Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка7/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

1.18 Напрямок діяльності: забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення інвалідів, одиноких непрацездатних осіб.
1.18.1 Ціль: створення умов доступності до соціальних послуг різних вразливих категорій населення.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Контроль за надан-ням соціальних по-слуг інвалідам та дітям-інвалідам, одиноким непраце-здатним грома-дянам в установах соціального захисту населення

Щокварталу

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове забез-печення соціальними послугами вразливих категорій населення в установах соціального захисту населення

Соціальними послугами охоп-лена 1481 дитина з інва-лідністю, що становить 72,7% від чисельності дітей, потре-буючих реабілітаційних послуг. Надані соціальні послуги 47,2 тис. непрацездатним гро-мадянам, що становить 99,6% до потребуючих

2.

Організація прове-дення засідань Об-ласної координацій-ної ради з вирішення питань осіб з обме-женими фізичними можливостями

Щопівроку

(березень, жовтень)Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення 2 засідань з метою підвищення рівня обізнаності та покра-щення соціального за-хисту вразливих кате-горій населення

Проведено засідання Обласної координаційної ради 30.03.2017, 18.12.2017

3.

Забезпечення прове-дення заходів: про-ведення фестивалю «Веселка» для дітей-інвалідів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей з нагоди Міжнарод-ного дня людей з інвалідністю

Травень,

листопад-грудень

2017 року


Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення культурно-масових заходів для осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх інтеграції в суспільство

У приміщенні Сумського обласного театру для дітей та юнацтва 30.05.2017 проведено 12-й обласний інтеграційний театральний фестиваль людей з функціональними обмеженнями «Веселка». У заході прийняли участь більше 100 осіб з інвалідністю.

27.11.2017 відбулися обласні заходи з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та

обласна виставка робіт художньо-прикладного мистец-тва осіб з інвалідністю «Творчість не має меж»


1.19 Напрямок діяльності: сприяння санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
1.19.1 Ціль: охоплення санаторно-курортним оздоровленням інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Вивчення потреби в забезпеченні сана-торно-курортними путівками для оз-доровлення інвалі-дів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи, учасни-ків АТО

Проятгом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення окремих категорій громадян санаторно-курортними путівками відповідно до потреби та фінансування

Забезпечено санаторно-ку-рортними путівками 524 ветерани війни та інваліди.

Укладено 212 угод для закупівлі путівок учасникам АТО на загальну суму 1,3 млн. гривень2.

Контроль за заку-півлею в містах та районах санаторно-курортних путівок для оздоровлення окремих категорій населення

Протягом 2017 року

Департамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

100-відсоткове вико-ристання коштів з державного бюджету на закупівлю санаторно-курортних путівок ок-ремим категоріям гро-мадян

З метою закупівлі санаторно-курортних путівок для інва-лідів загального захворю-вання та інвалідів з дитинства укладено 401 угоду на загальну суму 2,1 млн. гривень;

для інвалідів з наслідками травм та спинного мозку – 68 угод на загальну суму 1,2 млн. гривень

Станом на 28.12.2017 лікування отримали 377 осіб, постраж-далих внаслідок Чорнобильсь-кої катастрофи


1.20 Напрямок діяльності: забезпечення виконання державних програм соціального захисту окремих категорій населення та розробка і виконання Обласної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки.
1.20.1 Ціль: підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділ
Відповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Забезпечення реалі-зації Обласної про-грами соціального захисту населення на 2017-2021 роки, у частині:

- надання матеріаль-ної підтримки сі-м’ям загиблих учас-ників бойових дій на територіях інших держав;

- надання матеріаль-ної допомоги пос-траждалим та сім’ям загиблих (помер-лих) при виконанні службового обов’яз-ку під час АТО, у тому чи числі на поліпшення жит-лово-побутових умов проживання;


Протягом

2017 рокуДепартамент соціального за-хисту населення Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.


100-відсоткове забезпе-чення належного соціаль-ного захисту окремих категорій громадян об-ласті, які є учасниками програми

Протягом 2017 року випла-чено матеріальної допомоги на суму 4,9 млн. гривень:

надано допомогу 17 сім’ям загиблих учасників АТО та 106 пораненим при виконанні службового обов’язку на суму 4,1 млн. гривень;

надано допомогу на поліп-шення житлово-побутових умов проживання 17 сім’ям на суму 487,3 тис. гривень;

відшкодовано проходження обстеження методом магнітно-резонансної томографії 6 учас-никам АТО на загальну суму 6,9 тис. гривень;

відшкодовано за встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників АТО 36 сім’ям на суму 339,3 тис. гривень.

- забезпечення твер-дим паливом (дро-вами) сімей учас-ників АТО;

- забезпечення со-ціальної підтримки окремих категорій громадян;

- надання соціальної підтримки вимуше-но переміщеним особам;

- реалізація заходів спрямованих на: 1) протидію торгівлі людьми;

2) попередження насильства в сім’ї;

3) підтримку сім’ї та дітей;

4) реалізацію рівних прав та можливос-тей жінок і чоловіків


Протягом 2017 року профінан-совано на тверде паливо учасникам АТО, або виплачено компенсації готівкою всього на суму 3,6 млн. гривень.

На реалізацію заходів вико-ристано:

25 тис. гривень;

7 тис. гривень;

3,5 тис. гривень.

Виплачено матеріальної до-помоги, особам, яким встанов-лено статус постраждалого від торгівлі людьми на суму 29,6 тис. грн.Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка