Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка24/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

1.45.2 Ціль: організація ведення містобудівного кадастру на обласному рівні.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Створення містобу-дівного кадастру на обласному та місце-вих рівнях

Протягом року

Управління міс-тобудування та архітектури Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Подопригора М.А.

Створення, ведення та надання інформації з містобудівного кадастру населених пунктів на території області

Управлінням придбано ко-мп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для ведення містобудівного ка-дастру на обласному рівні. Ведуться роботи з наповнення інформації містобудівного кадастру відповідно до положень постанови КМУ від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр».

З семи міст обласного значення, службу містобу-дівного кадастру місцевого рівня утворено в м. Суми, м. Лебедин та місті Ромни. У м. Конотоп у складі відділу містобудування та архітек-тури міської ради утворено сектор контролю за дотри-манням містобудівного законодавства та містобудів-ного кадастру.

У м. Глухів та м. Шостка ведення містобудівного ка-дастру покладено на окремих посадових осіб виконавчих
органів міських рад з питань містобудування та архітек-тури. Відповідне програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру місцевого рівня мають м. Суми та м. Ромни. Рішення щодо створення та ведення містобудівного кадастру не приймалось у м. Охтирка.

З 18 районів області, прийнято розпорядчий до-кумент про утворення служби містобудівного кадастру районного рівня у Біло-пільскому, Буринському, Краснопільському, Кроле-вецькому, Лебединському, Путивльському, Тростянець-кому, Шосткинському районах, але незважаючи на прийняті розпорядчі доку-менти, у штатному розкладі утворених служб Білопіль-ського, Краснопільського, Шосткинського районів відсутні відповідні посади.

У Великописарівському, Ко-нотопському, Липоводолинсь-кому, Недригайлівському, Охтирському, Роменському, Середино-Будському районах ведення містобудівного ка-дастру здійснюється окре-мими посадовими особами зі
складу структурних підроз-ділів районних державних адміністрацій з питань містобудування та архітек-тури.

У Глухівському, Сумському, Ямпільському районах слу-жбу містобудівного кадастру не утворено та ведення містобудівного кадастру не відбувається. Відповідне програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру має Буринський район
1.46 Напрямок діяльності: житлово-комунальне господарство.
1.46.1 Ціль: підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за упоряд-куванням 28 зон санітарної охорони джерел питного водопостачання населених пунктів Великописарівського, Сумського, Крас-нопільського, райо-нів, м. Суми

Протягом рокуУправління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Недопущення забруднення джерел питного водо-постачання

Упорядковано 4 зони сані-тарної охорони у Путивль-ському районі

2.

Контроль за будів-ництвом 27 та реконструкція 10 во-дозабірних споруд із застосуванням но-вітніх технологій та обладнання: у м. Су-ми, м. Лебедин та-кож населених пун-ктах Сумського, Охтирського, Вели-кописарівського, Білопільського, Не-дригайлівського, Се-рединобудського районів

ІІ- ІV квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Забезпечення населення 17 населених пунктів якісною питною водою, покра-щення надання послуг з централізованого водопос-тачання

Проведено реконструкцію водозабірної споруди у м. Конотоп (43 тис. гривень), реконструкцію 6 водопро-відних насосних станцій (м. Конотоп – 2 од., м. Шостка – 3 од., Путивльський район – 1 од.) на суму 788,5 тис. гривень

3.

Контроль за упро-вадженням 2-х си-стем доочищення питної води, заміна обладнання з очи-стки питної води

ІV квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Поліпшення якості питної води у 2-х населених пунктах Сумського району.

Роботи не виконувалися


1.46.2 Ціль: технічне переоснащення житлово-комунального господарства.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату) облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за рекон-струкцією та капі-тальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій.

Капітальний ремонт внутрішньо будин-кових мереж, по-крівлі житлових будинків м. Суми.

Капітальний ремонт покрівлі багатоквар-тирного житлового будинку по вул. Гастелло,78 в м. Лебедин. Капітальний ремонт даху 16 квартирного будинку по вулиці Садовій №4 в с. Буйвалове Кроле-вецького району.


Протягом рокуУправління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Покращення стану жит-лового фонду.

Поліпшення житлових умов мешканців 618 бага-токвартирних житлових будинків, капітальний ремонт 416 ліфтівЗа 2017 рік області відремонтовано покрівлі 749 будинків, здійснено ремонт внутрішньо-будинкових сис-тем гарячого водо-постачання 249 будинків, холодного водопостачання – 680 будинків.

Виконано капітальний ремонт 186 ліфтів на загальну суму 28106 тис. гривень (м.  Суми– 124 од., м. Охтирка – 21, м. Конотоп – 13, м. Шостка – 25, м. Ромни - 3). Здійснено заміну 4 ліфтів у м. Суми на загальну суму 2200 тис. гривень


Капітальний ремонт житла у м. Путивль.

Капітальний ремонт ліфтів та систем диспетчерізації міст Суми, Ромни, Шос-тка


2.

Контроль за модер-нізацією та розвиток централізованих систем водопос-тачання і водовід-ведення з викорис-танням енергоощад-ного обладнання та технологій

ІІ- ІV квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Забезпечення населення м. Суми, м. Глухів, м. Лебе-дин, Білопільського, Бури-нського, Конотопського, Краснопільського, Сумсь-кого, Кролевецького, Нед-ригайлівського, Липоводо-линського, Охтирського, Середино-Будського, Ве-ликописарівського, Ям-пільського, Путивльського, Шосткинського районів. населених пунктів якісною питною водою, покра-щення надання послуг з централізованого водопо-стачання за рахунок будівництва та реконст-рукції 92,7 км. водопровідних та 3,1 км. каналізаційних мереж, встановлення 27 од. водопровідного насосного обладнання та 6 од. каналі-заційного насосного об-ладнання

Проведено будівництво, ре-конструкцію та будівництво 48,12 км водопровідних мереж (12537,1 тис. гривень) та 1,73 км каналізаційних мереж (1259 тис. гривень), виконано капітальний ремонт очисних споруд у м. Конотоп (3 тис. гривень) та рекон-струкцію очисних споруд у м. Шостка (290,9 тис. гривень), реконструкцію КНС у Шосткинському районі (282,3 тис. гривень) та капітальний ремонт КНС у Путивльському районі (4 тис. гривень), встановлено 10 од. насосного обладнання в системах централізованого водовідведення (425,7 тис. гривень); встановлено 25 од. насосного (обладнання на свердловинах та КНС на суму 642,9 тис. гривень

3.

Контроль за енер-гозбереженням, роз-виток та реконст-рукція систем теп-лопостачання

ІV квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Поліпшення якості на-дання послуг з центра-лізованого теплопостачан-ня, зниження втрат теплової енергії за рахунок заміни 1,73 км. теплових мереж із застосуванням труб з попередньою ізо-ляцією у Білопільському, Буринському, Путивльсь-кому районах

Протягом 2017 року виконано заміну 11,4 км теплових мереж

4.

Контроль за про-веденням капіталь-ного ремонту кому-нальних доріг, мо-стів та шляхопро-водів:

Білопільський, Ко-нотопський, Ромен-ський, Сумський, Ямпільський, Кро-левецький, Недри-гайлівський, Сере-дино-Будський ра-йони, міста Суми, Ромни, Лебедин, ШосткаІІ- ІV квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Поліпшення рівня бла-гоустрою населених пун-ктів, капітальний ремонт 854,4 тис. кв. метрів доріг

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності 292,5 тис. кв. метрів

5.

Контроль за забез-печенням оснащен-ня наявного жит-лового фонду бу-динковими засоба-ми обліку та регу-лювання споживан-ня теплової енергії

II-III квартал


Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Забезпечення обліку спо-житих послуг, формування ощадливого ставлення до енергетичних та матеріаль-них ресурсів

Протягом 2017 встановлено 2056 будинкових засобів обліку теплової енергії, що становить 83,7%. Решта, 400 лічильників, будуть встанов-лені у наступному році, до 02.08.2018

6.

Контроль за будів-ництвом та рекон-струкція мереж вуличного освітлен-ня, встановлення енергозберігаючих джерел освітлення:

Білопільський, Ро-менський, Сумсь-кий, Ямпільський, Буринський, Вели-кописаріський, Кро-левецький, Недри-гайлівський, Путив-льський, Середино-Будський райони, міста Лебедин, Шостка, СумиII-III квартал


Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Підвищення енергоефек-тивності освітлення ву-лично-шляхової мережі населених пунктів.

Будівництво та ренонс-трукція 133,3 км. мереж вуличного освітлення, встановлення 1260 оди-ниць енергозберігаючих джерел освітленняЗбудовано та реконстру-йовано 56 км мереж вулич-ного освітлення, встановлено 856 енергозберігаючих сві-тильників


1.47 Напрямок діяльності: енергозбереження та енергозабезпечення в сфері житлово-комунального господарства.
1.47.1 Ціль: упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за реалі-зацією проектів з утеплення фасадів, покрівлі, заміни вікон та дверей закладів бюджетної сфери

Протягом року


Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Модернізація 64 закладів бюджетної сфери, скоро-чення споживання енерго-носіїв

Протягом року проведено утеплення 6 закладів бюд-жетної сфери (м. Шостка, Кириківська ОТГ, Шалигін-ська ОТГ, Кролевецька ОТГ, Нижньо-Сироватська ОТГ,Шосткинський район) на суму 9,271 млн.грн. Проведена заміна 3314 вікон та дверей на енергозберігаючі, виконано капітальний ремонт 29 покрі-вель

2.

Контроль за реалі-зацією проектів з переведення коте-лень закладів бюд-жетної сфери на альтернативні види палива

ІІ-ІІІ квартал

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Зменшення споживання природного газу за рахунок впровадження 18 енергоефективних про-ектів у Сумському, Охтирському, Великопи-сарівському, Середино-Будському, Лебединсь-кому, Шосткинському, Путивльському районах

У рамках виконання заходів з підвищення енергоефектив-ності та енергозбереження на 22 об’єктах встановлено та відремонтовано 34 котли. Вартість робіт становить 6,4 млн. гривень, з яких 3,9 млн. гривень – кошти державного бюджету, 0,83 млн. гривень – кошти місцевих бюджетів, 0,85 млн. гривень – кошти підприємств, 0,85 млн. гривень – інші джерел

3.

Моніторинг відшко-дування частини відсотків за креди-тами, отриманими ОСББ та ЖБК для впровадження енер-гоефективних захо-дів у житловому фонді

Протягом року

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О.


Зменшення споживання паливно-енергетичних ре-сурсів

Протягом року 23 ОСББ відшкодовано 185,6 тис. гривень


1.47.2 Ціль: забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг обсягів споживання та стану розрахунків спожи-вачів області за використані енерго-носії

Протягом року

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Оперативне реагування та недопущення критичних ситуацій у газо- та електропостачанні спожи-вачам

Загальний борг підприємств комунальної теплоенергетики Сумської області за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» ста-новить 195,7 млн. гривень, з яких 23 млн. гривень – борги минулих років, 172,7 млн. гривень – борги 2017 року. Рівень розрахунків 74%. Управлінням ЖКГ, Е та ПЕК від 03.01.2018 № 02-04/07 направлений лист про вжиття заходів щодо повного погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз Україний».

2.

Контроль за своє-часною та повною оплатою усіма кате-горіями споживачів області вартості спожитих енерго-носіїв

Протягом року

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Підвищення рівня розра-хунків за спожиті енер-гоносії

За результатами моніторингу рівень оплати житлово-комунальних послуг усіма групами споживачів стано-вить 95,4%, у тому числі населенням – 91,6%, бюд-жетними організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету – 90,3%, бюджет-ними організаціями, що фінансуються з державного бюджету – 89,2%, іншими споживачами – 97,5%


1.48 Напрямок діяльності: раціональне використання природних ресурсів.
1.48.1 Ціль: охорона та раціональне використання водних ресурсів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за будів-ництвом, реконст-рукцією та капіталь-ним ремонтом гід-ротехнічних та берегоукріплювальних споруд, захисних протипаводкових дамб

ІІ-ІV кварталУправління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах області

За кошти обласного фонду охорони навколишнього при-родного середовища зроблено укріплення укосів та капі-тальний ремонт водоскидної споруди, греблі ставку в с. Годунівка Глухівського ра-йону

2.

Контроль за розчи-щенням та регулю-ванням русел річок і водойм, відновлен-ням і підтриманням сприятливого гідро-логічного режиму та санітарного стану річок і водойм

ІІ-ІV кварталУправління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах області

Розчищено ложа 3 ставків;

-відновлено регулювання русел річок довжиною 2,5 км;

-забезпечено санітарне очи-щення прибережних смуг на площі 418,8 га


3.

Контроль за будів-ництвом та рекон-струкцією необхід-них споруд для очищення стічних вод, що утворю-ються в промисло-вості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства

ІІ-ІV кварталУправління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Зменшення обсягів скиду стічних вод у поверхневі водні об’єкти, зниження антропогенного впливу на водні об’єкти

Виконано капітальний ремонт очисних споруд у м. Конотоп (3 тис. гривень) та ренонс-трукцію очисних споруд у м. Шостка (290,9 тис. гривень)


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка