Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка2/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1.4 Напрямок діяльності: сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики.
1.4.1 Ціль: реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, адміністративних послуг.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату

Підготовка та опри-люднення інформа-ції про здійснення державної регуля-торної політики Сумською облас-ною державною адміністрацією

Протягом року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Дерегуляція розвитку підприємництва, прозо-рість та гласність регуля-торної діяльності

Інформація про здійснення державної регуляторної по-літики в Сумській області щокварталу оприлюднюється на веб-порталі Сумської обласної державної адміністраціїПідготовка проектів регуляторних актів щодо регулювання цін і тарифів у відповідності до вимог чинного законодавства із залученням усіх зацікавлених суб’єктів господа-рювавня та громад-ськості

Протягом року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Усунення перешкод для розвитку господарської діяльності та зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів госпо-дарювання

Протягом 2017 року підго-товлено та оприлюднено разом з аналізом його регуляторного впливу проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я області»Проведення відсте-ження дії регулятор-них актів у відпо-відності до вимог Закону України «Про засади дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-ності»

Протягом року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Скасування неефективних регуляторних актів, удос-коналення діючих ре-гуляторних актів для створення сприятливих умов провадження госпо-дарської діяльності суб’єк-тами усіх форм власності, підвищення ефективності механізму регулювання і функціонування регіональ-ного споживчого ринку

У звітному періоді струк-турними підрозділами Сумської обласної державної адмі-ністрації підготовлено 1 звіт про базове відстеження результативності дії розпоряд-ження голови Сумської обласної державної адмініст-рації – регуляторного акту від 09.10.2017 № 570-ОД «Про внесення змін до Граничних тарифів на стоматологічні послуги, що надаються державними та комунальними закладами охорони здоров`я області»Організаційно-мето-дичне забезпечення діяльності центрів надання адміністра-тивних послуг та їх адміністраторів

Протягом року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Створення для суб’єктів звернення комфортних умов отримання адмініс-тративних послуг та зменшення корупційних ризиків під час їх надання

З початку 2017 року в Сумській обласній державній адмініс-трації за підтримки Все-української асоціації ЦНАП проведені 3 семінари для керівників та адміністраторів ЦНАП. 4 жовтня 2017 року відбулася робоча зустріч з питання розвитку мережі центрів надання адмініст-ративних послуг області в якій взяли участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Офісу реформи адміністратив-них послуг, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації та об’єднаних територіальних громад регіонуКонкурсний відбір суб’єктів підприєм-ницької діяльності та направлення їх на стажування до Федеративної Рес-публіки Німеччина

Протягом року

Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підпри-ємництва

У рамках днів проекту «Fit for Partnership with Germany» (Готові до співпраці з Німеччиною) Програми фе-дерального міністерства еко-номіки і енергетики з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна 13 квітня 2017 року в м. Суми відбувся конкурсний відбір для представників бізнесу Сум-щини на стажування у Німеччині. У відборі прийняло участь 14 представників малого та середнього підприємництва Сумської області, з яких 6 осіб успішно пройшли відбір, а 4 зараховані до резерву на стажування в 2018 році


1.5 Напрямок діяльності: забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності. Міжнародні та зовнішньоекономічні відносини.


      1. Ціль: забезпечення реалізації на території області державної цінової політики.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Регулювання цін і тарифіву відповід-ності до повнова-жень, наданих постановою Кабіне-ту Міністрів Украї-ни від 25.12.1996 № 1548

Протягом

рокуДепартамент економічного розвитку і торгівлі Сум-ської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Стабільна цінова ситуація на регіональних ринках соціально важливих това-рів та послуг, на які встановлене державне регулювання цін і тарифів, захист населення області від необґрунтованого зростання цін і тарифів; забезпечення цінової доступності соціально важливих товарів та послуг

Протягом 2017 року:

видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.02.2017 № 85-ОД «Про внесення змін до Тарифів на послуги з надання косметологічної до-помоги, крім тієї, що подається за медичними показаннями, для комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 4», згідно з яким встановлено економічно обґрунтовані та-рифи на косметологічні послуги;

видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.07.2017 № 360-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.05.2008 № 342 та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови Сумської обласної державної адмініс-трації», згідно з яким правову базу облдержадміністрації при-ведено у відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
07 червня 2017 року № 394 (ураховуючи скорочення пов-новажень було скасовано 12 розпоряджень з питань дер-жавного регулювання цін і тарифів);.

видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2017 № 570-ОД «Про внесення змін до Граничних тарифів на стоматологічні послуги, що надаються державними та комунальними закладами охорони здоров’я області», згідно з яким розширено перелік стоматологічних послуг та переглянуто розмір тарифів відповідно до собівартості їх надання;

проведено аналіз економічної обґрунтованості тарифів на окремі медичні послуги для підготовки відповідного проекту регуляторного акта;

задекларовано тарифи на послуги з технічної інвен-таризації нерухомого майна 8 суб’єктам господарювання області (з них 5 – комунальної власності, 1 – приватної власності, 1 – акціонерному товариству та 1 – фізичній особі-підприємцю).

За даними моніторингу Науково-дослідного інституту продуктивності агропромисло-вого комплексу станом на 26.12.2017 ціни на 23 із 32 найменувань основних продук-тів харчування в області нижчі від середніх по Україні, на 9 – є вищими. За сукупною вартістю основних продуктів харчу-вання, що досліджуються, область посідає 10 місце серед 25 регіонів України за низьким рівнем цін


2.

Контроль за дотри-манням державної дисципліни цін при виробництві та реалізації соціально важливих товарів і послуг, захистом економічної конку-ренції (недопу-щення встановлен-ня завищених цін)

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і торгівлі Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Встановлення цін і тарифів на соціально значущі товари та послуги в економічно обґрунтованому розмірі

Перевірки дотримання дер-жавної дисципліни цін контролюючими органами не здійснювалися з урахуванням наступного:

на період дії пілотного проекту, упровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 656, в області з 01.10.2016 дію розпоряджень голови Сумської обласної державної адмініс-трації з питань державного регулювання цін на основні продукти харчування призу-пинено. Ураховуючи зростання цін на основні продовольчі товари надано пропозиції Мінекономрозвитку України щодо необхідності поновлення з січня 2017 року цінового регулювання на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих то-варів, але зазначені пропозиції не були враховані. Натомість постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 394 з 01.07.2017 відмінене державне регулювання цін на продо-вольчі товари
1.5.2 Ціль: забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг розвит-ку інфраструктури споживчого ринку та рівня забезпече-ності населення площами, місцями та закладами мережі

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і тор-гівлі Сумської обласної дер-жавної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Контроль за дотриманням в області державних соціальних нормативів у сфері торгівлі, громад-ського харчування та послуг відповідно до ст. 15 ЗУ «Про державні соціальні стандарти та держані соціальні га-рантії»

Проведено моніторинг та підготовлена інформація у розрізі міст і районів області про стан виконання показників Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік в частині розвитку інфраструктури споживчого ринку:

протягом 2017 року відкрито та відновлено роботу 336 підприємств роздрібної торгівлі (річний план – 126),


49 закладів ресторанного господарства (річний план – 24) та 45 закладів побуту (річний план –27).

Здійснено аналіз та підготовлено інформацію про виконання в області державних соціальних нормативів:

станом на 01.01.2018 року забезпеченість населення області торговими площами становить 140,3%, місцями в закладах ресторанного гос-подарства – 123% до нормативу;

показник забезпеченості побутовими послугами нижче нормативного рівня по всіх видах послуг (крім послуг фотографії міському населенню області).

Інформація про забезпеченість населення області торговель-ними площами, місцями в закладах ресторанного гос-подарства та закладами побуту в розрізі міст і районів області, міського та сільського населення, спеціалізації зак-ладів доведена до виконавчих комітетів міських рад та районних державних ад-міністрацій № 03.1/99 від 17.01.2018 для використання при плануванні розвитку відповідних територій


2.

Сприяння органі-зації виставково-ярмаркової, презен-таційної, рекламної діяльності місцевих товаровиробників

Протягом кварталу

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сум-ської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Збільшення частки про-дукції місцевих вироб-ників на регіональному споживчому ринку понад 50%, зростання доходів виробників аграрної про-дукції Сумської області

З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами протягом 2017 року Департаментом економічного розвитку і тор-гівлі спільно з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, виконавчими комітетами мі-ських рад та райдержад-міністраціями організовано проведення в області 2904 ярмаркових заходів (протягом 2016 року – 3013), де реалізовувалися товари на-родного споживання, сіль-ськогосподарська продукція та продукція власного вироб-ництва за цінами на 15-20% нижче від ринкових. Реалізовано 10,4 тис тонн продовольства та сільського-подарської продукції на суму понад 240,7 млн. грн.3.

Контроль за дотри-манням прав спо-живачів щодо без-пеки і якості товарів, робіт і послуг

Протягом

року


Департамент економічного розвитку і торгівлі Сум-ської обласної державної ад-міністрації

Марченко О.О.

Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів і послуг

Управління захисту споживачів Головного управління Держ-продспоживслужби в Сумській області проводили перевірки якості та безпечності товарів. Протягом 2017 року перевірено 246 суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію продовольчих, непродовольчих товарів та послуг. Порушення виявлені у 204 підприємствах, що становить 82,9% від перевірених.

Найбільш характерними з них були:

відсутність необхідної, дос-тупної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію – 172 (88,2%);

реалізація товару, термін придатності якого минув – 8 (4,1%);

виробництво, продаж товарів, які не відповідали вимогам нормативних документів – 9 (4,6%).

Перевірено безпеку продукції на суму 3217,8 тис. гривень, з них забраковано та знято з реалізації товарів на суму 792,5 тис. гривень, що ста-новить 24,6% від перевіреного.

За порушення прав споживачів при реалізації непродовольчих товарів за звітний період ГУ Держпродспоживслужби в Сум-ській області притягнуто до адміністративної відповідаль-ності 281 особу, на яких накладено адміністративних штрафів на суму 34,8 тис. гривень, до 96 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції, передбачені ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів», на суму 109,62 тис. гривень


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка