Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка27/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Ціль: створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.


Заходи на реалізацію цілі:з/п

Зміст

заходу

Термін

виконання

Відповідальний

структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат

Досягнення

очікуваного результату1.

Описування доку-ментів особового походження

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Залучення нових надход-жень документів особо-вого походження до інформаційного та науко-вого обігу у кількості 114 справ, 898 документів

Проведено опису-вання 128 од. зберігання 210 доку-ментів особового по-ходження, 60 од. фото-документів

2.

Удосконалення науково-довідко-вого апарату до фондів

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Перероблення рукописних описів справ на 3912 од.зб. з метою забезпе-чення користувачам доступу до документів НАФ, полегшення пошуку необхідної інформації

Удосконалено та перероб-лено описи документів дореволюційних фондів нотаріусів та судів на 3681 справу

3.

Каталогізація доку-ментів НАФ, які зберігаються в ар-хіві


Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Перегляд 200 одиниць зберігання управлінської документації, 100 од.зб. документів особового походження, 60 од. обліку фотодокументів. Складання 540 карток до тематичного каталогу з метою полегшення по-шуку необхідної інфор-мації

Переглянуто 200 справ, складено 400 карток на управлінську документа-цію, 100 од. зб. особового походження, складено 80 карток, на 60 од. фотодокументів складено 60 карток


1.53 Напрямок діяльності: формування Національного архівного фонду.
1.53.1 Ціль: поповнення Національного архівного фонду України документами, що мають місцеве значення, проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду України.
Заходи на реалізацію цілі:з/п

Зміст

заходу

Термін

виконання

Відповідальний

структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат

Досягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань експертно-перевір-ної комісії Держав-ного архіву Сум-ської області


Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Розгляд питань, пов’я-заних з експертизою цінності документів. Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних установ області, підприємств, установ, організацій

Проведено 13 засідань експертно-перевірної комісії Держархіву області: схвалено описи справ організацій на 76120 од. зб. документів НАФ, погоджено описи справ з кадрових питань на 18953 од. зберігання; 198 номенклатур справ; 10 положень про ЕК та 19 ін-струкцій з діловодства установ і організацій

2.

Проведення експер-тизи цінності доку-ментів, що збері-гаються в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самовря-дування, підпри-ємств, установ та організацій

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Упорядкування доку-ментів на договірних засадах:

управлінської документа-ції постійного зберігання – 800 одиниць зберігання;

документів із особового складу – 300 одиниць зберігання


Працівниками архіву впо-рядковано на договірних засадах 1771 справу управ-лінської документації, 824 справи з кадрових питань (особового складу)
    1. Напрямок діяльності: використання документів Національного архівного фонду.


1.54.1 Ціль: інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, всебічне використання документів Національного архівного фонду через виставки, читальний зал, оприлюднення відомостей, що містяться в архівних документах через засоби масової інформації.
Заходи на реалізацію цілі:з/п

Зміст

заходу

Термін

виконання

Відповідальний

структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат

Досягнення

очікуваного результату1.

Організація вис-тавок документів
Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Підготовка 9 виставок за документами архіву з метою ознайомлення 1945 громадян з досто-вірними фактами з історії Сумщини та України в цілому

Підготовлено 14 фо-тодокументальних виставок, з них 10 демонструвалися на веб-сайті архіву. З доку-ментами виставок ознайо-милося 3030 громадян

1.1.

До 78-ї річниці утворення Сумської області

Позаплано-во


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Підготовка 9 виставок за документами архіву з метою ознайомлення 1945 громадян з досто-вірними фактами з історії Сумщини та України в цілому

05 січня 2017 року у приміщенні Сумської облдер-жадміністрації розміщена фотодокументальна вистав-ка «Сторінки історії»

1.2.

До Дня Соборності України

20 січня

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 399 громадян

У читальному залі Дер-жавного архіву Сумської області, приміщенні Сум-ської облдержадміністрації та на веб-сайті архіву у рубриці «Виставки» демонструвалася виставка документів

1.3.

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Позаплано-во


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 338 громадян

25 січня 2017 року на веб-сайті архіву розміщено виставку документів

1.4

До Дня Героїв Небесної Сотні

17 лютого

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 378 громадян

На офіційному веб-сайті архіву у рубриці «Виставки» та у приміщенні читального залу архіву демонструвалися архівні документи

1.5.

До 72-ї річниці Перемоги над на-цизмом у ІІ світовій війні

05 травня

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 208 громадян

На веб-сайті архіву у рубриці «Виставки» та у читальному залі архіву демонструвалася виставка документів

1.6.

До Дня Європи в Україні

Позаплано-во

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 178 громадян

18 травня 2017 року на сайті Держархіву у рубриці «Виставки» розміщено ви-ставку документів за матеріалами періодичної преси

1.7.

До Дня пам’яті жертв політичних репресій

15 травня

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 316 громадян

На сайті Держархіву області розміщено фотодокументаль-ну виставку «Дзвони Пам’яті»

1.8.

До 21-ї річниці Конституції України

27 червня

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

У приміщенні архіву з виставкою ознайомилося близько 115 громадян

У читальному залі архіву демонструвалася виставка документів

1.9.

До 358-річчя пере-моги козацького війська під прово-дом гетьмана Івана Виговського в Ко-нотопській битві 1659 року

Позаплано-во

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 158 громадян

07 липня 2017 року на сайті Держархіву області у рубриці «Виставки» розміщена вис-тавка документів

1.10.

До 26-ї річниці незалежності Украї-ни


22 серпня

2017 рокуДержавний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з виставкою ознайомилося 175 громадян

На офіційному веб-сайті архіву у рубриці «Виставки» та у приміщенні читального залу архіву розгорнуто фотодокументальні виставки

1.11.

До 100-річчя від дня створення системи архівних установ

Вересень 2017 року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

У приміщенні архіву з виставкою ознайомилося близько 250 громадян

21 вересня 2017 року у приміщенні архіву відкрита фотодокументальна виставка «Системі архівних установ України – 100!»

1.12.

До 100-річчя прого-лошення УНР


7 листопада

2017 рокуДержавний архів Сумської області


Живицький Д.О.

На веб-сайті архіву з презентацією ознайоми-лося 350 громадян

На веб-сайті архіву у рубриці «Презентаційні матеріали» демонструється виставка архівних документів. З 14 листопада 2017 року у приміщенні Сумської ОДА розгорнуто фотодокумен-тальну виставку

1.13.

До дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

24 листопада

2017 рокуДержавний архів Сумської області


Живицький Д.О.

У приміщенні архіву з виставкою ознайомилося 100 громадян

У приміщенні Держархіву області розгорнута фотодо-кументальна виставка

1.14.

До 80-річчя від дня народження визнач-ного політичного і державного діяча, Героя України В’ячеслава Чорно-вола

Позаплано-во

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.
З 24 грудня 2017 року у рубриці «Виставки» на сайті архіву представлено виставку «Народний рух України за перебудову»

2.


Виконання запитів громадян:

- соціально-право-вого характеру;

- генеалогічного ха-рактеру;

- тематичного ха-рактеруПротягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення законних прав та інтересів гро-мадян.

Виконання запитів: соціально-правового ха-рактеру – 2500; тема-тичного характеру – 120; генеалогічного характеру –150За документами НАФ, що зберігаються в Державному архіві Сумської області виконано 4151 запит гро-мадян соціально-пра-вового характеру, 171 тематичний запит та 227 запитів генеалогічного характеру

3.

Організація роботи читальних залів архіву

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення доступу 670 громадянам до ар-хівних документів у читальних залах архіву

У читальному залі архіву з документами працювало 1136 користувачів, яким для перегляду видано 12809 справ документів Націо-нального архівного фонду

4.

Підготовка радіо- та телепередач, статей, участь в конфе-ренціях, засіданнях у форматі «круг-лого» столу, пре-зентаціях

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Ознайомлення широкого загалу громадян з архів-ними документами з історії Сумщини

За документами архіву опубліковано 3 статті, по-казано 1 телепередачу, про-звучало 3 радіопередачі. Працівники архіву взяли участь у роботі Всеук-раїнської науково-практичної конференції: «Слобожан-щина в 1917–1921 рр.: вимір революції», засіданні «кру-глого столу», присвяченому 80-річчю від початку Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років. Проведено 4 лекції та екскурсії для студентів вищих навчальних закладів та ін.
    1. Напрямок діяльності: управління архівною справою та діловодством (пункт 18 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»).


1.55.1 Ціль: здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства області, надання їм методичної та практичної допомоги.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань колегії Державного архіву Сумської області

Щомісяця

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Погоджене вирішення питань, що належать до компетенції Державного архіву Сумської області, колективне обговорення найважливіших напрямів його діяльності

Проведено 10 засі-дань колегії Держархіву області

2.

Проведення засідань науково-методичної ради архіву

Раз у квар-тал

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Розгляд питань науково-методичної та видавничої роботи архіву

Відбулося 7 засідань НМР архіву з питань розгляду і погодження тематико-екс-позиційних планів виставок архівних документів, макетів Анотацій відеосюжетів (випуск 6), що надійшли до архіву, інформаційного ви-дання «Архівні установи Сумської області»

3.

Проведення комп-лексних перевірок роботи архівних відділів Великопи-сарівської, Глухів-ської, Краснопіль-ської, Путивльської райдержадміністра-цій і Глухівської міської ради щодо виконання державної політики у сфері архівної справи та діловодства

За окремим графіком

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Удосконалення роботи архівних установ області, покращення умов збері-гання та ведення дер-жавного обліку докумен-тів НАФ, покращення роботи із запитами громадян

Державним архівом області здійснено 3 планові перевірки архівних відділів Глухівської та Путивльської РДА, Глухівської міської ради. Позапланово на виконання розпоряджень голови ОДА проведені перевірки роботи 5 архівних відділів РДА та 3 міських рад. За резуль-татами перевірянь складені довідки

4.

Проведення пере-вірок служб діловод-ства, експертних комісій та архівних підрозділів юридич-них осіб – джерел формування Націо-нального архівного фонду

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Проведення 12 комплекс-них та 12 тематичних перевірок в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях з метою удосконалення організації діловодства, ведення архівної справи та покращення умов зберігання і стану збере-женості документів На-ціонального архівного фонду

Проведено 12 комп-лексних та 12 тематичних перевірок організації діловодства та зберігання документів в установах, організаціях, на підприємствах області. За результатами перевірянь складені довідки

5.

Проведення семіна-рів для працівників архівних підрозділів та служб діловодства установ, підпри-ємств, організацій м. Суми

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Організація та проведення семінару «Впровадження нових нормативно-пра-вових актів з питань архівної справи та діловодства в установах – джерелах формування НАФ»

Працівниками архіву про-ведено 1 семінар, взято участь у проведенні 3 семі-нарів та навчаньКаталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка