Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка8/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
    1. Напрямок діяльності: захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
      1. Ціль: забезпечення запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ви-конання завдань, спрямованих на за-побігання виникнен-ня надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру з порядком денним:
1.1

Про затвердження паспорту ризику ви-никнення надзвичай-них ситуацій техно-генного та природ-ного характеру

26.01.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня тех-ногенної та природної небезпеки на об’єктах господарської діяльнос-ті та життєзабезпечення області

Відсутність виникнення над-звичайних ситуацій на об’єктах з ризиком виникнення тех-ногенних аварій та катастроф

1.2

Про заходи щодо забезпечення безава-рійного пропуску повені та дощових паводків у весняний період 2017 року

22.02.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Запобігання надзвичай-ним ситуаціям, які можуть виникнути внаслідок весняної повені та льодоходу та забезпечення оператив-ного реагування у випадку їх виникнення

Забезпечено безаварійний про-пуск весняної повені та льодоходу протягом весни 2017 року

1.3


Про стан підготовки місць масового від-починку населення на водних об’єктах Сум-ської області28.04.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Забезпечення безумов-ного дотримання вимог, визначених нормативно-правовими актами у сфе-рі недопущення загрози життю та здоров’ю лю-дей на водних об’єктах, організації безпеки їх відпочинку

Станом на 1 січня 2018 року кількість загиб-лих людей на водоймах області становить 38 осіб, що на 10 менше ніж у 2016 році. Кількість визначених місць масового відпочинку на воді становить 25 од., що на 14 од. більше у порівнянні з початком купального сезону 2016 року, утворено та утримується 13 сезонних рятувальних постів, у минулому році на цей час їх кількість складала 11 од.
Про заходи щодо запобігання та про-тидії масовим поже-жам лісів, торфовищ і сільськогосподарсь-ких угідь у літній період 2017 року

28.04.2017Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Вжиття попереджуваль-них заходів щодо протидії вимкненню надзвичайних ситуацій пов’язаних з виникнен-ням пожеж в природних екосистемах області. Локалізація і ліквідація можливих осередків пожеж в сільській міс-цевості силами підроз-ділів місцевої пожежної охорони, забезпечення їх сталого функціону-вання

Станом на 1 січня 2018 року великих пожеж в природних екосистемах області не зареєст-ровано

З початку року на території Сумської області сталося 48 пожеж у лісах, вогнем знищено та пошкоджено трави, чагарники, мілколісся та частково лісові масиви на загальній площі 22,64 га. Матеріальні збитки завдані лісовому господарству склали 108 тис. 724 грн, що майже вдвічі менше у порівняні з 2016 роком1.4

Про ускладнення епідемічної ситуації щодо захворювання населення області на ботулізм та заходи з профілактики

23.06.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Недопущення захворю-вання населення на особливо – небезпечні хвороби.

Підвищення санітарно-протиепідемічного бла-гополуччяПроведені комплексні пере-вірки мережі торгівлі громад-ського харчування, стихійні місця торгівлі на виявлення неякісних та небезпечних харчових продуктів (рибної продукції). Здійснено 348 рей-дів із залученням спеціалістів відповідальних служб та відомств.

Джерел захворювання на ботулізм не виявлено. Випадків захворювання не зареєстрованоПро забезпечення протипожежного за-хисту вражаю

23.06.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Збереження врожаю від вогню

Завдяки налагодженому конт-ролю виконання суб’єктами господарювання заходів про-типожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання врожаю випадки пожеж не зареєстровані

1.5

Про стан підготовки місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2017-2018 років


27.09.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Забезпечення сталого функціонування об’єк-тів економіки та життєзабезпечення під час погіршення погод-них умов, оперативне проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт


Утворено угрупування сил та засобів протидії наслідкам стихії (сильним сніговим заносам, буревіям, ожеледі тощо).

В містах та районах області в готовності заходяться 220 ава-рійних бригад, 895 одиниць інженерної та спеціальної техніки та 73 пересувна енергетичних установок, запаси соляної суміші та піску складають 12600 та 10000 тонн відповідно1.6Про виконання Ре-гіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру на 2014-2018 роки

21.11.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Підвищення рівня за-хисту населення і територій від надзви-чайних ситуацій техно-генного та природного характеру

Відповідно до Регіональної цільової соціальної програми заходи цивільного захисту у 2017 році реалізовані на суму 365364 гривень за рахунок всіх видів бюджету

Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту Сумської області до використання за призначенням


21.11.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Підвищення рівня укриття населення, опе-ративного прогнозу-вання можливостей виникнення надзвичай-них ситуацій, запобіган-ня їх виникнення на потенційно небезпечних та хімічно-небезпечних об’єктах області

Готові та обмежено готові до використання за призначенням 481 захисна споруд цивільного захисту

1.7Про затвердження переліку потенційно небезпечних об’єктів області на 2018 рік

21.12.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення переліку потенційно небезпечних об’єктів та ризик виникнення надзвичай-них ситуацій на кожному з них

Затверджено перелік потенцій-но небезпечних об’єктів з найбільшим ризиком виник-нення надзвичайних ситуацій у кількості 364 одиниць

Про затвердження переліку класифікації об’єктів і адміністра-тивно-територіальних одиниць Сумської області стосовно рів-ня хімічної небезпеки на 2018 рік

21.12.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня небез-пеки хімічного заражен-ня місцевості на тери-торії області, кате горо-ваних місць, а також класифікації хімічно-небезпечних обєктів

Сумській області визначена ІІ ступень хімічної небезпеки, мм. Суми та Шостка належать до І ступеню небезпеки, м. Конотоп до ІІІ ступеню, 19 ХНО в залежності від кількості використовуємих у виробництві хімічно небезпечних речовин присвоєні ступені від І по ІV

Про затвердження плану роботи облас-ної комісії з питань ТЕБ та НС на 2018 рік

21.12.2017


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Організація роботи обласної комісії з питань ТЕБ та НС

Затверджено план роботи обласної комісії з питань ТЕБ та НС на 2018 рік


1.21.2  Ціль: підвищення рівня готовності до застосування технічних засобів оповіщення органів управління цивільного захисту та населення.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Реконструкція систем оповіщення

Протягом

року


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Забезпечення оповіщен-ня населення у випадку виникнення надзвичай-ної ситуації

Проведено через систему закупівель «PROZORRO» про-ведено закупівлю радіо-приймачів Icom Ic-r75 призначених для висо-коякісного прийому сигналів оповіщення. Встановлено 9 сигнально-гучномовних прис-троїв (по 3 штуки у С.Будському, Ямпільському та Недригайлівському районах), а також 2 пристроїв перехоп-лення FM станцій на загальну суму 375,600 тис. гривень.

Шосткинською міською радою за рахунок місцевого бюджету розроблено проектно-кошто-рисну документацію пускового комплексу місцевої авто-матизованої системи цент-ралізованого оповіщуння м. Шостки (24 тис. гривень)
1.21.3 Ціль: підвищення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Командно-штабне навчання цивільного захисту з органами управління та силами
Білопільського райо-ну;

м. Глухів та Глухівсь-кого району;

Недригайлівської се-лищної територі-альної громади

12.04.2017


21.09.2017
25.10.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня готов-ності сил та засобів ЦЗ до виконання завдань за призначенням

Органи управління, сили та засоби цивільного захисту Білопільського району обме-жено готові до виконання завдань за призначенням, а м. Глухів та Глухівського району в основному готові до виконання завдань за призначенням.

Всі учбові практичні завдання щодо дій органів управління сил та засобів ЦЗ при локалізації і ліквідації НС в ході навчання відпрацьовані.

За рішенням голови Сумської обласної державної адмініс-трації перенесено на 2018 рік


2.

Тренування з орга-нами управління те-риторіальної підсис-теми ЄДС ЦЗ щодо переведення з режи-му функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

24.05.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня ре-ального ступеню го-товності органів управ-ління цивільного за-хисту ланок терито-ріальної підсистеми єдиної державної си-стеми цивільного за-хисту щодо переведення в режим функціону-вання в умовах особ-ливого періоду з поетап-ним введенням вищої ступені готовності

Органи управління ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ обмежено готові до виконання завдань за призна-ченням.

Відпрацьовані заходи з переве-дення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності3.

Тренування обласної комісії з питань техногенно-екологіч-ної безпеки та надзвичайних ситу-ацій, органів управ-ління цивільного захисту міст та районів, обласних спеціалізованих служб цивільного захисту з:
Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

4.1

виконання завдань з безпечного пропуску повені та льодоходу

16.03.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня ре-ального ступеню го-товності органів управ-ління і сил цивільного захисту ланок тери-торіальної підсистеми єдиної державної сис-теми цивільного захисту щодо безаварійного пропуску повені та льодоходу

В ході тренування уточнена зведена таблиця можливої паводкової обстановки на території області. Відпра-цьовані питання щодо ліквідації аварійних ситуацій з найбіль-шим ризиком їх виникнення на гідроспорудах та мостах області.

Аварійних ситуацій вна обєктах життєзабезпечення та підтоп-лень населених пунктів не зареєстровано.4.2

виконання завдань під час несприят-ливих погодних умов в осінньо-зимовий період

11.10.2017

Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Визначення рівня ре-ального ступеню го-товності органів управ-ління і сил цивільного захисту ланки терито-ріальних підсистем ЄДС ЦЗ щодо проведення рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт на об’єктах господарської діяль-ності та життєзабез-печення при усклад-ненні погодних умов

Органи управління і сили цивільного захисту в основному готові до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій пов’яза-них зі стихійним лихом.

Утворені угрупування сил та засобів для проведення ава-рійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт на системах життєзабезпечення області.

В той же час суттєвим недоліків є те, що у більшості районах відсутні матеріальні резерви будівельних матеріалів1.21.4 Цільзабезпечення укриття населення, здійснення контролю за використанням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Утримання захисних споруд цивільного захисту, проведення їх інвентаризації та приведення в готов-ність до застосування за призначенням

Протягом

року


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Підвищення рівня укриття населення в можливих зонах ура-ження

Станом на 01.01.2018 року в області проінвентарізовано 640 захисних споруд (63%), з них: 370 (73,4%) захисних споруд, які є на балансах комунальних підприємств обласної та районних, міських, сільських, селищних рад, 188 (65,3%) захисних споруд державної власності та 82 (38,7%) споруд приватної власності.

Готові та обмежено готові до використання за призначенням 481 захисна споруд цивільного захисту1.21.5 Ціль: організація забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Придбання засобів індивідуального за-хисту (промисловими протигазами) органів дихання від сильноді-ючих отруйних ре-човин

Ппротягом

року


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Підвищення рівня за-хисту населення від сильнодіючих отруйних речовин

У 2017 році установами, підприємствами, організаціями Сумської області для забез-печення засобами індивідуаль-ного захисту працюючого населення і працівників фор-мувань та спеціалізованих служб цивільного захисту було придбано 320 одиниць засобів індивідуального захисту за-гальну суму 65 тис. гривень


1.21.6 Цільнакопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Створення регіональ-ного матеріального резерву

Протягом

року


Департамент ци-вільного захисту населення Сумсь-кої обласної дер-жавної адмініст-рації

Боршош І.С.

Накопичення матеріаль-них засобів для їх застосування під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природ-ного характеру

Протягом звітного періоду здійснено поповнення регіо-нального матеріального резерву на загальну суму 454 тис. гривень. Через систему заку-півль «PROZORRO» придбано 3000 листів шиферу, намет типу УСБ -56, 80 ковдр, 110 метрів політеленової плівки, 2 дизель-генератора, зварювальний інвертор, харчові термоси

Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка