Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рік


Ціль: соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб. Заходи на реалізацію ціліСторінка6/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1.16.2 Ціль: соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Організація обліку вимушено переміще-них осіб з тимчасово окупованої території України, районів проведення анти-терористичної опе-рації

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове отримання довідок вимушено пере-міщеними особами, які мають на це право

На обліку в органах соціального захисту області станом на 21.12.2017 перебуває 11 071 вимушено переміщена особа. Всі отримали відповідну довідку

2.

Організація надання вимушено переміще-ним особам щомі-сячної адресної допомоги на по-криття витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове призна-чення та виплата щомісячної адресної допомоги на покриття витрат на проживання, вимушено переміщеним особам, які мають на це право

Державну допомогу отримують 4874 особи, або 2935 сімей. З початку року виплату допомоги проведено у сумі 46,5 млн. гривень


3.

Організація надання вимушено перемі-щеним особам усіх видів державних соціальних допомог відповідно до зако-нодавства

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове призна-чення та виплата державних допомог вимушено переміщеним особам, які мають на це право

Звернулося за призначенням різних видів соціальних допомог 2301 особа, призначено – 1942, виплачено – 1900, виїхало за попереднім місцем проживання – 863 особи, інші справи в опрацюванні

4.

Проведення інформ-аційно-роз’яснюва-льної роботи з питань соціального захисту вимушено переміщених осіб

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення 4 ефірів на місцевому телебаченні, з метою підвищення рівня обізнаності вимушено переміщених осіб щодо порядку їх реєстрації, права на отримання пільг, пенсії та допомоги за новим місцем прожи-вання

На веб-розділі Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області розміщені матеріали щодо підтримки ВПО та їх сімей, що постійно онов-люються.

Протягом 2017 року проведено 2 тренінги та 4 селекторні наради з представниками структурних підрозділів з питань соціального захис-ту населення райдержад-міністрацій та міських рад; 07.08.2017 відбувся форум для внутрішньо переміщених осіб за участю представників Депар-таменту; 04.12.2017 та 12.12.2017 розміщені публікації на сайті обласної державної адміністрації
1.16.3 Ціль: забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей з дітьми, інших громадян, які потребують матеріальної допомоги.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Здійснення контро-лю за правильністю призначення та виплати державних соціальних допомог інвалідам з ди-тинства, сім’ям з дітьми, дітям-си-ротам та дітям, позбавленим бать-ківського піклування, малозабезпеченим сім’ям

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове призна-чення та виплата усіх видів державних соціа-льних допомог особам, які мають на це право

Проведено перевірки дотри-мання законодав-ства з питань призначення та виплати дер-жавних соціальних допо-мог управління соціального захисту населення Ямпільської (02.02.2017), Середино-Будської (02.02.2017), Глухівської (07.05.2017), Тростянецької (15.11.2017), Липоводолинської (21.11.2017) районних держав-них адміністрацій; Глухівської та Шосткинської міських рад (12.09.2017)


1.16.4 Ціль: соціальне забезпечення та соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Підтримка в актуаль-ному стані єдиної захищеної електрон-ної бази даних демобілізованих учасників АТО, родин загиблих учасників АТО

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове внесення відомостей до Єдиної бази обліку демобілізо-ваних учасників АТО та родин загиблих, підтрим-ка її в актуальному стані

До єдиної захищеної електронної бази даних демобілізованих учасників АТО, родин загиблих учасників АТО занесено 657 осіб

2.

Організація роботи обласного та місце-вих центрів надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове забезпе-чення потреб у різних видах соціальних послуг учасників АТО, членів їх сімей

До обласного та місцевих центрів надання допомоги учасникам АТО надійшло 6524 звернення, за 6385 зверненнями питання вирішені позитивно (отримання відповідно до чинного законодавства пільг, матеріальної допомоги за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, забезпечення дровами, отри-мання довідок для соціальних стипендій, відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проходження обстеження методом магнітно-резонансної томографії)

3.

Організація роботи Координаційної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове вивчення потреби учасників АТО, членів їх сімей щодо різних видів послуг

Проведено 20 засідань Коорди-наційної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей у Сумській області

4.

Проведення інфор-маційно-роз’ясню-вальної кампанії (ефіри на місцевому телебаченні, статті в газетах тощо )

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення 4 ефірів на місцевому телебаченні, з метою підвищення рівня обізнаності з питань соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній відбувалось протягом року на 20-ти засіданнях Координацій-ної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Крім того, 10.03.2017 відбувся запис на обласному телебаченні заступником дирек-тора Департаменту-начальником управління Мусіякою Л.П. з питань забезпечення інвалідів та учасників АТО санаторно-курортним лікуванням

5.

Моніторинг органі-зації райдержадміні-страціями, міськви-конкомами виїздів «мобільних соці-альних офісів» для надання соціальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня обіз-наності учасників АТО та членів їх сімей щодо можливості отримання різних видів соціальних послуг, надання соціаль-них послуг за місцем проживання повтор 1.5.1.1

Здійснено 937 виїздів. Прийнято 12,4 тис. громадян та 3,2 тис. пакетів документів на призна-чення різних видів соціальної допомоги, компенсації, пільг, у тому числі й учасників АТО


1.16.5 Ціль: реалізація державних гарантій на право своєчасного одержання пільг і компенсацій.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту окремих категорій громадян відповідно до чин-ного законодавства

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства

Пільги окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства надаються своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.12.2017 з державного бюджету про-фінансовано 84,8 млн. гривень

2.

Забезпечення реалі-зації Обласної про-грами здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним тран-спортом на авто-бусних маршрутах загального користу-вання на 2016-2020 роки у частині:

- здійснення компен-саційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомо-більним транспор-том на міжміських автобусних маршру-тах загального користування у внутрішньообласному сполученні;

- здійснення компен-саційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни, учасникам бойових дій та добровольцям із числа учасників АТО автомобільним

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення надання пільг щодо перевезення пільгової категорії осіб автомобільним транс-портом на міжміських автобусних маршрутах загального користування у внутрішньообласному сполученні.

Забезпечення надання пільг щодо перевезення інвалідів війни, учасників бойових дій та добро-вольців із числа учасників АТО автомо-більним транспортом на міжміських автобусних маршрутах загального користування у міжоблас-ному та внутрішньо-обласному сполученнях

За січень-листопад 2017 року:

по пільговому перевезенню окремих категорій громадян укладено 87 договорів на суму 1,1 млн. гривень. Профінан-совано перевізникам з обласного бюджету 940,4 тис. гривень.

По пільговому перевезенню учасників АТО укладено 93 договори на суму 2,9 млн. гривень.

Профінансовано перевізникам з обласного бюджету 2,9 млн. гривень
транспортом на між-міських автобусних маршрутах загаль-ного користування у міжобласному та внутрішньообласному сполученнях
3.

Проведення засідан-ня комісії з розгляду документів для ви-дачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи

Щомісяця

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення 12 засідань з метою видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам їх сімей

Проведено 14 засідань комісії з метою видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам їх сімей


4.

Проведення засідан-ня Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які пос-траждали внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи

Протягом року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення діалогу з громадськими організа-ціями, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-трофи

Відбулось 2 засідання Консуль-тативної ради: 20.04.2017, 15.12.2017 та робоча нарада 06.09.2017


1.16.6 Ціль: соціальне забезпечення осіб, які отримали тілесні ушкодження під час участі у акціях громадського протесту, що відбулися в Україні у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за своє-часним наданням одноразової грошо-вої допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що від-булися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкод-ження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове надання одноразової грошової допомоги відповідно до чинного законодавства

Протягом 2017 року надана допомога 10 особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі в акціях громадського протесту, що відбулися в Україні у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. та членам сім’ї однієї особи, смерть якої пов’язана з участю в Революції Гідності на загальну суму 2,04 млн. гривень


1.17 Напрямок діяльності: реалізація державної політики в галузі материнства і дитинства, сім'ї та молоді
1.17.1 Ціль: поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань обласної Координа-ційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демогра-фічного розвитку, запобігання насиль-ству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Щокварталу

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення 4 засідань з метою попередження в області насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності та надання допомоги пос-траждалим особам

Проведено 3 засідання обласної Координаційної ради: 23.05.2017; 19.10.2017; 19.12.2017

2.

Організація прове-дення інформа-ційно-просвітниць-ких кампаній до: Дня матері, Міжна-родного дня сім’ї,

Всесвітнього дня боротьби з торгів-лею людьми, Дня батька, Європейсь-кого дня боротьби з торгівлею людьми,

акції «16 днів проти насильства»


Травень,

липень,


вересень,

жовтень,


листопад- грудень

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Пропаганда толерантних відносин в сім’ї, підвищення ролі батьків у вихованні дитини, формування ненасиль-ницької поведінки; виявлення постраждалих від торгівлі людьми, попередження фактів потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

01.03.2017 до дня сім’ї відбулося благодійне свято «Щаслива родина – міцна Україна»;

30.07.2017 проведена просвітницька акція «Людина не товар»;

20.10.2017 – лекторій «Торгівля людьми: як це попередити»;

24.11.2017 – тематичний брифінг «16 днів проти насильства»; створено соціальний відеоролик;

02.12.2017 – соціальна акція «Не залишити нікого осторонь»;

05.12.2017 проведено тематичний форум у рамках соціальної акції «Не залишити нікого осторонь»Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка