Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка20/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

1.39 Напрямок діяльності: забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, спеціального використання природних ресурсів, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
1.39.1 Ціль: забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Організація регіона-льного моніторингу навколишнього при-родного середовища, забезпечення функці-онування державної системи моніторингу довкілля на регіо-нальному рівні

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення потреб органів державного уп-равління, місцевого са-моврядування та грома-дськості в оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього природного середовища в Сумській області

За результатами регіонального моніторингу навколишнього природного середовища підго-товлено аналітичну довідку про результати моніторингових спостережень за І-ІІІ квартали 2017 року


1.39.2 Ціль: здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін виконання

Відповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Організація і прове­дення державної еко­логічної експертизи

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Запобігання негативному впливу антропогенної ді-яльності на стан навколиш-нього природного сере-довища та здоров’я людей

Видано 10 висновків дер-жавної екологічної експертизи

2.

Ведення (внесення ревізій, доповнення) реєстру місць вида-лення відходів

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Посилення контролю за екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей

Виконано 19 ревізій та доповнень до паспортів місць видалення. Затверджено 2 паспорта місць видалення відходів

3.

Формування реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилі­зації відходів

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Систематизація та уніфі-кація інформації щодо об’єктів утворення, оброб-лення та утилізації відходів, оцінка обсягів утворення відходів, якісні характеристики відходів

Затверджено реєстрових карт об'єктів утворення, оброб-лення та утилізації відходів - 115. Розглянуто Декларацій про відходи - 139

4.

Узгодження «Заяви про наміри» для об’єктів, що станов­лять підвищену екологічну небезпеку

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан на­вколишнього природного середовища та здоров’я людей

Опрацьовано 21 «Заяви про наміри» для об’єктів, що становлять підвищену еколо­гічну небезпеку

5.

Погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан підзем-них вод та здоров’я людей

Опрацьовано 5 Проектів встановлення меж зон сані­тарної охорони водних об’єктів


1.39.3 Ціль: управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністраці


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Видача дозволів на спеціальне водокорис­тування

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення дотримання використання водних ресурсів відповідно до лімітів, встановлених дозволом на спеціальне водокористування

Видано 71 дозвіл на спеціа­льне водокористування

2.

Погодження техноло­гічних нормативів ви­користання водних ресурсів

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення раціональ­ного використання води у галузях економіки

Погоджено 22 індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

3.

Затвердження норма­тивів гранично допус­тимого скидання за­бруднюючих речовин

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Поетапне досягнення еко-логічного нормативу якості води водних об’єктів

Затверджено 12 нормативів гранично - допустимого скидання забруднюючих ре-човин

4.

Погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контро­льованих показників, встановлених підпри­ємствами, установами, організаціями та гро-мадянами-суб’єктами підприємницької ді-яльності, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Попередження забруд­нення поверхневих водних об’єктів

Погоджено місць та періо­дичності відбору проб, пере­ліку контрольованих показ­ників, встановлених підпри­ємствами, установами, орга­нізаціями та громадянами-суб’єктами підприємницької діяльності – 29


1.39.4 Ціль: регулювання викидів забруднюючих речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які нале-жать до другої та третьої групи

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Регулювання обсягів ви­кидів забруднюючих ре­човин в атмосферне по­вітря стаціонарними дже-релами

Видано 199 дозволів на викиди забруднюючих речо-вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2.

Видача величин фо-нових концентрацій забруднюючих речо-вин

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення здійснення обґрунтованої оцінки впливу викидів на стан атмосферного повітря за результатами розрахунків розсіювання

Проведено розрахунки по 40 запитам на величини фонових концентрацій забруднюючих величин

3.

Реєстрація звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речо-вин

Протягом року

Департамент еко-логії та охорони природних ре-сурсів Сумської обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення контролю про розміщення джерел забруднення, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Опрацьовано та зареєстровано 33 звітів з інвентаризації викидів забруднюючих ре-човин


1.39.5 Ціль: регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Винесення меж тери­торій та об’єктів природно-заповід­ного фонду в натуру (на місцевість)

Протягом року

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.

Недопущення порушень заповідного режиму та зміни площі й конфігу­рації меж об’єктів при­родно-заповідного фонду

Виготовлено 7 проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натуру (на місцевість)

2.

Оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідно-го фонду місцевого значення

Протягом року

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Збільшення відсотку заповідності території Сумської області

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповід-ного фонду області» ого-лошено заказники місцевого значення в Лебединському районі: «Куликівський», «Голубівський», «Куданівське болото» та гідрологічні пам’ятки природи «Криниця Свята» та «Криниця в
Редьчиному яру» в Ромен-ському районі, а також ботанічна пам’ятка природи «Туранівські ялини» в Ямпільському районі


1.39.6 Ціль: забезпечення реалізації державної політики в сфері розпорядження та використання земельних ресурсів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний структурний підрозділ

Відповідальний заступник голови

(керівник апарату) облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Організація роботи щодо розпорядження землями державної власності

Протягом року

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Оформлення правовста-новлюючих документів на земельні ділянки та своєчасне надходження коштів до місцевих бюджетів від плати за землю

Підготовлено 122 проектів розпорядження голови Сум-ської ОДА з питань надання
земельних ділянок у корис-тування для всіх потреб


1.39.7 Ціль: інформування населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін виконання

Відповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Підготовка Регіо-нальної доповіді про стан навколишнього природного середо-вища в Сумській області у 2016 році

ІІІ квартал

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення потреб ор-ганів державного управлін-

ня, місцевого самовряду-вання та громадськості в оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього природ-ного середовища в Сумській області10.08.2017 підготовлено Регіональну доповідь про стан

навколишнього природного

середовища в Сумській області у 2016 році


2.

Підготовка Екологіч-ного паспорту Сум-ської області станом на 01.01.2016

До 25 черв-ня

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Забезпечення потреб ор-ганів державного управ-ління, місцевого само-врядування та громад-ськості в оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього при-родного середовища в Сумській області

Підготовлено Екологічний

паспорт Сумської області станом на 01.01.2017
1.40 Напрямок діяльності: регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання та охорони надр.
1.40.1 Ціль: моніторинг стану видобувної галузі області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний структурний підрозділ

Відповідальний заступник голови

(керівник апарату) облдержадміністраціїОчікуваний результат

Досягнення

очікуваного результату1.

Обстеження ліцен-зійних місць видо-бутку корисних копалин місцевого значення

Протягом року

Департамент екології та охо-рони природних ресурсів Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініс-трації

Подопригора М.А.

Моніторинг стану ви­добувної галузі області

У червні проведено обсте-ження Півненківського ро-довища цегельної сировини у м. Тростянець; у листопаді обстежено Верньо-Сиро-ватське родовище цегельної сировини та Токарівське родовище піску
    1. Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.
      1. Ціль: оптимізація мережі навчальних закладів.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін виконання

Відповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Відкриття 9 додат-кових дошкільних груп на 158 місць: інклюзивна група на базі Конотопського дошкільного нав-чального закладу № 2 «Вербиченька» Конотопської місь-кої ради (1 група – 15 місць), додаткова дошкільна група на базі Липоводолинсь-кого дошкільного навчального закладу «Берізка» Липоводо-линської селищної ради (1 група – 15 місць), додаткові дошкільні групи на базі Роменського дошкільного нав-чального закладу № 5 «Веселка» Ромен-ської міської ради (3 групи – 55 місць), додаткові дошкільні групи на базі Роменського дош-кільного навчаль-ного закладу № 3 «Оленка» Роменсь-кої міської ради (2 групи – 35 місць), додаткові дошкільні групи на базі Охтирського дош-кільного навчаль-ного закладу (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради (2 групи – 38 місць), логопедична група на базі Краснопільського дошкільного нав-чального закладу № 1 «Малятко» Краснопільської се-лищної ради

Протягом року

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Збільшення показника охоплення дітей дошкіль-ною освітою до 85%

Відкрито 21 додаткову дошкільну групу на 348 місць: на базі Великобоб-рицького дошкільного нав-чального закладу «Барвінок» Великобобрицької сільської ради Краснопільського ра-йону (1 група на 15 місць), Чернацького навчально-ви-ховного комплексу: загаль-ноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Середино-Будської районної ради (1 група – 8 місць), Кролевецького нав-чально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 6 Кролевецької районної ради (2 групи – 30 місць), Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради (3 групи – 55 місць), Сумського дош-кільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Олім-пієць» м. Суми (1 група – 15 місць), Сумського дош-кільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради (1 група – 20 місць), Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м. Суми (1 група – 20 місць, Липоводолинського дошкіль-ного навчального закладу (ясла-садок) «Берізка» Ли-поводолинської селищної ради (1 група – 15 місць), Новгородської філії Бо-ромлянського навчально-виховного комплексу: за-гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (1 група – 10 місць), Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ве-селка» Роменської міської ради (3 групи – 55 місць), Гришинського навчально-виховного комплексу: за-гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Ромен-ської районної ради (1 група – 15 місць), Миколаївського дошкільного навчального закладу «Веселка» Миколаїв-ської сільської ради Сумського району (1 група – 15 місць), Олексіївського дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» Хо-тінської селищної ради Сумського району (1 група – 15 місць).

На базі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 імені Олексія Братушки Сумської міської ради створено навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (3 групи – 60 місць).

Кількість вихованців на 100 місцях – 112 (по Україні – 113). Збільшено показник охоплення дітей дошкільною освітою від 1 до 6 років із 83,4% до 83,6%
2.

Придбання шкіль-них автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місць навчання та у зворотному напрям-ку

Грудень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підвищення рівня охо-плення підвезенням шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 94%

Протягом 2017 року придбано 36 шкільних автобусів для підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності. Із них: за кошти освітньої субвенції – 3 одиниці, за кошти державного субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2 одиниці, за кошти місцевих бюджетів – 2 одиниці, на умовах співфінансування (освітня субвенція та місцевий бюджет) – 29 одиниць. Показник підвезення шкіль-ними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл по області становить 95,5%

3.

Відкриття мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів у кожному районі та місті Сумської об-ласті

Червень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Збільшення кількості дітей, охоплених вивчен-ням іноземних мов у мовних таборах, до 10,5 тис. осіб (на 10%)

У червні 2017 року на базі закладів загальної середньої освіти функціонували 283 літні мовні табори, що на 36 одиниць більше показника 2016 року. У них поглибили знання з англійської мови 9 919 учнів (на 320 дітей більше, ніж у 2016 році).

На базі 28 шкіл функці-онували 29 літніх мовних таборів, які за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу модель літнього мовного табору отримали статус «GoCamp-2017», де працювали 16 іноземних волонтерів із США (4), Великобританії (3), Німеччини (1), Нігерії (3), Туреччини (2), Фінляндії (1), Австралії (1), Пакистана (1)4.

Створення інклю-зивних класів у загальноосвітніх на-вчальних закладах області

Вересень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Створення умов для навчання дітей з особ-ливими освітніми по-требами в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Для 127 учнів з особливими освітніми потребами орга-нізовано інклюзивне нав-чання у 86 класах 54 закладів загальної серед-ньої освіти, що на 38 дітей, 35 класів, 25 закладів більше, ніж у 2016/2017 навчальному році.

У 2017/2018 навчальному році найбільше учнів охоп-лено інклюзивним навчанням у Білопільському, (11), Путивльському, Роменсь-кому (по 8) районах, містах Конотоп (25), Суми (29).

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального мате-ріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у штатні розписи закладів загальної середньої освіти введено 42 посади асистента вчителя, що на 22 посади більше, ніж у 2016/2017 навчальному році. Корекційно-розвиткову скла-дову освітнього процесу забезпечують 15 учителів-дефектологів, реабілітолог, масажист, що на 10 учителів-дефектологів більше, ніж у 2016/2017 навчальному році. На 25 практичних психологів (усього працюють 48 осіб) та 9 соціальних педагогів (усього працюють 18 осіб) збільшилася кількість фахів-ців, які здійснюють психо-логічний супровід дітей з особливими освітніми потре-бами в інклюзивних класах. Психологічний супровід про-водиться в 53 (97,9%) закладах загальної середньої освіти з інклюзивним нав-чаннямКаталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка