тему: «Про стан поліпшення стану охорони праці, по-жежної безпеки у сільськогосподарському виробництві об-ласті та завдання служб охорони праці сільськогосподарсь-ких підприємств по виконанню норматив-но-правових актів щодо недопущення випадків виробни-чого травматизму»

10.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Доведення до посадових осіб служб охорони праці сільськогосподар-ських підприємств нор-мативно-правових актів з питань охорони праці

Зменшення виробничого трав-матизму в порівняні з минулим роком за 2016 рік – 12 за 2017 рік - 10

12.

Майстер-клас на тему: «Шляхи підви-щення ефективності ведення галузі сви-нарства»

16.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з вимо-гами до раціонів годівлі свиней та технологіями утримання свиней

Поголів’я свиней по всіх категоріях господарств на 01.01.2018 року становить 114,9 голів

13.

Організаційна нарада з питань проведення першого туру Все-українського конкур-су «Кращий держав-ний службовець»

24.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Виявлення працівників, які мають професійні навички, що ґрунту-ються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

14.

Майстер-клас на тему: «Перспективи розвитку галузі вівчарства в Сумській області та її еконо-мічна привабливість»

31.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення з поро-дами овець та особи-востями утримання і годівлі овець в умовах Сумського регіону

Збільшено поголів’я овець у всіх категоріях господарств на 0,7 тис. голів і станом на 01.01. 2017 становить – 39,7 тис. голів поголів’я овець в сільськогос-подарських підприємствах об-ласті становить 4,9 тис.голів

15.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних си-туацій Департаменту «Про заходи щодо забезпечення проти-дій масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2017 року»

31.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Доведення Комплекс-ного плану щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сіль-госпугідь у літній період 2017 року

Посилення контролю щодо попередження виникнення пожеж у лісових масивах на торфовищах та сільськогоспо –дарських угіддях

16.

Навчання (трену-вання) з питань ци-вільного захисту для працівників Департа-менту на тему: «Організація роботи органів управління та служб цивільного захисту під час надзвичайних ситуа-цій в особливий період»

20.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Доведення до праців-ників Департаменту дій при виникненні надзви-чайних ситуацій в мирний час та в особливий період

Злагодженість дій підрозділів Департаменту рпи імовірній ліквідації надзвичайних ситуацій

17.

Відеоконференція з питань підготовки та проведення комплек-су весняно-польових робіт, сертифікація насіння в 2017 році

09.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Проведення весняно-польових робіт в опти-мальні агротехнічні терміни

Щоденний моніторинг прове-дення комплексу весняно-польових робіт з метою проведення його в оптимальні агротехнічні терміни

18.

Відеоконференція з питань підготовки та проведення комплек-су весняно-польових робіт у 2017 році

16.03.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Проведення весняно-польових робіт в оптимальні агротехнічні терміни

Щоденний моніторинг прове-дення комплексу весняно-польових робіт з метою проведення його в оптимальні агротехнічні терміни

19.

Обласні сільського-подарські виставки-ярмарки «Присадиб-не господарство Сум-щини – 2017»

Щосуботи

та щонеділі протягом березня-квітня

(з 04.03.17 по 30.04.17)


Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Забезпечення населення продуктами харчування

саджанцями, розсадою,

птицею за цінами сільськогосподарських

товаровиробників
Продано насіннєвого матеріалу картоплі близько 5 тонн, саджанців багаторічних культур, плодово-ягідних, овочевих та декоративних рослин – близько 8 тис. штук Протягом березня і квітня

20.

Обласний ярмарок

до Великодніх свят13.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Забезпечення населення продук тами харчування

саджанцями, розсадою,

птицею за цінами сільськогосподарських

товаровиробниківУ ярмарку взяли участь більше 80 сільськогосподарських, фермерських, приватних під-приємств та підприємств харчової промисловості Сум-щини. Було представлено широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, мо-лочної продукції, хлібо-булочних виробів та великодньої випічки, олії, круп в асорти-менті, меду, а також саджанців плодово-ягідних та декора-тивних рослин, іншої якісної продукції

21.

Нарада на тему: «Кооперація стратегічний напрям розвитку регіонів України»

20.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення учасників заходу зі станом та розвитком кооператив-ного руху на Сумщині

Можливість забезпечення про-довольчого і соціального захисту населення, економічної облаш-тованості і сталого розвитку сільських територій

22.

Засідання «круглого столу» на тему: «Аналіз виробничого травматизму за І квартал 2017 року в сільськогосподарсь-ких підприємствах області» за участю представників Управ-ління виконавчої дирекції Фонду соціального страху-вання від нещасних випадків на вироб-ництві та професій-них захворювань в Сумській області та управління Держпра-ці у Сумській області

11.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Попередження виробни-чого травматизму в сільсько-господарських підприємствах усіх форм власності області та його недопущення у подальшому

Згідно з оперативними даними про стан виробничого трав-матизму в агропромисловому комплексу області, в тому числі на підприємствах харчової і переробної промисловості, у І півріччі 2017 року зафіксовано лише 4 нещасних випадки. Випадків із смертельним нас-лідком не було

23.

Засідання комісії з питань охорони праці Департаменту агро-промислового роз-витку Сумської об-ласної державної адміністрації «Щодо проведення заходів у 2017 році з нагоди Дня охорони праці»

14.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Відзначення на належ-ному рівні Дня охорони праці у 2017 році

У Департаменті агропромис-лового розвитку розроблено і затверджено 10.04.2017 План заходів з підготовки та про-ведення в 2017 році Дня охорони праці. Також, представник Департаменту взяв участь в урочистому зібранні, яке відбулося в Сумській обласній державній адміністрації 28.04.2017

24.

Засідання комісії з питань охорони праці Департаменту агро-промислового роз-витку Сумської об-ласної державної адміністрації «Про затвердження заходів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху на період заготівлі кормів уро-жаю 2017 року»

26.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Попередження вироб-ничого травматизму на період заготівлі кормів

у 2017 роціЗгідно з оперативними даними випадків виробничого трав-матизму під час заготівлі кормів

у 2017 році не було25.

Проведення семінарів з питань обліку та оподаткування в сільськогосподарських підприємствах

24.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Ознайомлення праців-ників бухгалтерських служб аграрних підпри-ємств з актуальними змінами в податковому законодавстві, стандар-тами ведення бух гал-терського обліку, напря-мами фінансової під-тримки агропромисло-вого комплексу з Дер-жавного бюджету Ук-раїни у 2017 році

Проведено семінар на тему: «Бюджетна дотація, оподатку-вання та трудові відносини в аграрній галузі» за програмою САРА – «Сертифікований професійний бухгалтер агро-бізнесу» за участі фахівців Федерації аудиторів, бухгалтерів

і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів НААН України. У семінарі взяли участь керівники та бухгалтери із 17 с/г підприємств області26.

Нарада з молокопере-робними підприєм-ствами області з питань цінової си-туації на ринку молока та молочної продукції, проведен-ня розрахунків за закуплене молоко

Березень

2017 рокуДепартамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Обговорення питань ціноутворення на моло-ко від господарств населення та сільсько-господарських підпри-ємств

За участю голови Сумської обласної державної адміністрації Клочко М.О. з керівниками молокопереробних з підпри-ємств Сумського та Липоводо-линського районів

27.

Заходи з нагоди Дня Перемоги

08-09.05.

2017


Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Вшанування ветеранів

з нагоди 72 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовійПрацівники Департаменту взяли участь в обласних заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення, мітингу-реквієм та покладанні квітів до могили загиблих воїнів

28.

Привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних

до них осіб з нагоди святкування Дня Перемоги05.05.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Вшанування ветеранів та прирівнених до них осіб з нагоди 72 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій

Т.в.о. директора Депар-таменту агропроми-слового розвитку Турчин П.І. разом з пред-ставниками Департаменту від-відали колишніх працівників агропромислового комплексу – учасників війни та прирівнених до них осіб. Привітали їх зі святом та вручили продуктові набори

29.

Організація експози-ції від Сумської області на XXIX Міжнародній агро-промисловій виставці «Агро – 2017»

07.06.-10.06.

2017


Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Представлення новинок сільськогосподарської техніки та устаткування, високопродуктивних порід свійських тварин, сучасних агротехнологій для всіх галузей сільського господарства

У виставці взяли участь представники Сумщини. Сум-ською експозицією були представлені: аграрна освіта, наукові дослідження в аграрній сфері, галузі рослинництва, тваринництва, птахівництва, садівництва та ягодівництва, промисловість та елеваторні потужності області, а також туристичні об’єкти Сумщини. Зокрема, було представлено продукцію та послуги: СНАУ, Інституту сільського госпо-дарства Північного Сходу НААН України, Сумської дослідної станції садівництва, Інституту луб’яних культур НААН України, Компанії «Ромен фрут», «Заводу Кобзаренко», філій ПрАТ «Райз-Максимко», ДП «Сумська біологічна фабрика»30.

Відеоконференція з питання проведення комплексу весняно-польових робіт

06.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Проведення весняно-польових робіт в оптимальні агротехнічні терміни

У відеоконференції взяли участь в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Петрова О.П., фахівці Департаменту, керівники та спеціалісти територіальних органів міністерств, інших підрозділів ЦОВВ, підприємств, установ, організацій системи агропромислового комплексу області. У ході відеоконференції було заслухано всі регіони України щодо проблем-них питань, пов’язаних з прове-денням комплексу весняно-польових робіт. Підводячи підсумки відеоконференції Володимир Топчій зазначив, що на даний час є всі передумови для успішного виконання запланованого обсягу весняно-польових робіт

31.

Відеоконференція з питання впливу погодних умов квітня на стан сільськогос-подарських культур та хід проведення комплексу весняно-польових робіт

28.04.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.Проведення весняно-польових робіт в оптимальні агротехнічні терміни

У відеоконференції взяли участь т.в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Турчин П.І., фахівці Департа-менту, керівники та спеціалісти територіальних органів мініс-терств, інших підрозділів ЦОВВ, підприємств, установ, органі-зацій системи агропромислового комплексу області.

У ході відеоконференції було заслухано всі регіони України щодо проблемних питань, пов’язаних з впливом погодних умов квітня на стан сільськогосподарських культур та хід проведенням комплексу весняно-польових робіт32.

Обласний семінар-практикум проведен-ня контрольних обмолотів ранніх зернових культур на дослідницьких ділян-ках демонстраційно-технологічного полі-гону Інституту сі-льського госпо-дарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України

25.07.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Впровадження у вироб-ництво перспективних сортів ранніх зернових культур, збільшення валового виробництва зернових та зерно-бобових культур до 3,7 млн. тонн, отриман-ня продовольчого зерна в межах 650 тис. тонн

На семінарі було представлено понад 150 сортів сільсько-господарських культур провід-них селекційних установ України. Учасники заходу мали можливість спостерігати за демонстрацією проведення кон-трольного обмолоту дослідних ділянок з визначенням кіль-кісних та якісних показників озимих та ярих ранніх зернових колосових культур. Крім того, присутні мали можливість поділитись досвідом з виро-щування ранніх зернових та зерно-бобових культур, обго-ворити ряд питань з науковцями щодо необхідності впровадже-ння нових сортів даних культур, впливу погодно-кліматичних умов на їх вирощування

33.

Обласний ярмарок з продажу сільського-сподарської продук-ції «Яблуневий спас»

19.08.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Реалізація меду, про-дукції бджільництва, яблук та інших продо-вольчих товарів

У заході взяли участь понад 30 торгових точок: сільського-подарські, фермерські, приватні підприємства з різних районів Сумської області та м. Суми. На ярмарку було представлено широкий вибір меду, також можна було придбати яблука, сливи, овочі, крупи в асор-тименті, олію, хлібобулочні вироби, свіже м’ясо і м’ясо-ковбасні вироби, саджанці декоративних рослин та іншу продукцію

34.

Семінар-нарада на тему: «Особливості проведення сівби озимих культур під урожай 2018 року. Формування врожаю пізніх культур у поточному році та результати їх агро-екологічного вип-робування» на базі Інституту сільського господарства Північ-ного Сходу Націо-нальної академії аг-рарних наук України

07.09.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Визначення опти-мальних способів під-готовки ґрунту під посів озимих культур по різним попередникам в умовах 2017 року та агротехнічних прийомів з внесення мінеральних добрив, посіву озимих культур

Учасникам семінару було доведено науково-методичні рекомендації щодо проведення посівної кампанії озимих культур та особливості сівби озимих зернових культур у 2017 році. Також, доведено агро-кліматичний прогноз в області на період проведення осінньо-польових робіт, та агроеко-логічні випробування гібридів соняшнику в умовах 2017 року. Разом з цим, на демонстраційно-технологічних полігонах учас-ники семінару ознайомилися з гібридами кукурудзи, соняшнику та сортами сої. Визначення урожайності сої шляхом про-ведення контрольних обмолотів

35.

Круглий стіл за участю керівників сільськогосподарських підприємств різних форм власності Сум-ської області з нагоди Дня працівників сі-льського госпо-дарства

15.11.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Впровадження іннова-ційних технологій виробництва сільсько-господарської продукції сприяння залучення інвестицій,збільшення обсягів виробництва валової продукції, Де-партаментом та район-ними державними ад-міністраціями створю-ються умови щодо залучення інвестицій та створення нових ро-бочих місць

Агропромисловий комплекс залишається одним із прива-бливих напрямків для залучення інвестицій. Протягом 2017 року в розвиток агропропрмислового комплексу області залучено 1743,0 млн. грн. інвестиційних коштів, вироблено валової продукції за січень –листопад 2017 року на 8529,9 млн.грн. в аграрному секторі економіки регіону фактично створено 135 робочих місць (в тому числі за січень –листопад 2017 року -104 робочих місця)

36.

Обласні сільськогос-подарські виставки-ярмарки «Дари осені Сумщини – 2017»

Щосуботи протягом жовтня

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Реалізація посадкового матеріалу, саджанців, меду, продукції бджіл-ництва, яблук та інших продовольчих товарів

Зазначений день у заході: взяли участь понад 30 виробників сільськогосподарської продукції різних форм власності, в тому числі фермерські, приватні підприємства з різних районів Сумської області та м. Суми. На ярмарку було представлено широкий вибір меду, також можна було придбати яблука, сливи, овочі, свіже м’ясо і м’ясо-ковбасні вироби, посадковий матеріал, саджанці декоративних рослин та іншу продукцію

37.

Обласний агропро-мисловий ярмарок до Покрови Пресвятої Богородиці

13.10.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Реалізація сільського-подарської продукції та продукції харчової промисловості

На ярмарку було представлено широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, мо-лочної продукції, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, зерна, а також саджанців плодово-ягідних та декоративних рослин та іншої якісної продукції. Участь у заході взяло близько 70 учасників – це сільськогоспо-дарські, фермерські, приватні підприємства, вищі професійно-технічні училища (Білопільське, Охтирське, Недригайлівське, Краснопільське, Лебединське) та ліцеї (Конотопський, Синів-ський, Хотінський, Глинський), підприємства харчової промис-ловості Сумщини

38.

Виставка-ярмарок голубів різних порід, сільськогосподарської птиці та кролів

12.11.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Виставка, продаж го-лубів та інших видів сільськогосподарської птиці

У виставці-ярмарку взяли участь представники Сумського об-ласного клубу любителів спор-тивних (поштових) і висо-кольотних безкружних голубів, секції любителів декоративних голубів, співочої та екзотичної сільськогосподарської птиці, громадські об’єднання птахів-ників з районів області, зокрема: Білопільського, Конотопського, Шосткинського, Глухівського, В-Писарівського. У зазначеному заході експонувалися різні види декоративної, рідкісної сільсь-когосподарської птиці, кролів, нутрій та дрібного тварин-ництва, як від Сумської, так і від Харківської, Полтавської та Чернігівської областей

39.

Обласний агропро-мисловий ярмарок до Дня працівників сі-льського господарс-тва

17.11.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Реалізація сільсько-господарської продукції та продукції харчової промисловості

Участь у заході взяли сільсько-господарські, фермерські, при-ватні підприємства та підпри-ємства харчової промисловості Сумщини, яких було близько шість десяти. На ярмарку було представлено широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, живої риби, яєць, а також саджанців плодово-ягідних та декоратив-них рослин та інше

40.

Експертно-оцінююча виставка кролів Сум-щини

16.12.2017-17.12.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Проведення експертної оцінки кролів

Учасники виставки - члени «Клубу кролівників Сумщини» Київської, Харківської та Сумської областей представили експозиції порід кролів: бельгійський велетень, ново-зеландський білий, німецький метелик, віденський блакитний, сріблястий світлий, французький баран - гавана, французький баран – мадагаскар, французький баран чорний – білогрудий, французький баран блакитний, віденський білий, віденський сірий. Переможцям та учасникам було вручено дипломи, грамоти та інші заохочувані нагороди

41.

Обласний агропро-мисловий ярмарок до Новорічних та Різд-вяних свят

28.12.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Реалізація сільсько-господарської продукції та продукції харчової промисловості, ялинок, новорічних прикрас та подарунків

Участь у заході взяли сільськогосподарські, фермерсь-кі, приватні підприємства та виробники харчової промис-ловості Сумщини, яких було близько вісімдесяти. Проведення даного заходу дало можливість забезпечити потребу населення в основних продуктах харчування за цінами виробника, а також придбати новорічні прикраси, подарунки, ялинки за низькими цінами, які були привезені з Краснопільського, Лебединсь-кого, Охтирського, Тростянець-кого та Сумських лісових господарств
43

Форум виробників сільськогосподарської продукції «Коопе-рація в аграрній сфері як запорука зміц-нення малого та середнього агарного бізнесу Сумщини»

21.12.2017

Департамент агропромислово-го розвитку Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А

Ознайомлення учасників заходу з актуальними напрямками розвитку сільськогосподарської кооперації в Сумській області

Проведення заходу дало можливість ознайомити учас-ників з застосуванням новітніх технологій, формування власних маркетингових каналів збуту продукції, зміцнення власних позицій на ринку, отримання більшої доданої вартості


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка