Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка25/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

1.48.2 Ціль: раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за реконс-трукцією існуючого полігону ТПВ м. Ро-мни на території Пустовітівскої сіль-ської ради з наступ-ною технічною ре-культивацією;

Протягом року

Управління жит-лово-комуналь-ного господар-ства Сумської обласної держав-ної адміністрації

Живицький Д.О

Поліпшення екологічного стану населених пунктів, реконструкція та ре куль-тивація 2 полігонів ТПВ,.

Придбання 8 одиниць спецтехніки.
Протягом 2017 року за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів під-приємств для збору ТПВ придбано 373 контейнери на суму 1172,44 тис. гривень.
будівництвом но-вого полігону ТПВ м. Ромни; реконструкцією I-II черги полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Боб-рицької сільської ради Краснопільсь-кого району;

реконструкцією по-лігону ТПВ м. Пу-тивль. Придбання спецтехніки для вивозу ТПВ смт Кириківка Великоп-исарівського району, Бездрицька об’єд-нана громада Сум-ського району, Ми-колаївська селищна рада Білопільського району. Придбання контейнерів для збо-ру ТПВ. Лебедин, Шостка, Буринь, Путивль Білопільсь-кий, Великописарів-ський, Краснопіль-ський, Роменський райони.
Придбання 209 одиниць контейнерів для збору ТПВ.

Проведення 2 семінарів, видання методичних та навчальних посібниківПридбано 5 одиниць спец-техніки для збору і транспортування побутових та промислових відходів вироб-ництва за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих бюджетів на загальну суму 9800 тис. гривень.

В рамках проведення практикуму із застосування законодавства в Сумському регіональному відділенню АМУ посадовим особам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад Сумської області були доведені законодавчі новації з організації діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами


Інформаційно-про-світницька діяль-ність щодо впровад-ження ефективних методів поводження з ТПВ

1.49 Напрямок діяльності: розбудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства.
1.49.1 Ціль: підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату


Щоденне оперативне інформування гро-мадськості про дія-льність органів ви-конавчої влади через наявні інформаційні канали – веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області, періодичні друковані видання, радіо, те-лебачення, Інтернет-ресурси

ЩодняУправління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Донесення до населення області інформації про актуальні питання держав­ної політики та діяльність місцевих органів влади. Забезпечення прозорості і відкритості у діяльності влади

Щоденно на головній сторінці веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області розміщувалось до 7 новин, на стор. структурних підрозділів – до 10 оновлень; щотижня управління органі-зовувало та проводило до 10 медіа-заходів, за підсум-ками яких на всеукраїнські і місцеві ЗМІ направлялись прес-листи або інформаційні матеріали.

Протягом 2017 року у стрічці новин на головній сторінці веб-порталу розміщено 1732 інформаційних повідомлення.

Провідні ТРК області протя-гом зазначеного періоду у випусках новин, тематичних передачах подали 522 сюжети про діяльність голови Сум-ської ОДА та 410 про заступників голови Сумської ОДА. Загалом подано в ефір понад 4 тисяч сюжетів про економічно-соціальний роз-виток області, реалізацію на місцях реформ, започат-кованих Президентом Украї-ни та Кабінетом Міністрів України. Також голова Сумської ОДА взяв участь у 19 прес-конференціях, 61 брифінгові, 23 «прямих ефірах», надав 318 коментарів для засобів масової інфор-мації. Заступники го-лови Сумської ОДА взяли участь у 28 «прямих ефірах», 14 прес-конференціях, 68 брифінгах, надали 306 коментарів для засобів масової інформації. Протягом звітного періоду проведено 9 прес-конфе-ренцій, 54 «прямі ефіри» та 33 брифінги керівників струк-турних підрозділів Сумської ОДА та надано 366 коментарів для засобів масової інформації.

Діяльність голови Сумської ОДА і робота ОДА у цілому оцінюється у суспільстві позитивно. Голову Сумської ОДА підтримують більшість громадських організацій, депутатських фракцій в обласній раді.

Проведення інфор-маційних кампаній з питань реалізації в області Стратегії розвитку Сумської області на період до 2020 року (заходи, спрямовані на роз-виток сільських те-риторій, інвестицій-ної, туристичної, аграрної галузі, під-тримку малого та середнього бізнесу, підвищення енерго-ефективності, соці-альних стандартів тощо)

Щомісяця


Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

ЖивицькийД.О.

Донесення до населення області інформації про актуальні питання держав­ної політики та діяльність місцевих органів влади. Забезпечення прозорості і відкритості у діяльності влади

Протягом 2017 року прове-дено 19 розширених інфор-маційно-роз’яснювальних кампаній щодо створення ОТГ, реалізації проектів за рахунок коштів ДФРР, реалізації програми «Доступні ліки», соціального захисту та виділення землі учасникам АТО, тарифної політики і субсидій, популяризації енер-гоефективності, контрактної служби та строкової служби у лавах ЗСУ, запровадження пенсійної та освітньої реформи, нової концепції надання медичної допомогиЗабезпечення онлайн трансляцій засідань колегій, апаратних нарад Сумської обласної державної адміністрації

Протягом року

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Забезпечення прозорості і відкритості у діяльності влади

Щотижнево та щомісяця проводяться он-лайн тран-сляції засідань колегій, апаратних нарад та інших суспільно важливих нарад у Сумській обласній державній адміністраціїМоніторинг друко-ваних та аудіовізу-альних засобів ма-сової інформації щодо висвітлення актуальних питань державної політики, дотримання ними вимог законів, указів та інших актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністер-ства інформаційної політики України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Щодня

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Оперативне реагування на критику дій органів влади, розміщення відповідних інформаційних матеріалів на випередження, у наслідок чого - зменшення кількості критичних пуб-лікацій

Протягом 2017 року щодня управління інформувало керівництво Сумської ОДА щодо реагування громад-ськості та ЗМІ на дії органів влади. З метою забезпечення оперативного реагування на критику дій органів влади проводились відповідні медіа-заходи, розміщувалась необ-хідна інформація на головній сторінці веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області, у дру-кованих ЗМІ та на ТБ.

Кількість критичних мате-ріалів на адресу обласної влади суттєво зменшилась


1.49.2 Ціль: підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Забезпечення ви-пуску кращих видань краєзнавчої, істо-ричної, дитячої, художньої літера-тури місцевих ав-торів відповідно до концепції націона-льного книго ви-дання. Проведення засідань експертної ради з питань кни-говидання

Щокварталу


Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Поповнення бібліотечних фондів Сумської області та навчальних закладів соці-ально важливою укра­їнською книжковою про­дукцією

Протягом 2017 року на підтримку місцевого кни-говидання та розповсюдження книжкової продукції було спрямовано – 934 тис. гривень. Проведено 4 за-сідання експертної ради з питань книговидання, під час яких було розглянуто 54 заявки на видання книг. Організовано підготовку і надруковано 10 масштабних книжкових проектів накладом 5587 примірників. Усі видання 100% передано до навчальних, бібліотечних та музейних закладів області

2.

Сприяння діяльності обласної організації Національної спілки письменників Украї-ни у виданні що-річного літератур-ного альманаху пи-сьменників Сумщи-ни «Слобожанщина»

Протягом

І півріччя
Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О

Поповнення бібліотечних фондів та навчальних закладів Сумської області збірником творів пись-менників Сумщини «Сло-божанщина. Проведення презентацій нової збірки письменників Сумщини у бібліотеках області

Надруковано 600 примірників літературної хрестоматії «Слобожанщина». Книги пе-редано до навчальних закладів області.

Надруковано 250 примірників щорічного літературного аль-манаху письменників Сум-щини «Слобожанщина».

Книги передано до навчаль-них та бібліотечних закладів області

3.

Підготовка до ви-дання доповненої книги про загиблих учасників АТО – уродженців Сумсь-кої області

Протягом

І півріччя
Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О

Збереження пам’яті про загиблих учасників АТО – уродженців Сумської об-ласті (поповнення біблі-отечних фондів області та бібліотек навчальних за-кладів - по 50% при-мірників виданої книги)

Надруковано 1000 примір-ників доповненого видання про загиблих учасників АТО – уродженців Сумської області «Героям слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська об-ласть». Книги передано до бібліотечних та навчальних закладів, краєзнавчих музеїв, родинам загиблих учасників АТО

4.

Презентація книг, виданих за бюджетні кошти, у бібліо-течних і навчальних закладах області, ЗМІ, офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської об-ласті

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О

Донесення до населення об­ласті інформації про книго­видавничу діяльність в Сумській області, під­тримку місцевих авторів

Протягом 2017 року в Сумській області було проведено до 60 презентацій книг місцевих авторів та книг, виданих за кошти обласного бюджету. Зокрема у містах і районах області проведено розширені презентації книги-дослідження відомого укра-їнського письменника, іс-торика і краєзнавця Р.Коваля «Сумщина в боротьбі». про учасників Армії УНР, які народилися на території сучасної Сумської області. На офіційному веб-порталі міс-цевих органів виконавчої влади Сумської області на сторінці управління інфор-маційної діяльності та комунікацій з громадськістю діє рубрика «Підтримка місцевого книговидання», де постійно розміщуються інформаційні матеріали про місцеві заходи, спрямовані на популяризацію та підтримку творчості письменників об-ласті, книжкової продукції місцевих виробників, роз-виток і підтримку читацької культури


1.50 Напрямок діяльності: сприяння розвитку громадянського суспільства.
1.50.1 Ціль: залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Організація та про-ведення в області заходів з консуль-тування з громад-ськістю з найваж-ливіших питань розвитку області, обговорення проект-тів нормативно-правових актів

Щомісяця

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Проведення структурними підрозділами 60 заходів в рамках консультування з громадськістю, врахування думки громадськості при прийнятті управлінських рішень, від ображення звітів про проведення кон­сультацій у відповідних рубриках на веб-порталі місцевих органах вико­навчої влади Сумської області

Структурними підрозділами проведено 58 заходів з консультування з громад-ськістю (засідання за круглим столом, засідання консуль-тативно-дорадчих органів, електронні консультації, інші), під час яких розглянуто 66 питань (у т.ч. 11 – шляхом електронного консульту-вання)

2.

Проведення уста-новчих зборів з формування нового складу громадської ради при Сумській обласній держав-ній адміністрації.

Проведення засі-дань, громадських слухань, «круглих столів» в рамках роботи громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації

І квартал

ЩокварталуУправління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Формування нового складу громадської ради.

Проведення 6 публічних заходів в рамках роботи громадської ради з визна-чення пропозицій (реко­мендацій) щодо окремих напрямків державної та місцевої політикиНа установчих зборах громадської ради при Сумській ОДА (17.03.2017) сформовано її новий склад (35 представників інститутів громадянського суспіль­ства області). Громадською радою проведено 10 публічних заходів, зокрема засідання за участі голови Сумської ОДА Клочка М.О. щодо розгляду питань, що хвилюють широку громадськість (21.04.2017), засідання (у т.ч. у форматі «круглого столу») на теми: «Використання ресурсів територіальних громад. Баланс інтересів. Шляхи формування «точок зростання». Видобуток нафти та газу», «Про стан та перспективи реформування галузі охорони здоров’я. Якість надання медичних послуг в медичних закладах області», «Прозорість в роботі вищих навчальних закладів як елемент запо-бігання корупції», «Про тенденції зміни трудового законодавства України в сучасних умовах», «Про концепцію сталого регіо-нального розвитку»

3.

Проведення облас-ного Форуму інс-титутів грома-дянського суспіль-ства

ІI квартал

2017 рокуУправління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Представлення діяльності та потенціалу громадських організацій, забезпечення комунікації та обміну досвідом між інститутами громадянського суспіль-ства

21.12.2017 у Конгрес-центрі СумДУ проведено обласний форум інститутів громадян­ського суспільства «Спів­праця органів влади та громадськості: реальні мож-ливості та механізми їх використання» (взяли участь до 60 представників ІГС).

У рамках форуму розглянуто питання співпраці влади та громадськості, залучення громадських організацій до реалізації соціальної полі-тики, проектної діяльності, здійснення комунікацій між інститутами громадянського суспільства. Учасники фо-руму ознайомилися з пози-тивними прикладами спів-праці влади та громадськості4.

Проведення засі-дання координацій-ної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Сумській обласній державній адмініс-трації

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Врахування думки гро­мадськості щодо розвитку громадянського суспіль-ства, реалізації обласної програми сприяння роз-витку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, визначення механізмів співпраці органів влади та інститутів громадянського суспіль-ства

На засіданнях кординційної ради (у т.ч. у форматі «круглого столу») розглянуто питання розробки проектів Обласної цільової соці­альної програми розв’язання пріо-ритетних проблем з вико-ристанням механізму со-ціального замовлення на 2017 рік, відповідної цільової програми на 2018 рік, Порядку отримання та використання коштів об-ласного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки гро-мадським організаціям ве-теранів війни, інвалідів, полі­тичних в’язнів і реп­ресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організації проведення об-ласного Форуму інститутів громадянського суспільства

5.

Проведення засі-дань обласної ради церков і релігійних організацій, комісії Сумської обласної державної адмініс-трації зі сприяння додержанню зако-нодавства про сво-боду совісті та релігійні організації в області

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Визначення основних напрямків взаємодії з релігійними організаціями області, забезпечення між-конфесійної злагоди на території області

Проведено 2 засідання обласної ради церков і релігійних організацій з розгляду питань: впровад-ження духовно-морального виховання в навчальних закладах області; забезпе-чення міжконфесійної зла-годи на території області.

04.05 за участю голови Сумської обласної адмініс-трації Клочка М.О. відбулася І науково-практична конфе-ренція «Протестантська Ре-формація на Сумщині: історія, сучасність, пер­спективи». 11.09.2017 у м. Суми за участю представ-ників протестантських релі­гійних організацій, органів влади, громадськості відбу-лись заходи в рамках Всеукраїнського автопробігу з нагоди 500-річчя Рефор-мації

6.

Проведення «моли-товних сніданків» з представниками ре-лігійних організацій області

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Зміцнення взаєморозу-міння між релігійними організаціями області, за безпечення міжконфесій-ної злагоди

За участю представників релігійних організацій об-ласті, голови Сумської ОДА протягом року проведено 6 Молитовних сніданків.

17.11.2017 у м. Суми проведено 2-ий Молитовний сніданок Сумщини7.

Проведення зуст-річей із представ-никами громадських організацій націо-нальних меншин з питання міжетніч-них відносин в області

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Реалізація прав націо-нальних меншин області на задоволення своїх націо­нально-культурних, освіт-ніх та інших потреб

В управлінні проводились зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин.

21.02.2017 відбулося засідан-ня Асоціації національних меншин Сумської області з розгляду питання реєстрації нової організації (Асоціації національностей Сумської області).

08.07.2017 представники Меджлісу кримсько-татарсь-кого народу на чолі з головою Меджлісу, народ-ним депутатом України Р.Чубаровим взяли участь у заходах з нагоди відзначення 358-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві, що відбулись в с. Шаповалівка Конотоп-ського району.

Забезпечено сприяння в проведенні заходів, зокрема: 13.10.2017 у м. Суми в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось засідання Сумського облас­ного громадського това­риства греків «Відродження», 17.12.2017 - мистецький фестиваль Єврейського общинного центру «Менора»8.

Проведення соціо-логічних дослід-жень із вивчення громадської думки з метою виявлення пріоритетних нап-рямів у роботі місцевих органів влади, потреб гро-мадськості та став-лення населення до нагальних проблем розвитку держави та області

Щопівроку


Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О

Визначення ставлення населення до актуальних питань розвитку держави, врахування результатів соціологічних досліджень при прийнятті управ­лінських рішень у реалізації державної та регіональної політики

Проведено соціологічне до-слідження «Сприяння під-вищенню рівня самоорга-нізації населення Сумської області в умовах реформи децентралізації влади» (у рамках реалізації проекту ГО «Центр громадських ініці-атив «Інтелект Сумщини» за фінансової підтримки з обласного бюджету)


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка