Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рік



Сторінка9/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

1.26 Напрямок діяльності: молодіжна політика (на виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2016 рік, Обласної цільової комплексної програми «Молодь Сумщини» на 2016-2020 роки).
1.26.1 Ціль: створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

Заходу


Термін

виконання



Відповідальний

структурний підрозділ



Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністрації



Очікуваний

результат



Досягнення

очікуваного результату





Оганізація святкових вітань з нагоди Но-вого року та Різдва Христового

13.01

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня ду-ховності серед дітей та молоді, формування духовних цінностей, шляхом залучення їх до вивчення та відзначення національних традицій

Забезпечення змістовного дозвілля вихованців інтер-натного закладу м.Шостка Сумської області (святкове вітання та вручення солодких подарунків дітям)



Старт проекту спря-мованого на віднов-лення, пошук та узагальнення творчих робіт пов’язаних з подіями Революції Гідності та приуро-ченого до вшану-вання пам’яті Героям Небесної Сотні

20.02

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вшанування подвигу українців – борців за свободу та незалежність держави, шляхом інфор-мування та залучення молоді до проекту

Розроблено план реалізації проекту спрямованого на відновлення, пошук та узагальнення творчих робіт пов’язаних з подіями Революції Гідності та приуроченого до вшанування пам’яті Героям Небесної Сотні з метою підвищення рівня національно-патріотичної свідомості молоді Сумщини



Інформаційно-про-світницька акція з нагоди Дня Собор-ності України

22.01

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня на-ціональної свідомості шляхом максимального інформування населен-ня щодо історії виник-нення та відзначення даної події

Участь представників гро-мадських організацій, духо-венства, громадськості в масових заходах в м. Суми та області (викладання карти України свічками, піша хода)



Інформаційна кампа-нія щодо проведення 12 конкурсу краси «Міс Суми-2017»

06-17.02

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Інформування населен-ня щодо проведення 12 конкурсу краси «Міс Суми-2017» та участі молоді у кастінгу

Розповсюдження інформацій-них афіш в громадських місцях щодо проведення 12 конкурсу краси «Міс Суми-2017»



Кастинг з відбору учасниць 12 конкурсу краси «Міс Суми-2017»

18.02

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчого потенціалу, духовно-естетичне виховання молоді, відбір учасниць для участі в обласному конкурсі

Відбір учасниць обласного конкурсу краси «Міс Суми-2017»



Організація та прове-дення Всеукраїнсь-кого фестивалю су-часного хореогра-фічного мистецтва «Люті танці»

25.02

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація та роз-виток сучасних моло-діжних танцювальних культур, привернення уваги молоді до здорового способу жит-тя та активного відпочинку

Танцювально-розважальна про-грамма, збільшення молоді, залученої до активного способу життя; популяризація волон-терського руху



Молодіжний флеш-моб присвячений Шевченківським дням

09.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня ду-ховного виховання молоді шляхом масо-вого залучення до заходів національно-патріотичного спряму-вання

Читання поезій, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка



Співорганізація Все-українського форуму студентського само-врядування

05.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення сприятливих умов для ефективного обміну досвідом між представниками сту-дентського самовря-дування для забез-печення спільної роботи для впровадження змін в освітній сфері

Створення сприятливих умов для ефективного обміну досвідом серед представників органів студентського самовря-дування в різних вищих навчальних закладах України. Проведено Всеукраїнський форум серед представників студентського самоврядування України (100 осіб)



Тренінговий курс «Курс вільних лю-дей»

27-28.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня обізнаності та громадян-ської освіченості понад 100 молодих осіб

Охоплено навчально-тре-нінговим курсом 50 осіб з числа активної студентської молоді та членів громадських організацій міст, районів області



Участь делегації області у Всеукраїн-ській спортивно-патріотичній грі «Гурби Антонівці»

12-26.04

28.04-02.05




Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Участь близько 100 мо-лодих осіб Сумщини у наймасштабнішій ві-йськово-патріотичній грі

12-26.04 – збір представників делегації області для участі у Всеукраїнській спортивно-патріотичній грі «Гурби Антонівці».

28.04-02.05 – участь делегації області близько 100 молодих осіб Сумщини у наймасштаб-нішій військово-патріотичній грі, що відбулася в с. Гурби Рівненської області, с. Анто-нівці Тернопільської області





Молодіжна програма до Дня молоді «Будь Молодим».
Розважальна програ-ма «День молоді у Недригайлівському районі».
Святкування Дня мо-лоді «Без молодих майбутнього немає»


24-25.06


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Охоплення соціа-льно-активним відпочинком та дозвіллям близько 6000 осіб з числа молоді, популяризація волонтерського руху

Розвиток творчих здібностей підлітків та молоді через спілкування із ровесниками та безпосередня участь у проведенні заходу, забез-печення змістовного дозвілля дітей та молоді області. Виховання молоді в дусі патріотизму, відданості Ба-тьківщині, збереження на-ціональних традицій, духовне та естетичне виховання підростаючого покоління та молоді, змістовне проведення вільного часу, пропаганда здорового способу життя, протидія негативним явищам в молодіжному середовищі



Щорічна еколого - краєзнавча оздоровча мандрівка «Єднання»

15-26.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення кваліфіка-ційного рівня студентів – істориків та географів шляхом залучення до уч-асті у екскурсійній мандрівці найцікаві-шими містами централь-ної та західної України

25 осіб з числа студентської молоді та представників інститутів громадського сус-пільства відвідали історико-краєзнавчі архітектурні па-м’ятки України. Здійснили патріотичну мандрівку містами центральної та західної України



Організація та прове-дення екскурсій до слідчого ізолятора

Кожного місяця

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Профілактика право-порушень серед сту-дентської та учнівської молоді

Щомісячно студентською та учнівською молоддю здійсню-ються екскурсії до слідчого ізолятора з метою запобігання ви-никнення правопорушень



Організація військо-во-тактичної підго-товки та навчання, у тому числі в містах та районах області

27.04-02.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Охоплення практикним навчанням з військово-патріотичного вихован-ня понад 1000 молодих осіб з числа учнівської молоді

Проведено військово-патріо-тичний похід «Шлях мужності» в Ямпільському районі щодо підвищення рівня патріотичної свідомості, в якому взяло участь 115 осіб



Інформаційно-про-світницька акція з питань становлення та розвитку молоді в умовах сучасної історії України, особ-ливо в умовах проведення антите-рористичної операції

08-09.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Масове інформування населення області щодо формування сучас-ник сторінок історії держави на прикладах подвигів учасників антитерорис-тичної операції

Проведено інформаційну кам-панію присвячену вшану-ванню та увічненню пам’яті загиблих у Другій Світовій війні, антитерористичній операції.

Підвищення рівня національно-патріотичної свідомості на-селення



Проведення щоріч-ного конкурсу «Студ Міс Суми- 2016»

26.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчого потенціалу, духовно-естетичне виховання молоді, підтримка сту-дентських ініціатив, визначення переможців

Підтримка творчих ініціатив молоді. Популяризація здоро-вого способу життя. Вибір переможниці «СтудМіс Сум-щини 2017»



Старт Всеукраїнсь-ких акцій «Зробимо Україну чистою» та «Відповідальність починається з мене»

29.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Формування грома-дянської свідомості молоді та екологічне виховання, шляхом залучення до органі-зації та участі у відповідних темати-чних заходах

Підвищення рівня обізнаності населення області про необхідність здорового способу життя



Проведення семінарів практиків та форумів національно-патріо-тичного виховання

01.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення щонай-менше 12 відповідних заходів, в результаті яких буде розроблено проект обласної про-грами національно-патріотичного вихован-ня на 2018-2022 роки

Проведено нараду з керів-никами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо впровадження націо-нально-патріотичного вихо-вання в закладах оздоровлення та відпочинку



Проведення 3 засі-дань обласної коор-динаційної ради з питань національно-патріотичного вихо-вання дітей та молоді

12.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розробка та реаліза-ція плану заходів з національно-патріо-тичного виховання у 2017 році

Перше засідання облас-ної координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді спрямоване на формування плану роботи в напрямку патріотичного виховання на 2 півріччя 2017 року



Проведення 12-го конкур-су краси «Міс Суми – 2016»

08.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Відбір учасниць для участі у Всеукраїнсь-кому конкурсі краси

Підтримка творчого потенціалу, духовно-естетичне виховання молоді, підтримка студе-нтських ініціатив, визначення переможців



Участь делегації об-ласті у Всеукраїнсь-кому форумі з питань проведення патріоти-ної гри «Сокіл Джура»

25-27.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація націо-нально-патріотичного виховання молоді

Підвищення рівня патріотичної свідомості. Взяли участь у Всеукраїнському форумі 11 осіб від Сумської області



Організація заходів з нагоди відзначення річниці перемоги у Конотопської битви

08-09.07.2017

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення поінформо-ваності молоді з питань історичних подій в істо-рії України

Вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність України, згур-тування активістів організацій національно-патріотичного спрямування. У програмі фестивалю проведено майстер-класи українських традиційних народних танців, екскурсії, виступи відомих українських гуртів (охоплено 9000 осіб)



Про організацію акції до Дня Незалежності

Інформаційні акції з нагоди відзначення Дня державного Прапора України та Дня Незалежності України

Проведено парад вишиванок


24-25.08.2017

23-24.08.2017



24.08.2017


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня громадянської свідомо-сті та відповідальності шляхом масового залучення молоді до організації та участі у головному Державному святі країни

Підвищення рівня грома-дянської активності, створення атмосфери єдності, формування патріотичної свідомості




Організація та про-ведення екскурсій до слідчого ізолятора

Кожного місяця

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Профілактика право-порушень серед сту-дентської та учнівської молоді

Щомісячно студентською та учнівською молоддю здійсню-ються екскурсії до слідчого ізолятора з метою запобігання виникнення правопорушень



Організація військо-во-тактичної підго-товки та навчання, у тому числі в містах та районах області

27.06-07.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Охоплення практик-ним навчанням з військово-патріотичного вихован-ня понад 1000 молодих осіб з числа учнівської молоді

Проведено молодіжний захід «Дубовицька січ» в селі Дубовичі Кролевецького ра-йону щодо підвищення рівня патріотичної свідомості, в якому взяло участь 100 осіб



Комплекс заходів в рамках акції «Відпо-відальність почина-ється з мене»
Всеукраїнський захід «Дивовижні»

22-23.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Формування громадян-ської свідомості молоді та екологічне вихо-вання, шляхом залу-чення до організації та участі у відповідних тематичних заходах

Підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності. Роз-виток соціальної відпові-дальності, шляхом залучення містян до змін, а також сприяння ініціативам місцевих активістів. Спільнота вільного спілкування, творчого, інте-лекттуального розвитку та співпраці молоді



Проведення семінарів практиків та форумів національно-патріо-тичного виховання

Протягом року

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення щонай-менше 12 відповідних заходів в резуль-таті яких буде розроблено проект обласної програми національно-патріотичного вихован-ня на 2018-2022 роки

Проведено семінар щодо навчально – патріотичного виховання в Білопільському районі



Відправлення дітей загиблих учасників бойових дій в зона антитерористичної операції та учасників антитерористичної операції до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до ТОВ «Прибережний»

01.08

16.08


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Оздоровлення дітей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції

Оздоровлено дітей учасників бойових дій в зоні анти-терористичної операції (80 дітей з районів та міст області)



XXI Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН «ЖАРТ – ПТИЦЯ»

12.09-18.09

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяння соціальному становленню та розвит-ку молоді

Забезпечено участь КВН Сумської обласної шкільної ліги КВН 20 осіб



Організація та про-ведення Всеукраїн-ського рок-фести-валю, спрямованого на профілактику негативних явищ в молодіжному середо-вищі «РЕБЕЛ ФЕСТ»

Захід не відбувся

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчого потенціалу молоді та формування мисте-цького іміджу Сум-щини шляхом прове-дення 4-го Всеукраїн-ського фестивалю рок-а-білі музики

Захід не відбувся у зв’язку з від’їздом організатора закордон



Проведення облас-ного чемпіонату з пейнтболу «Зимова спека»

грудень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Залучення понад 2000 осіб з усієї області до практичних навчань з військово-патріотично-го виховання з викорис-танням ігрових методів

Проведено чемпіонат з пейнт-болу між командами районів, міст та об’єднаних територіаль-них громад



Проведення І етапу обласного форуму патріотичного вихо-вання

21.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення кваліфі-каційного рівня спеці-алістів з національно-патріотичного вихован-ня дітей та молоді з міст та районів області

Обговорено стратегію націо-нально-патріотичного вихован-ня дітей та молоді в умовах сучасного сьогодення



Краєзнавчо – патріо-тична мандрівка «7 чудес Сумщини»

07.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Стимулювання 50 най-активніших громад-ських діячів шляхом залучення до участі у екскурсійні мандрівці найцікавішими істори-ко-культурними міс-цями Сумщини

Розвиток творчих здібностей молоді, підвищення рівня обізнаності з історії свого краю, забезпечення змістовного дозвілля



Проведення патріоти-ного вимаршу «Ревин Яр»

Жовтень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вишкільне навчання понад 150 осіб з числа молоді

Ознайомлення з основами табірництва і мандрівництва, формування психологічної та фізичної витривалості



Організація та про-ведення екскурсій до слідчого ізолятора

Кожного місяця

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Профілактика правопорушень серед студентської та учнівської молоді

Щомісячно студентською та учнівською молоддю здійсню-ються екскурсії до слідчого ізолятора з метою запобігання виникнення правопорушень



Комплекс акцій та заходів в рамках Всеукраїнських акцій «Зробимо Україну чистою» та «Відпові-дальність починаєть-ся з мене»

15.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Формування громадян-ської свідомості молоді та екологічне вихо-вання, шляхом залучен-ня до організації та участі у відповідних тематичних заходах

60 зацікавлених осіб з областей України прийняло участь у розробленні проектів щодо створення молодіжних етно-центрів



Організація підготов-ки інструкторів па-тріотичного вихован-ня (піднапрямок – військово-патріотич-не виховання)

Листопад

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Фахова підготовка 20 інструкторів націо-нально-патріотичного виховання

Підготовлено 22 інструктора з питань національно-патріотич-ного виховання



Проведення семінарів практиків та форумів національно-патріо-тичного виховання

21.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення щонай-менше 12 відповідних заходів в результаті яких буде розроблено проект обласної про-грами національно-патріотичного вихо-вання на 2018-2022 роки

Погоджено з громадськістю проект обласної програми з національно-патріотичного виховання на 2018-2020 р.р.



Проведення рейтинг – конкурсу «Мій власний внесок у популяризацію здо-рового способу життя»

08.11-12.11-

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Стимулювання молодих осіб, які власним прикладом популяризу-ють молодь до здо-рового способу життя

8 осіб з числа студентської на учнівської молоді прийняли участь у туристично-крає-знавчому поході, щоб власним прикладом стимулювати мо-лодь до здорового способу життя



Проведення інформа-ційної кампанії щодо діяльності управління та реалізації молодіж-ної політики в об-ласті

13.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збільшення щонаймен-ше на 20% кількості молоді, залученої до уч-асті, ініціації. Орган-ізації молодіжних за-ходів та проектів

Проведено культурологічний захід «На березі ріки Сули, позмагаймось, козаки!», що дало змогу долучити до участі молодь. Організація змістов-ного дозвілля та формування здорового способу життя



Про організацію заходів в рамках відзначення Дня студента

07.11

20.11-23.11

27.11

30.11


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчих та інтелектуальних ініці-атив студентської мо-лоді відзначення кра-щих студентів Сумщини

Обговорення нагальних питань щодо проведення Дня студента.

Здійснено виїзд студентської молоді до Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка.

Проведено фінал конкурсу «Кращий студент Сумщини-2017», визначено переможця для представлення Сумщини на Всеукраїнському етапі конкур-су



Моніторинг діяль-ності простору для молоді «Банк мо-лодіжних ідей»

Жовтень-грудень

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створення простору для поєднання можливостей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації молодіжних ідей

Створено інформаційний он-лайн простір «Банк молодіжних ідей» для поєднання мож-ливостей та потреб молоді, пошук ресурсів для реалізації молодіжних ідей



Проведення інформа-ційно-тренінгових навчальних виїздів в міста та райони області з метою підвищення квалі-фікаційного рівня працівників по роботі з молоддю

07.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення кваліфіка-ційного рівня 60 спеціалістів по роботі з молоддю в містах, районах та об’єднаних територіальних

В м. Лебедин проведено освітньо-виховний захід, з метою формування здорового способу життя, організації змістовного відпочинку молоді та підвищення патріотизму


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка