Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка28/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

1.56 Напрямок діяльності: проведення внутрішнього аудиту.
1.56.1 Ціль: підготовка та надання голові Сумської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний

підрозділ


Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Оцінка діяльності установ – структур-них підрозділів Сум-ської обласної дер-жавної адміністрації щодо законності та достовірності фінан-сової і бюджетної звітності, правиль-ності ведення бух-галтерського обліку, оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, пла-нів, процедур, кон-трактів з питань стану збереження активів, інформації та управління дер-жавним майном; оцінка ступеня

Протягом 30 днів після прове-дення пере-вірки

Відділ внутріш-нього аудиту Сумської облас-ної державної адміністрації


Живицький Д.О.

Удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного вико-ристання коштів; запо-бігання виникненню по-милок чи інших недоліків у об’єктів внутрішнього аудиту

Встановлено ряд недоліків у роботі установ, надано кожній ряд відповідних рекомендацій щодо вдос-коналення їх діяльності та внутрішнього контролю.

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.07.2013 № 331-ОД струк-турні підрозділи щокварталу звітують про усунення виявлених порушень та виконання наданих реко-мендацій


виконання і досяг-нення цілей, визна-чених у стратегічних та річних планах, ефективності плану-вання і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, а також ризиків, які негатив-но впливають на виконання функцій і завдань    1. Напрямки діяльності: реалізація в Сумській області державної політики в галузі туризму.

1.57.1 Ціль: розвиток туристичної діяльності.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний структурний підрозділ

Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Сприяння розвитку внутрішнього ту-ризму шляхом ор-ганізації та прове-дення круглого столу з представ-никами туропе-раторів

16.06.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Вивчити стан та перспективи розвитку внутрішнього туризму в Сумській області. На-дати методичну до-помогу щодо організації діяльності суб’єктів малого підприємництва (планується залучити 5 осіб)

Учасниками круглого столу стали представники туропе-раторів. Вивчено стан та перспективи розвитку вну-трішнього туризму. До-сягнута домовленість по-дальшої співпраці (залучено 7 осіб)2.

Сприяння розвитку активного туризму шляхом організації та проведення круглого столу

21.06.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Вивчити стан та перспективи розвитку активного туризму в Сумській області. На-дати методичну до-помогу щодо організації діяльності суб’єктів ма-лого підприємництва (планується залучити 10 осіб)

Учасниками круглого столу стали представники ак-тивного туризму. Вивчено стан та перспективи розвитку активного туризму. До-сягнута домовленість по-дальшої співпраці (залучено 12 осіб)

3.

Сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом проведення семі-нарів

20-21.06.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Вивчити стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Сумській області Надати мето-дичну допомогу щодо організації діяльності суб’єктів малого під-приємництва (планується залучити 15 осіб)

На базі Сумського центру післядипломної освіти Сум-ської обласної державної адміністрації для сільських, селищних голів, голів об’єднаних територіальних проведено тематичний се-мінар (залучено 15 осіб)

4.

Участь у всеукраїн-ських, регіональних та міжнародних туристичних вис-тавках, салонах, фестивалях тощо (за запрошеннями обласних держав-них адміністрацій, дорученнями Де-партаменту туризму і курортів Мінеко-номрозвитку)

Упродовж кварталу

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролеве-цького художнього ткацтва;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристич-них об’єктів на території Путивльського та Ро-менського районів. Сприяти створенню туристичного іміджу області серед вітчиз-няних та іноземних туристів. Забезпечити присутність Сумської області на туристичному просторі УкраїниЗаплановано на ІІІ квартал 2017 року

5.

Проведення турів з популяризації ту-ристичного потен-ціалу Сумської об-ласті (за окремим планом)

Упродовж кварталу

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популя-ризацію об’єктів турис-тичного показу. Сприяти створенню туристичного іміджу області (плану-ється залучити 20 осіб)

Заплановано на ІІІ квартал 2017 року

6.

Сприяння розвитку активного туризму шляхом організації та проведення роз-ширеного засідання круглого столу

05.07.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Вивчити стан та перспективи розвитку активного туризму в Сумській області. На-дати методичну допо-могу щодо організації діяльності суб’єктів малого підприємництва (планується залучити 15 осіб)

Учасниками круглого столу стали представники ак-тивного туризму. Вивчено стан та перспективи розвитку активного туризму. До-сягнута домовленість по-дальшої співпраці (залучено 16 осіб)

7.

Участь у «Націо-нальному Сорочин-ському ярмарку»

с. Великі Соро-чинці, Миргород-ський район, Пол-тавської області22.08.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролеве-цького художнього ткацтва;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристич-них об’єктів на території Путивльського та Ро-менського районів. Сприяти створенню ту-ристичного іміджу об-ласті серед вітчизняних та іноземних туристів. Забезпечити присутність Сумської області на туристичному просторі Полтавщини (планується залучити 1 тис. від-відувачів)Шляхом прийняття участі у «Національному Сорочин-ському ярмарку» забезпе-чили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.

Сприяли створенню ту-ристичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів. Забез-печили присутність Сумської області на туристичному просторі Полтавщини (залу-чено 1 тис. відвідувачів)


8.

Участь у виїзному засіданні Мінеко-номрозвитку з питань розвитку курортів та рекре-ації, м. Луцьк


05-06.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Опрацювання питань які відносяться до ком-петенції відділу туризму Сумської обласної дер-жавної адміністрації.

Забезпечити популяри-зацію туризму на Сум-щиніОпрацьовано питання щодо перспектив розвитку турис-тично-рекреаційної діяль-ності в Україні, створення та розвиток курортів в Україні, використання, збереження та охорона природних ліку-вальних ресурсів.

Забезпечили популяризацію туризму на Сумщині. Забезпечили присутність Сумської області на туристичному просторі Во-лині9.

Участь у Міжна-родному аграрному форумі «Територія євроінтеграції»,

м. Суми


16.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Опрацювати питання розвитку «зеленого» туризму в області та можливість широкого залучення жителів місцевих територій до сфери обслуговування туристів

Опрацювали питання роз-витку «зеленого» туризму в області та можливість широкого залучення жителів місцевих територій до сфери обслуговування туристів. Завдяки цьому буде створено нові робочі місця, зросте зайнятість населення і як наслідок - підвищення рівня добробуту громади

10.

Заходи з відзна-чення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні

27.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Організація відвідування туристично-привабливих місць в рамках свят-кування Всесвітнього дня туризму з метою популяризації цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів

З метою розвитку пізна-вального інтересу до професійної діяльності, знайомства з матеріальною і духовною культурою народу, формування почуття регі-онального патріотизму та підвищення туристичного іміджу Сумщини відділ туризму Сумської обласної державної адміністрації організував екскурсії до Будинку-музею А.П. Чехова та Сумського художнього музея імені Никанора Онацького

11.

Участь у виїзному засіданні Ради ту-ристичних міст та регіонів, м. Рівне

27-28.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Опрацювання питань які відносяться до компе-тенції відділу туризму Сумської обласної дер-жавної адміністрації.

Забезпечити популяри-зацію туризму на СумщиніОпрацювали питання щодо перспектив розвитку актив-ного, мисливського та екологічного туризму на прикладі міжнародної прак-тики. Забезпечили присут-ність Сумської області на туристичному просторі Рівненщини

12.

Участь у Х-му Міжнародному ін-вестиційному фо-румі «Таврійські горизонти: співпра-ця, інвестиції, еко-номічний розвиток»

м. Нова Каховка Херсонська область29.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Обговорення ключових питань міжнародного співробітництва, знаход-ження нових партнерів для залучення інвестицій в регіон. Забезпечити популяризацію туризму на Сумщині

Обговорили ключові питань міжнародного співробіт-ництва, знаходження нових партнерів для залучення інвестицій в регіон. За-безпечили популяризацію туризму на Сумщині. Забезпечили присутність Сумської області на турис-тичному просторі Херсон-щини

13.

Участь у XXII-му Міжнародному лі-тературно-мистець-кому фестивалі «Кролевецькі руш-ники», м. Кроле-вець, Сумська об-ласть

29.09.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри за-цію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролевець-кого художнього ткац-тва.

Сприяти створенню туристичного іміджу області серед вітчиз-няних та іноземних туристівШляхом прийняття участі у Міжнародному літературно-мистецькому фестивалі «Кролевецькі рушники» забезпечили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.

Сприяли створенню турис-тичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів


14.

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня міста Гола Пристань Херсон-ської області

30.10.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролеве-цького художнього ткацтва.

Сприяти створенню туристичного іміджу області серед вітчиз-няних та іноземних туристівШляхом прийняття участі у заходах з нагоди відзначення Дня міста Гола Пристань забезпечили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.Сприяли створенню турис-тичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів. Забезпечили при-сутність Сумської області на туристичному просторі Хер-сонщини

15.

Розробка змін до програми економіч-ного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік за пріоритетом «Культура, туризм», завдання «Розвиток турис-тичної галузі»

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Розробка та внесення змін до програми економічного і соціаль-ного розвитку Сумської області на 2017 рік

Розроблені та внесені зміни до програми економічного і соціального розвитку Сум-ської області на 2017 рік, які затверджені на сесії Сумської обласної ради

16.

Проведення турів з популяризації ту-ристичного потен-ціалу Сумської об-ласті (за окремим планом)

Протягом кварталу

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популя-ризацію об’єктів турис-тичного показу. Сприяти створенню туристичного іміджу області (залучено 20 осіб)

Заплановано на ІV квартал 2017 року


17.

Участь у Міжна-родній Конференції щодо вдосконален-ня методів статис-тики у сфері туризму та впровад-ження рекомендо-ваної ЮНВТО системи Сателіт-ного рахунку, м. Київ

03-04.10.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Запозичення досвіду провідних країн щодо проведення статистичної оцінки впливу та внеску туризму в місцеву економіку країн, дер-жаних інструментів обліку та аналізу статистичних даних у туризмі, інтерактивних засобів та сучасних методів підрахунку туристів

Завдяки участі у Між-народній Конференції були набуті професійні навички необхідні для статистичної оцінки впливу та внеску туризму в місцеву економіку країн, держаних інструментів обліку та аналізу статис-тичних даних у туризмі, інтерактивних засобів та сучасних методів підрахунку туристів. Передбачається проведення подібної кон-ференції у Сумській області

18.

Участь у 24-му Міжнародному ту-ристичному салоні «Україна», м. Київ

04-06.10.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролеве-цького художнього ткацтва;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристич-них об’єктів на території Путивльського та Ро-менського районів. Сприяти створенню туристичного іміджу області серед вітчиз-няних та іноземних туристів. Забезпечити присутність Сумської області на туристичному просторі в м. Київ (планується залучити 6 тис. відвідувачів)Шляхом прийняття участі у Міжнародному туристич-ному салоні «Україна» забезпечили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.

Сприяли створенню турис-тичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів. Забезпечили при-сутність Сумської області на туристичному просторі України (залучено 10 тис. відвідувачів)


19.

Участь у XVIII-ій міжнародній вис-тавці-ярмарку «ТурЕКСПО», м. Львів

18-20.10.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кроле-вецького художнього ткацтва;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристич-них об’єктів на території Путивльського та Ро-менського районів. Сприяти створенню туристичного іміджу області серед вітчиз-няних та іноземних туристів, забезпечити присутність Сумської області на туристичному просторі в м. Львів (планується залучити 5 тис. відвідувачів)Шляхом прийняття участі у міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО» за-безпечили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.Сприяли створенню турис-тичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів. Забезпечили при-сутність Сумської області на туристичному просторі Львівщини (залучено 5 тис. відвідувачів)

20.

Проведення турів з популяризації ту-ристичного потен-ціалу Сумської області

07.11.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію об’єктів туристич-ного показу. Сприяти створенню туристичного іміджу області

Шляхом проведення прес-туру для іноземних жур-налістів забезпечено по-пуляризацію туристичного іміджу області за кордоном. (залучено 10 осіб)

21.

Проведення турис-тичного форуму «Туристичний кла-стер Сумщини - перспективи та он-лайн просування»

09.11.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

У рамках форуму провести обговорення з наступних питань: «Онлайн-просування туристичного бізнесу»; «Розвиток бізнесу у сфері туризму шляхом об’єднання»; «Роль територіальних громад у розвитку туризму ре-гіону»; «Культуротвор-чість, туризм, промоція»; «Активний туризм Сум-щини»

Завдяки проведенню ту-ристичного форуму виявлена необхідність активної вза-ємодії влади, бізнесу, громадськості та науки, шляхом створення дієвих робочих груп; створенні якісної та актуальної інформаційної бази турис-тичних об’єктів; розробці та популяризації туристичних маршрутів, їх технічному опису та маркуванню (за-лучено 180 відвідувачів)

22.

Сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом організації та про-ведення круглого столу

09.11.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Надати методичну до-помогу щодо організації діяльності суб’єктів ма-лого підприємництва (планується залучити 20 осіб)

Під час проведення туристичного форуму «Ту-ристичний кластер Сумщини - перспективи та он-лайн просування», надано ме-тодичну допомогу пред-ставникам сільського зе-леного туризму, щодо організації діяльності су-б’єктів малого підприєм-ництва (залучено 30 осіб)

23.

Туристичний біз-нес-форум, м. Запоріжжя

16-17.11.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Забезпечити популяри-зацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел, на прикладі Кролевець-кого художнього ткацтва;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристич-них об’єктів на території Путивльського та Ро-менського районів. Сприяти створенню ту-ристичного іміджу об-ласті серед вітчизняних та іноземних туристів, забезпечити присутність Сумської області на туристичному просторі в м. Запоріжжя (плану-ється залучити 1 тис. відвідувачів)Шляхом прийняття участі у бізнес-форумі забезпечили популяризацію:

- фестивального туризму на Сумщині;

- традиційних ремесел;

- цікавих та найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.

Сприяли створенню турис-тичного іміджу області серед вітчизняних та іноземних туристів. Забезпечили при-сутність Сумської області на туристичному просторі За-поріжжя (залучено 1 тис. відвідувачів)


24.

Участь у засіданні робочої групи з питань закування та маркування марш-рутів активного туризму, м. Київ

28.11.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Опрацювання питань які відносяться до ком-петенції робочої групи з питань закування та маркування маршрутів активного туризму.

За результатами засідання робочої групи вирішено створити комісії при обласних державних адмініс-траціях з питань закування та маркування маршрутів ак-тивного туризму

25.

Засідання ради з питань туристичної діяльності

01.12.2017

Відділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Вивчення проблемних питання розвитку туристичної галузі. Прийняття колегіальних рішень у сфері туристичної діяльності.

Узгоджується календар подій для відвідування туристами, сформовано реєстр туристичних об’єктів, які потребують встановлення інформаційно-вказівних зна-ків

26.

Організація та про-ведення громадсь-ких обговорень щодо розвитку ту-ризму в Сумській області

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Перегляд наявних зав-дань щодо аналізу доцільності їх реалізації та, за потреби, фор-мування нових завдань

(планується залучити 100 осіб)Під час участі у різноманітних заходах про-водилися громадські обго-ворення щодо розвитку туризму в Сумській області, а також проводилося обговорення програми ста-лого розвитку туризму в Сумській області на 2018-2022 рр., всі зауваження громадськості були вразо-вані

27.

Розробка змін до програми економіч-ного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік за пріоритетом «Ку-льтура, туризм», завдання «Розвиток туристичної галузі»

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Розробка та внесення змін до програми еко-номічного і соціального розвитку Сумської об-ласті на 2017 рік

Розроблені та внесені зміни до програми економічного і соціального розвитку Сум-ської області на 2017 рік, які затверджені на сесії Сумської обласної ради


28.

Забезпечити роз-робку туристичного бренду Сумської області

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Розроблено туристичний бренд Сумської області, як унікальну візуальну впізнаваність туристич-ної сфери Сумської області

На лист Міністерства економічного розвитку та торгівлі, щодо спільного розроблення та впровад-ження елементів Національ-ної мережі туристичних брендів регіонів та міст України надано відповідь, про підтримку ідеї розробки та впровадження мережі туристичних брендів, а також підтверджена згода на участь у відповідних заходах

29.

Розробка концепції програми сталого розвитку туризму Сумської області на 2018-2022 рр.

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Розроблена концепція програми сталого роз-витку туризму Сумської області на 2018-2022 рр.

Сформована концепція про-грами сталого розвитку туризму Сумської області на 2018-2022 рр.

30.

Розробка програми сталого розвитку туризму в Сумській області на 2018-2022 рр.

Протягом кварталуВідділ туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Живицький Д.О.

Розроблено програму сталого розвитку туриз-му в Сумській області на 2018-2022 рр.

Розроблена програма сталого розвитку туризму в Сумській області на 2018-2022 рр., яка затверджена на сесії Сум-ської обласної радиКерівник апарату Сумської

обласної державної адміністрації Д.О.ЖивицькийІ.О.Даниленко

-

заступник начальника організаційного відділу

апарату Сумської обласної державної адміністрації
Безматна 63 18 13
Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка