Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка22/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

1.42 Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами.
1.42.1 Ціль: упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Створення, модерні-зація опорних нав-чальних закладів

Протягом року

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підвищення якості на-дання освітніх послуг учням у 7 опорних школах області

В області функціонує 21 опорний заклад загальної середньої освіти, у тому числі 9 – в об’єднаних терито-ріальних громадах.

Протягом 2017 року створено 16 опорних навчальних закладів, із них 5 – в об’єднаних територіальних громадах: Хотінська селищна рада Сумського району, Кириківська селищна рада Великописарівського району, Миропільська сільська рада Краснопільського району, Грунська сільська рада Охтирського району, Друж-бівська міська рада Ямпіль-ського району та 11 в 7 районах: Великописарівському (1), Глу-хівському (1), Краснопільсь-кому (1), Липоводолинському (1), Недригайлівському (2), Середино-Будському (2), Сум-ському (3)2.

Організація інформа-ційно-методичної до-помоги щодо за-безпечення надання якісних освітніх пос-луг загальноосвітніми навчальними закла-дами об’єднаних територіальних гро-мад

Протягом року

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Охоплення методичною допомогою 2,3 тис. педагогів загальноосвітніх навчальних закладів об’єднаних територіальних громад

Для надання інформаційно-методичної допомоги керів-никам, педагогічним пра-цівникам установ, закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад, опорних шкіл та їх філій, забезпечення підви-щення їх професійної компетенції Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адмініс-трації проведено 14 заходів: Форум директорів закладів загальної середньої освіти, де розглянуто питання створення нового освітнього простору; 8 науково-практичних семінарів з питань реформування зак-ладів освіти в умовах децентралізації, організації діяльності опорної школи, фінансового менеджменту, психологічного супроводу освітнього процесу в умовах об’єднаної територіальної громади; майстер-класи щодо створення інновацій-ного середовища закладу освіти у форматі концепції «Нова українська школа»; 4 виїзні засідання робочої групи, де обговорено актуальні питання управ-ління освітою в об’єднаних


територіальних громадах; нормативно-правове та фі-нансове забезпечення опо-рних закладів, створення умов для рівного доступу дітей громади до поза-шкільної освіти та задо-волення освітніх потреб дітей з порушеннями у психофізичному розвитку, упровадження проекту «Новий освітній простір»; на сайті Департаменту освіти і науки в розділах «Нова українська школа», «Опорні школи» розміщено інфор-маційно-методичні матеріа-ли для керівників органів управління освітою, дирек-торів та вчителів закладів загальної середньої освіти


2.1.

Організація навчання вчителів 1 класів та заступників директо-рів 4 пілотних шкіл області в рамках реалізації проекту «Реформування сис-теми підготовки та професійного розвит-ку педагогів»

Протягом кварталу

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підготовка 12 педагогів (3 учасники зі школи) до роботи в пілотному проекті із запровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 2017-2018 навчальному році

Протягом 2017 року Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти для вчителів початкових класів та заступників директорів 4 пілотних шкіл області проведено 2 тренінги щодо впровадження пілотного проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти, 2 засідання у форматі «круглого столу» з актуальних питань струк-турування змісту початкової освіти на засадах інтегро-ваного підходу в навчанні, здійснено 4 наставницькі візити до пілотних закладів освіти з метою консуль-тування вчителів початкових класів, заступників дирек-торів пілотних шкіл; підготовлено матеріали за Модульною програмою до теми інтегрованого тижня «Театр», визначеної всеук-раїнськими координаторами.

Комунальним закладом Сум-ський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розпочато підготовку вчителів 1 класів закладів загальної середньої освіти
області, які з 1 вересня 2018 року будуть упроваджувати новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Станом на 01.01.2018 172 вчителі (28% від їх загальної кількості) отри-мали сертифікати, що підтверджують їх участь у заходах з організації роботи в умовах Нової української школи.

У рамках науково-прак-тичної конференції «Інно-ваційне педагогічне проект-тування в умовах рефор-мування освіти» органі-зовано роботу секції «Ос-вітнє середовище – відкритий простір: педа-гогічне проектування в умовах Нової української школи: пошуки оптимальних рішень», за участю пілотних шкіл; узагальнено матеріали з досвіду роботи закладів «Перші кроки до успіху».


3.

Зміцнення матеріаль-но-технічної бази навчальних кабінетів з природничо-матема-тичних та техноло-гічних дисциплін загальноосвітніх нав-чальних закладів об-ласті

Грудень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Придбання навчального обладнання з природничо-математичних та техно-логічних дисциплін для загальноосвітніх навчаль-них закладів Буринського, Конотопського, Липоводо-линського, Путивльського, Шосткинського районів, міст Лебедин, Суми на суму 268,6 тис. гривень

Придбано обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів з природничо-математичних та технолог-гічних дисциплін закладів загальної середньої освіти Буринського, Конотопсь-кого, Липоводолинського, Путивльського, Шосткинсь-кого районів, міст Лебедин, Суми на суму 280,6 тис. гривень, із них кошти місцевого бюджету – 271,1 тис. гривень, залучені - 9,5 тис. гривень.

Показник забезпечення ма-теріально-технічної бази навчальних кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти області становить 53,1%.


4.

Підключення загаль-ноосвітніх навчальних закладів до високо-швидкісного Інтерне-ту в Кролевецькому, Липоводолинському районах

Грудень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Збільшення показника підключення до високо-

швидкісного Інтернету загальноосвітніх навчаль-них закладів до 52% від потреби
У 2017 році до висо-кошвидкісного Інтернету в Кролевецькому та Липово-долинському районах під-ключено по 2 заклади загальної середньої освіти. Усього доступ до високо-швидкісного Інтернету ма-ють у Кролевецькому районі 9 закладів загальної середньої освіти, що ста-новить 32,1% від потреби, у Липоводолинсько-му – 16 закладів (94,1%). Показник підключення до високо-швидкісного Інтернету зак-ладів загальної середньої освіти області становить 51%
5.

Придбання комп’ю-терної та мультиме-дійної техніки для загальноосвітніх нав-чальних закладів у Буринському, Велико-писарівському, Кроле-вецькому, Липоводо-линському, Недригай-лівському, Сумсько-му, Шосткинському районах, у містах Суми, Охтирка, Глу-хів, Лебедин на суму 3 223,2 тис. гривень


Грудень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підвищення показника забезпеченості загальноос-вітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою до 80% від потреби

Комп’ютерну та мультиме-дійну техніку для закладів загальної середньої освіти у Буринському, Великописарівському, Кро-левецькому, Липоводолин-ському, Недригайлівському, Сумському, Шосткинському районах, містах Суми, Охтирка, Глухів, Лебедин придбано на суму 3 457,4 тис. гривень, що перевищує прогнозований показник на 7,2%.

Показник забезпеченості комп’ютерною технікою закладів загальної середньої
освіти області становить 80,3 % від потреби
6.

Оновлення навчально-матеріальної бази професійно-технічних

навчальних закладів сучасним обладнан-ням, технікою, мате-ріалами, інструмен-тами та пристроямиЛистопад - грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Придбання сучасного обладнання на суму 506,5 тис. гривень за рахунок власних надход-жень закладів професійно-технічної освіти


У 2017 році для за без-печення основними сучас-ними засобами навчання відповідно до державних стандартів закладами про-фесійно-технічної освіти залучено 1 574,8 тис. гри-вень: з обласного бюджету – 39,8 тис. гривень, з інших джерел фінансування –

1 535 тис. гривень (утричі більше від запланованого на початку 2017 року)


7.

Запровадження за-ходів з енергозбере-ження в закладах освіти області

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Модернізація 20 котелень навчальних закладів об-ласті, установлення 27 твердопаливних котлів (3 700 тис. гривень – кошти місцевих бюд-жетів), заміна 2 тисяч віконних та дверних блоків на енергозбері-гаючі (10 млн. гривень – кошти місцевих бюд-жетів), виконання робіт щодо комплексної тер-момодернізації будівель закладів освіти на суму 25 млн. гривень (кошти Державного фонду регіо-нального розвитку та місцевих бюджетів). Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв

Проведено модернізацію 20 котелень закладів освіти області. Установлено 25 тве-рдопаливних котлів.

Використано з місцевих бюджетів кошти в сумі

2 254 тис. гривень.

Проведено заміну віконних та дверних блоків на енергозберігаючі (2 201 штука), використано з місцевих бюджетів кошти в сумі 11 334 тис. гривень.

Виконано роботи щодо комплексної термомодер-нізації будівель закладів освіти на суму 44 267,1 тис. гривень (кошти Державного фонду регіонального роз-витку та місцевих бюджетів)

1.42.2 Ціль: навчання протягом життя.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Перепідготовка та підвищення каліфі-кації незайнятого населення в профе-сійно-технічних нав-чальних закладах

Протягом року

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Задоволення освітніх потреб дорослого насе-лення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зай-нятості)


Відповідно до договорів, укладених між Сумським обласним центром зайнятості та державними навчальними закладами «Сумський хіміко-технологічний центр профе-сійно-технічної освіти», «Сумський центр професійно-технічної освіти», «Сумське міжрегіональне вище про-фесійне училище» 27 осіб із числа незайнятого населення отримали робітничі професії

«Електрогазозварник», «Ку-хар», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». За освітні послуги закладами отримано кошти в сумі 124,211 тис. гривень.2

Проведення облас-ного етапу Всеукраїн-ського конкурсу «Учитель року»

Лютий


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підвищення професійної майстерності 25 педаг-гічних працівників-учас-ників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Із 30 січня до 03 лютого 2017 року на базі Комуналь-ного закладу Сумський обласний інститут після-дипломної педагогічної освіти проведено ІІ (обласний) тур Всеукра-їнського конкурсу «Учитель

року – 2017».

За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками очного етапу визнано 20 учителів закладів загальної середньої освіти області (м. Лебедин, м. Охтирка, м. Шостка – по 3 учителі з кожного; м.Суми, м.Глухів, м. Конотоп – по 2 учителі; Білопільський, Великописа-рівський, Глухівський, Кро-левецький, Сумський райони – по 1 учителю з кожного). Переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського кон-курсу «Учитель року – 2017» визнано в номінації «біо-логія» – Якименко Інну Миколаївну, учителя біології Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; у номінації «інформатика» – Яценка Станіслава Григоро-вича, учителя інформатики Кролевецької загальноос-вітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.О.Лукаша Кроле-вецької районної ради;
у номінації «музичне мис-тецтво» – Новікову Вале-нтину Миколаївну, учителя музичного мистецтва Сум-ської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка м. Суми;

у номінації «початкова освіта» – Карпенко Олену Олексіївну, учителя почат-кових класів Шосткинської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Шосткинської міської ради. Ці вчителі стали учасниками ІІІ етапу Всеук-раїнського конкурсу «Учи-тель року – 2017»
1.43 Напрямок діяльності: реформування галузі охорони здоров'я.
1.43.1 Ціль: підвищення якості та наближення доступності медичних послуг населенню.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

вико-нанняВідпові-дальний

структурний підрозділВідповідаль-

ний заступник голови (керівник апарату) облдерждміністраціїОчікуваний

результат
Досягнення

очікуваного результату
1.

Створення центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Конотоп; №1, №2, №4 м. Суми

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Функціональне та фінан-сово-економічне розмежу-вання первин-ного та вторинного рівнів медич-ної допомоги

Протягом 2017 року розпо-чали функціонувати 5 ЦПМСД: Глухівської міської ради (з 01.05.2017), ОТГ Кириківської селищної ради Великописарівського району (з 01.03.2017), Охтирськийрайонний (з 01.07.2017) та міський (з 12.12.2017), ОТГ Грунської сільської ради Охтирського району (з 01.08.2017). Центр ПМСД об’єднаної територіальної громади Дружбівської міської ради Ямпільського району розпочав діяльність з 01.01.2018 року

2.

Подальший розвиток сімейної медицини шляхом:

відкриття 5 АЗПСМ:

- м. Суми - 4: в районі вул. Добровільної та віддалених мікро-районах (Роменська, Тепличний, Ганнівка);

- м. Конотоп – 1: у мікрорайоні «Житловий масив»;

переведення 3 СЛА та 1 СДЛ в АЗПСМ:

- СЛА с. Василівка Лебединського райо-ну;

- СЛА с. Соснівка, с.Грузьке, Конотопсь-кого району;

- СДЛ с. Слобода Буринського району.Протягом 2017 року

І півріччя 2017 року


Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Забезпечення обслуго-вування 70% населення у сімейного лікаря, завер-шення лікування на первинному рівні 85% хворих

Реорганізовано у амбулаторії загальної практики сімейної медицини 6 закладів, ство-рено 5 міських амбулаторії, реорганізовано 3 сільські дільничні лікарні у амбу-латорії та у фельдшерсько-акушерські пункти 3 сільські амбулаторії.

Забезпечено обслуговування 65% населення у сімейного лікаря, завершення лікування на первинному рівні 83% хворих3.

У рамках пілотного проекту «Вчасна до-помога» для набли-ження доступної екстреної медичної допомоги до насе-лення області про-вести модернізацію обласного центру екстреної медичної допомоги та меди-цини катастроф:

-утворення єдиної регіональної диспет-черської служби з використанням GPS-технологій;Протягом

І кварталу 2017 рокуУправління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Забезпечення покра-щення оперативності роботи бригад Е (Ш)МД – досягнення терміну доїзду бригади до місця виклику за 10 хвилин у містах у 86,5% випадків та за 20 хвилин у сільській міс-цевості – у 85%

З 02 лютого 2017 року почала повноцінно функціонувати єдина оперативна диспе-тчерська служба екстреної медичної допомоги, головним елементом якої є телеко-мунікаційний вузол здатний прийняти і обробити екстрені виклики та SMS-пові-домлення з телефонної мережі за номером 103. У квітні до її роботи підключені останні райони (Глухівський, Л.Доли-нський, Ямпільський). Доїзд бригад швидкої медичної допомоги до місця виклику за 10 хвилин у містах становить 62,2%, за 20 хвилин у сільській місцевості – 60,3%

4.

Зміцнення матеріа-льно-технічної бази закладів охорони здоров'я області, у тому числі:

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Покращення умов та якості надання спеціалізованої допо-моги, відповідно до сучасних вимог у рамках проекту «Сумщина –європейська якість меди-цини»

4.1.

Здійснення будівниц-тва, добудови та реконструкції:

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Покращення умов та якості надання спеціалізованої допо-моги, відповідно до сучасних вимог у рамках проекту «Сумщина –європейська якість меди-цини»

4.1.1

Добудова обласного психоневрологічного диспансеру в м. Суми

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Переведення терапев-тичних відділень обласної клінічної лікарні на 200 введених в експлуатацію ліжок, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та будівельним нормам

Для розміщення відділень терапевтичного профілю обласної клінічної лікарні використано з обласного бюджету 7 млн. 675,4 тис. гривень.

В рамках першого етапу реалізації Програми розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня Сумської області на 2017-2021 роки 28.12.17 урочисто відкрито відділення тера-певтичного профілю загальною по-тужністю 217 ліжок: невро-логічне – 60, ендокрино-логічне – 45, ревмато-логічне – 40, гастроентерологічне – 30, пуль монологічне – 35 та 7 імунологічних ліжок4.1.2

Добудова операцій-ного блоку та від-ділення реанімації на 6 ліжок Охтирської ЦРЛ

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Введення в експлуатацію 70% об’єкту

Виділено 27 млн. 985 тис. гривень за рахунок дер-жавного фонду регіона-льного розвитку та 8 млн. гривень з обласного бюджету. Вико-нано робіт на суму 21 млн. 976,584 тис. гривень, у тому числі 16 млн. 620,19 тис. гривень за рахунок дер-жавного фонду регіонального розвитку
4.2.

Проведення капіталь-ного ремонту:
4.2.1

КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»:

приміщень консульта-тивної поліклініки; харчоблоку; операційного блоку опікового відділення;Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Покращення умов пере-бування хворих у медичному закладі. Зни-ження тривалості пере-бування прооперованих хворих на ліжках опі-кового відділення на 12%. Підвищення хірургічної активності на 6%.

З метою покращення умов роботи персоналу медичного закладу, підвищення ком-фортності лікувального про-цесу для пацієнтів, за кошти обласного бюджету про-ведено капітальні ремонти та реконструкції:

- ремонт будівлі харчоблоку обласної клінічної лікарні з частковою заміною

обладнання на суму 2376,594 тис. гривень;

-придбано 2 діагностичних рентгенівських комплекси на суму 800 тис. гривень4.2.2

ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспан-сер»:

 хіміотерапевтичного корпусу з виготов-ленням проектно-кошторисної докумен-тації;

будівлі відділення променевої терапії № 2;


Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Покращення умов ліку-вання 3500 онкохворих. Приведення до вимог державних будівельних норм хіміотерапевтичного та відділення променевої терапії № 2 обласного онкологічного диспансеру.

В обласному онкологічному диспансері за рахунок поза-бюджетних коштів проведено поточних ремонтів на суму 210,5 тис. гривень. За рахунок фонду регіонального розвитку здійснено капітальний ремонт комп’ютерного томографа та рентгенологічної трубки на суму 1496,8 тис. гривень, придбано апарат для ультра-звукового дослідження вар-тістю 798 тис. гривень. За кошти спеціального рахунку придбано обладнання на 709,7 тис. гривень, у тому числі апарат ШВЛ
4.3.

Упровадження енергозбе-рігаючих заходів:
4.3.1

Утеплення фасаду, заміна вікон та две-рей, ремонт покрівлі,

ОКЗ «Сумська облас-на клінічна стомато-логічна поліклініка»Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Зменшення енерговитрат на 35%.

На утеплення фасаду, заміну вікон та дверей, ремонт покрівлі ОКЗ «Сумська обласна клінічна стома-тологічна поліклініка» ви-ділено 1 млн. 780 тис. гривень, що дозволило зменшити енерговитрати на 30%

4.3.2

Приведення мереж електро-постачання до 1 категорії спожи-вання електроенергії (придбання автоно-мних джерел енерго-постачання):

Сумської обласної дитячої клінічної лі-карні;

 Сумського обласного онкологічного дис-пансеру;

 Сумської обласної клінічної лікарні;

 Сумського обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни.


Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Безперебійне надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях з відключення електричної енергії

На зазначені цілі кошти не виділялись

4.4.

Проведення коронаро-графії та стентування хворим області з гострим коронарним синдромом на базі обласного кардіолог-гічного диспансеру

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А

Зниження смертності внаслідок гострого інвар-кту міокарда на 7%

У 2017 році проведено 369 коронарографій та 225 стентувань, у тому числі:

хворим на стабільну ішемічну хворобу серця проведено 133 КВГ та 23 стентування (2016 рік – 133 та 40 відповідно);

ургентним хворим на гострий коронарний синдром про-ведено 274 коронарографії та 202 хворим – стентування судин серця (2016 рік – 179 та 116 відповідно).

Смертність внаслідок гострого інфаркту міокарда знижена на 5,1%.5

Удосконалення кадрової політики:
5.1.

Оплата навчання студентів медичних інститутів та інтернів з подальшим праце-влаштуванням у цен-тральних районних лікарнях (далі – ЦРЛ) та центрах первинної медико-санітарної

допомоги (далі – ЦПМСД)Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я області до 35,5 на 10 тис.населення

Забезпечення закладів охо-рони здоров'я області кадрами становить 36,8 на 10 тис.населення

5.2.

Забезпечення житлом молодих спеціалістів:

Недригайлівського ЦПМСД;

Буринського ЦПМСД;

Буринської ЦРЛПротягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Підвищення рівня закріп-лення в районах молодих спеціалістів-лікарів

Протягом 2017 року житло молодим спеціалістам не надавалось

6.

Контролювати прове-дення оптимізації ліжкового фонду на ІІ та ІІІ рівнях надання меддопомоги відпо-відно до потреб у стаціонарній медич-ній допомозі в розрахунку на 10 тис.населення

Протягом 2017 року

Управління охо-рони здоров'я Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Досягнення забезпе-ченості ліжками відповідно до нормативної бази та потреб населення (60 на 10 тисяч населення)

Станом на 31.12.2017 в області функціонує 8 825 ліжок, забезпеченість якими складає 80,1 на 10 тис. населення (2016р. 9 230 або 83,7; Україна, 2016р. – 68,6).

Скорочено 405 ліжок, проведено перепрофілізацію 76 ліжок


  1. Каталог: images -> docs
   docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
   docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
   docs -> 2013 загальні положення
   docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
   docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
   docs -> Час змін у ядерній енергетиці
   docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
   docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
   docs -> Рецензенти: н 34


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка